Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve
ELMAZAJ KONSTRUKSION
NIPT: L33229401T
Administrator: Shkelqim Elmazaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile,turistike,industriale,bujqesoreRikonstruksione,mdertime banesash shumekateshe,ndertime rrugesh,punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ura dhe vepra arti,rikonstruksione godinash civile,ekonomike veshje fasadash,punime dhe germime dheu sistemime,taracime terenesh,murature me beton arme dhe komletim me instalime e nevojshem per to,ndertim ujesjellsa dhe kanalizime e impiante vaditje,investitore ne fushen e ndertimeve civile,turistike,industriale,bujqesore,vepra kulturore,rruge etj.Ndertime civile-bujqesore deri ne 5 kate,mbi 5 kate,ndertim banese me skelet mbi 8 kate,ndertim rruge kategoria IV dhe V,kategoria III dhe II-I,punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ndertim mbi shtresa rrugore,prodhimi dhe transport i materialeve inerte si beton etj,import eksport mallrash te ndryshem industrial,transport inertesh,materialesh te ndryshme ndertimi etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ELMAZAJ KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.08.2013
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier Fier FIER FR 3043 D Fier Fier FIER AA 361 GZ Fier Fier FIER AA 360 GZ Fier Fier FIER AA 324 BE Fier Fier FIER AA 362 GZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja 1 Maji, Rruga Sotir Bare, Nr 11/1

Adresa:
Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Nepravishte, Pasuria nr 6/1, Zk 3508

Telefoni:
0693806594

SI & CO COMPANY
NIPT: L21420002F
Administrator: Voltan Sheri
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport të vajrave lubrifikante, tregtim automjetesh, pjesë këmbimi, makineri, pajisje industriale, projektim, zbatime punime ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Eksport import shitje me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të pjesëve të këmbimit gomave të automjeteve dhe të mjeteve bujqësore, baterive, goma pompa të të gjitha llojeve. Hapje dhe shfrytëzim i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të mjeteve, hapje pikë lavazhi. Import eksport i mallrave të ndryshme industriale dhe ushqimore për përdorim shtëpiak si detergjente, tregtim i të gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekorderi, elektropompa. Pompa, pompa zhytjesh, gjenerator dhe mirëmbajtje të tyre etj. Të gjitha këto me shumicë dhe pakicë, tregtim të artikujve kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, elektronike, kompjuterike të të gjitha llojeve të kësaj fushë, si mirëmbajtje dhe riparime, tregtim pajisje zyrash dhe mirëmbajtje të tyre, prodhim, përpunim dhe tregtim i materialeve drusore. Import eksport i materialeve dhe pajisjeve të ndërtimit, tregtim i materialeve inerte, sanitare elektro – shtëpiake etj. Import eksport i materialeve elektrike dhe elektronike si motor elektronik, 2 transformator, gjenerator, kabllo të dimensioneve të ndryshme, panele instalimi, mirëmbajtja e tyre, biçikleta dhe motoçikleta të fuqive të ndryshme. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Hapje bar kafe. zhvillimi dhe instalimi i softwareve, shërbimin e mirëmbajtjes dhe kontrollit të softwareve dhe hardware
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.02.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Pjeter Bogdani Nr.14, Pallati Nr.20/4

Telefoni:
0694028525; 042261614

DISPOSITION
NIPT: L62619402N
Administrator: Erion Plepi
Objekti i Veprimtarisë: Zyre Juridike, Avokat, Konsulent Ligjor, përfaqësues juridik ne Gjykate. Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve te Ndërtimit, të materialeve për ujësjellës dhe kanalizime, te materialeve elektrike, të materialeve hidraulike, te metrazheve dhe uniformave pune, dhe të veshmbathjeve, te lëndëve drusore dhe i aksesorëve për prodhim mobiliesh, te produkteve të ndryshëm bujqësore, të materialeve te ndryshme hidrosanitare, të produkteve të pastrimit, te artikujve ushqimore, të kompjuterëve, printer, skaner, fotokopje, kondicioner dhe materialeve kancelarie. Tregtim me shumicë dhe pakicë të pjesëve të këmbimit për automjete
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.02.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lagjja Liri, Rruga Vangjel Capo, Nr Pasurie 7/80+1-2, Shkalla Nr 1, Kati nr 1, Apartamenti nr 2.

Telefoni:
0697735477

Alket Kopaci
NIPT: K41510041C
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Shitje me pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore, atyre industriale, pjesë këmbimi për makina, goma automjetesh, bateri automjetesh dhe bar-Kafe.
Emërtime të tjera Tregtare: AUTO KOPAÇI
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 03.02.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Makine Volkswagen me targë AA 348 LE Tiranë, Autoveturë Tip Volkswagen CaddyLife me Targë AA 304 PK Tiranë, Automjet tip Renault ATP me targë TR 6387 T Tiranë, Fiat Scudo, me targë AA 053 HR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 7, Rruga e ” Kavajës”, Pallati nr 102, Shkalla nr 1, Kodi postar 1023

Adresa:
Tiranë Uzina Dinamo, brenda ne ambientet. (Magazine). Tiranë, Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e Kavajës

Adresa Email:
auto_kopaçi@yahoo.com

Telefoni:
0682082340, 0696023121, 0684032209

SHANSI INVEST
NIPT: J61924002T
Administrator: Shpëtim Cinga
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport të materialeve dhe pajisjeve të ndryshme elektromekanike të çdo lloji në funksion të (digave, hidrocentraleve, nënstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit, dhënien e asistencës teknike për mirëmbajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe të çdo materiali tjetër ndihmës të sistemit dhe rrjetit elektrik. Import-eksport, shitblerje energjie. Punime dhe instalime të ndryshme elektrike dhe mekanike. Projektimin, montimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë. Shërbime të ndryshme dhe punime shërbimesh në të gjitha fushat sipas shpërndarjes së energjisë. Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndryshme elektrike dhe pajisjeve të tyre etj. Aktivitet, në fushën e ndërtimit si: ndërtime të reja, ujësjellës-kanalizime, ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, meremetime, mirëmbajtje, rikonstruksione etj. Aktivitet në fushën e transportit, mjedisit, prodhimit, shërbimeve të ndryshme, artikuj industrial, tregtisë dhe telekomunikacionit. Aktivitet në hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, ekspertiza për probleme mjedisore, ekspertiza për të vlerësuar rezultatet e një auditimi mjedisor, shërbime profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e projekteve të ndryshme në fushen e mbrojtjes se mjedisit etj. Import-eksport i mallrave të ndryshme industriale dhe ushqimore, përdorim shtëpiak, si detergjentë, supermarket, tregëtim i të gjitha materialeve, tregtim mallrash me shumicë dhe pakicë, tregëtim të artikujve kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, elektronike, kompjuterike të te gjitha llojeve të kësaj fushe, prodhime të gjitha llojeve, konsulencë në të gjitha fushat, restorante bar bufe, reklamime, sponsorizime të ndryshme, shkëmbime valutore, botime periodike, konçesione të të gjitha fushave, aktivitete arsimore, ngritje profesionale, trajnime, jap dhe marr me qera ambjente të ndryshme, të shfrytëzojë ambjente për qellime vetjake dhe për të tretët, studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Kultivimin e tokave bujqësore, në pronësi të shoqërisë ose të poseduara nga shoqëria, pavarësisht titullit të posedimit, prodhimin e verës (vitikultura), mbjelljen dhe rritjen e pemëve (silvikultura), mbarështimin e kafshëve dhe veçanërisht bagëtive dhe shpendëve: si dhe kryerjen e çdo veprimtarie që lidhet me manipulimin, ruajtjen, transformimin dhe tregtimin e produkteve të shoqërisë, që kanë si objekt produktet e përftuara kryesisht nga bujqësia, pemtaria ose blegtoria, si edhe çdo veprimtari që lidhet me furnizimin e mallrave ose shërbimeve kryesisht nëpërmjet përdorimit të pajisjeve ose burimeve të shoqërisë që zakonisht përdorën për kryerjen e veprimtarive bujqësore apo blegtorale. Stabilizimin e rrëshqitjeve të tokës. Hoteleri turizëm.
Emërtime të tjera Tregtare: SHANSI INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.07.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 223 585 272,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A – Shërbime ekspertize
III.2.A – Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C – Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Më datë 17.04.2015, u lidh kontrata e pengut Nr. 1546 Rep. Nr. 756 ndërmjet pengmarrësit/ kredidhënës Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit, shoqërisë “Shansi Invest” sh.p.k, dhe pengdhënësve Shpëtim Cinga dhe Bardhyl Cinga dhe pranuesve të kontratës së pengut zj. Flora Cinga.

Sipas kushteve të Kontratës së Kredisë me Kufi nr. 1208 Rep., Nr. 408 Kol., datë 02.04.2014, e ndryshuar me Kontratë Kredie me kufi nr. 1543 Rep., Nr. 753 Kol., datë 17.04.2015, dhe Kontratë për Lëshimin e Garancive Bankare datë 17.04.2015, Banka Raiffeisen do t’i japë kësaj shoqërie kredi siç përcaktohet në kontratën e kredisë. Si kusht paraprak për dhënien e linjës së kredisë nga Raiffeisen Bank tek shoqëria “Shansi Invest” shpk, palët kanë rënë dakord të lidhin këtë kontratë pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit zotërojnë në shoqërinë “Shansi Invest” shpk.

II. Më datë 12.09.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në Shoqëri Nr. 4834 Rep., dhe Nr. 2884 Kol., lidhur ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank sha, barrëdhënësit Shpëtim Cinga, Flora Cinga, Bardhyl Cinga, dhe kredimarrësit “SHANSI INVEST” shpk. Me anë të kësaj Marrëveshje Siguruese Barredhënësit këtu i japin Barrëmarrësit një barrë siguruese mbi kuotat në total, 100% të kuotave që Shpëtim Cinga, Bardhyl Cinga zotërojnë në shoqërinë “SHANSI INVEST” shpk , me të cilat sigurojnë shlyerjen dhe përmbushjen e detyrimeve që shoqëria “SHANSI INVEST” shpk ka ndaj Barrëmarrësit, ku përfshihet kontrata e kredisë me kufi datë 02.04.2014, e ndryshuar me kontratën e kredisë me kufi të datës 26.08.2017 dhe kontrata për lëshimin e garancive bankare datë 17.04.2015, e ndryshuar me kontratën për lëshimin e garancive bankare datë 26.08.2017.

III. Më datë 23.05.2018, u nënshkrua marraveshja siguruese Nr. 2348 Rep., Nr. 1050 Kol., midis Bardhyl Cinga dhe Shpëtim Cinga (barrëdhënësit) dhe shoqërisë “Raiffeisen Bank” sh.a, (barrëmarrësi/Kredidhënësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi kuotat në total 100 % që zotërojnë tek shoqëria “SHANSI INVEST” sh.p.k. Me anë të kësaj marrëveshje siguruese barrëdhënësit i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që zotërojnë tek shoqëria “Shansi Invest” shpk, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë kredimarrëse “Shansi Invest” shpk, ndaj barrëmarrësit sipas kontratës së kredisë me kufi të datës 23.05.2018.

IV. Më datë 14.06.2019, me anë të Deklaratës Noteriale Nr. 2679 Rep., Nr. 1147 Kol., banka “Raiffeisen Bank” sh.a shprehet dakort të heqë dorë nga pengu mbi kuotat në shoqërinë “SHANSI INVEST” sh.p.k (pasi ka mbyllur detyrimet e kredive) sipas kontratës së pengut Nr. 1546 Rep. Nr. 756, datë 17.04.2015 dhe marrëveshjeve siguruese Nr. 4834 Rep., dhe Nr. 2884 Kol., datë 12.09.2017 dhe Nr. 2348 Rep., Nr. 1050 Kol., datë 23.05.2018.

Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Sauk, FARK E MADHE

Adresa:
1) Tiranë, Dajt, SURREL, ”Elite Palace” – Rruga Surrel, Tiranë, në Zonën Kadastrale Nr. 3550
2) Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 4, Shkalla 8, Apartamenti 7
3) Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Mihal Grameno, Pallati i ri, Pranë degës së thesarit, numër pasurie 3/388+1-2, Kati 2

