Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

1. Të sigurojë zbatimin efektiv të urdhërave të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe të vendimeve të këshillit që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.

2. Të marrë masa për ruajtjen e pasurisë së bashkisë  si dhe të atyre që administrohen nga ana e saj.

3. Të sigurojë zbatimin e urdhrave të nxjerra nga kryetari i bashkisë në lidhje me personat juridikë ose fizikë, që nuk plotësojnë konform ligjit detyrimet financiare e fiskale, ndaj bashkisë apo komunës, si dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj tyre.

4. Të mbikëqyrë e verifikojë nëse shtetasit në administrimtë pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë kërkesat e aktevebashkiake.

5. Të konstatojë e të parandalojë ndotjet e mjedisit,hedhjet embeturinave të ndryshme, si dhe të sinjalizojëkryetarin e bashkisë  për shfaqjet e parazitëve tëdëmshëm e të rrezikshëm si dhe për rastet e shfaqjes sëepidemive.

6. Të ndalojë, shmangë e prishë ndërtimet e paligjshme, të ndalojë zëniet e paligjshme të trojeve dhe të ndërtesave e objekteve publike të bashkisë si dhe të organizojë lirimin e tyre.

7. Të kujdeset për qetësinë publike, duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara nga grumbullimet e njerëzve, autoparlantet e radiove e magnetofoneve, rënia pa vend e burivetë automjeteve në rrugë, banesa, plazhe e mjedise të tjerapublike, që sjellin shqetësime për të tjerët.

8. Të marrë masa për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, panaire, ceremoni publike, artistike, fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte të kultit dhe në mjedise të tjera publike.

9. Të inspektoj tregjet, të kontrollojë zënien e vendevepër tregti ambulante, të verifikojë pajisjen me licensë tëtregtarëve dhe personave të tjerë që merren me veprimtarishitblerje, me tregtimin e pijeve alkoolike, objekteve me vlera artistike e kombëtare, të lëndëve djegëse, të kontrolloj respektimin e masës, peshës dhe çmimin e shitjes.

10. Të kujdeset për respektimin e orarit të shërbimit tënjësive tregtare, bufeve, restoranteve, bilardove, lojrave tëfatit e të objekteve të tjera me veprimtari publike, si dhe përzbatimin nga ana e tyre të rregulloreve apo urdhërave të nxjerranga kryetari i bashkisë .

11. Të kontrollojë marrjen e masave të sigurisë që parandalojnë fatkeqësitë e ndryshme natyrore si dhe të ndihmojënë kapërcimin e tyre duke u dhënë gjithashtu ndihmë të dëmtuarvenë raste urgjence.

12. Të marrë masa të përkohshme ndaj të sëmurëve psikikë në gjendje të rëndë, që krijojnë shqetësime për rendin publik.

13. Të kujdeset për ruajtjen e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike si dhe heqjen e atyre të paligjshme ose të paautorizuara.

14. Të kontrollojë e të marrë masa për zbatimin erregulloreve, urdhërave e udhëzimeve të lëshuara nga kryetari i bashkisë  për probleme që lidhen me zbatimin e këtij ligji.