Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Kontrolli i përditshëm i territorit
– Për të mos lejuar shkeljet ligjore, në:
Zënien e hapësirave publike;
Veprimtarinë tregtare ambulante;
Vendosjen e reklamave;
Dëmtimin e hapësirave të gjelberta;
Trotuareve;
Ndriçimin publik;
Ndotjen e mjedisit.

Konstatimi dhe marrja e masave ligjore ndaj:
Ambulantëve të paligjshëm e subjekteve të ndryshëm, të cilët zënë hapësira publike, në mënyrë të paligjshme, ndotin mjedisin, konkurrojnë në mënyrë të pandershme subjektet që janë të liçensuara, si dhe shlyejnë detyrimet fiskale.

Zbatimi i Vendimeve Administrative:
Të marra nga Kryetari i Bashkisë, Këshilli Bashkiak, si dhe marrja e masave ligjore administrative ndaj subjekteve apo individëve që dëmtojnë pronën e Bashkisë (rrugë, trotuare, lulishte, ndriçim publik etj) .

Parandalimi dhe pezullimi i ndërtimeve paleje:
Të konstatuara nga inspektorët e Policisë Bashkiake, si dhe mbështetjen e lnspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në zbatimin e vendimeve për prishjen e objekteve pa leje.

Ndotja akustike, si dhe zhurmat që shkaktohen nga lokalet e natës:
Shqetësimet që ka komuniteti nga ndotja akustike (zhurmat) e lokaleve te natës, marrje masash në bashkëpunim me strukturat e tjera të Bashkisë Skrapar, si dhe me drejtori e institucione, jashtë Bashkisë.

Vepron kryesisht për konstatimin dhe ndëshkirnin e shkeljeve, sipas dispozitave të Kodit Rrugor, në drejtim të parkimit në mënyrë të paligjshme, të automjeteve të ndryshme në vende dhe hapësira, publike ose private, të taksive të pa liçencensuara, te automjeteve që kryejnë lëvizje ndërqytetëse dhe që nuk respektojnë kërkesat ligjore etj.