Nenet 32 dhe 33 Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Mbi Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit
Për miratimin e rregullores për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit
Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve
Vendim për Trasferimin e Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit