Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë

Ankesa apo Vërejtja e juaj lidhur me proçedurat e Prokurimeve mund ti drejtohet:
Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore në Bashkinë Skrapar
Bashkia Skrapar
Rruga: “Arkitekt Kasëmi”
Lagjjia: “Çlirimi” Kod Postar 5401
Çorovodë, Skrapar

ose përmes komunikimit elektronik në këto adresa:
rudi_shuli@yahoo.it
bashkiacorovode@ymail.com