Adresa Email:
shansi_invest@yahoo.com, info@shansiinvest.al

Telefoni:
+35542226256

Faqja Web:
www.shansiinvest.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 03.05.2003
Kontrate dhurimi kuotash 23.12.2009
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.04.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 07.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.06.2011
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.06.2012
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 25.12.2013
Procesverbal i mbledhjes se asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.12.2014
Kontrate pengu 17.04.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2015
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.06.2017
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 12.09.2017
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 23.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Adelisa Stafa
NIPT: L52024020Q
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Kancelari. Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune. Ofrim shërbime interneti. Punime hidraulike. Punime termoizoluese. Stampim fotografish. Shtypshkrime të ndryshme. Postera, reklama, stampime në bluza, etj. Tregtim materiale elektronike (kompjutera, fotokopje, printera, etj). Punime në fushën e ndërtimit. Prodhim dhe montim duralumini. Punime elektrike. Tregtim materialesh elektrike. Suport IT. Riparime kompjutera, fotokopje, printera. Tregtim materiale higjeno-sanitare. Punime druri dhe melamine dhe konstruksione metalike. Tregtim bimë dekorative dhe tregtim pjesë këmbimi per automjete të ndryshme, tregti me pakicë të materialeve hidraulike. Tregtim materiale industriale. Tregtim Makineri pune. Tregtim sisteme ngrohje soba ngrohje, chiller, pelet etj, montim dhe kolaudim, tregtim artikuj kancelarie, bojra printerash etj. Tregtim gazrash teknike si dhe pajisje nën presion. Tregtim artikuj ushqimorë me shumicë dhe pakicë. Tregtim dhe prodhim rroba pune, uniforma të ndryshme. Tregtim inpute bujqësore si dhe pesticide. Tregtim automjete të ndryshme. Sinjalistike rrugore, artikuj sportivë. Tregtim materiale hidraulike. Tregtim pajisjesh speciale si dhe …. aksesorët e tyre. Tregtim riparim mjetesh bujqësore. Sinjalistikë ambjentesh dizenjim dhe montim.
Forma ligjore: Person fizik
Viti i Themelimit: 24.08.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Yrshek, Rruga Ali Pashë Gucia, Godina Nr. 5, Kati 1

Adresa:
Tiranë, Kashar, Yrshek, Rruga Ali Pashë Gucia, Godina Nr. 5, Kati 1

Adresa Email:
adela_stafa@live.com

Telefoni:
0685618555

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.08.2019
Entela Veliu
Hidden content
Dea Studio
NIPT: K31512110L
Administrator: Ervin Taçi
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtëse beton-arme, metalike; projektim rrugësh, autostradash, aeroportesh, heliportesh; vlerësime mjedisore; projektim linjash dhe sistemesh së prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike; projektim ujësjellës, kanalizime, vepra ujitje, kullimi, impiante vaditëse, diga, dampa, etj.; projektim vepra naftësjellës, gazsjellës, etj.; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nënkategorive të licencave profesionale dhe çdo lloj studimi dhe projektimi, që nuk përmendet me sipër. Import -eksport, grumbullim përpunim dhe tregtim i produkteve bujqësore, bimëve medicinale, veprimtari kreditimi e lizingu (qiraje) dhe ndërmjetësime financiare, veprimtari në fushën e transportit të mallrave dhe të udhëtarëve, lokacione, blerje e tjetërsime të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Ushtrim i veprimtarisë financiare të faktoringut si subjekt jo financiar. Këshillime për bizneset mbi shërbimet bankare. Këshillime të sigurimit të llojeve të ndryshme. Këshillime për financime të ndryshme, modelim i biznesit. Këshillime mbi ristrukturimin e organizimin financiar. Studime tregu. Studime plan biznesi. Këshillime në fushën e tatim taksave. Analiza për industri të ndryshme. analizim i strukturave operative financiare. Këshillime financiare për performancën e kompanisë në treg në krahasim me degën e industrisë që operon. Analiza dhe Vlerësim të biznesit. Këshillime mbi transaksionet e shitjeve dhe analiza për strategjinë e shitjeve. Këshillime mbi partnershipe të ndryshme dhe negocime të termave të marrëveshjes. Këshillime mbi Vlerësimin e aseteve të kompanive dhe të aseteve njerëzore. asistime në përgatitjen e raporteve vjetore. Vlerësime risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Ristrukturime të bizneseve në vështirësi, këshillime dhe asistencë në marrëdhëniet me institucionet financiare. Këshillime dhe bashkëpunime me dhe për sektorin publik. Studime fizibiliteti.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.02.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A – Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 3

Telefoni:
2370947

Xhezmi Siqeca
NIPT: L86509203M
Administrator: Xhezmi Siqeca
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimit: ndërtime gërmime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime në tokë të gërmuar. Ndërtime civile dhe ekonomike, rrugë, hekurudha, ura vepra arti, ndërtime detare, hidraulike, hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, punime restaurimi, karpentierie, impiante teknologjike dhe të veçanta, punime shërbimi, punime të sinjalizimit rrugor. Projektim, rikonstruksion vepra arti të vogla. Prodhime materiale ndërtimi. Shitje blerje të objekteve të ndërtuara dhe shpërndarja e çdo lloj shërbimi me klientë e furnitorë të lidhur me shoqërinë. Import eksport dhe shitjen e tyre me pakicë dhe shumicë të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, lëndë të para për ndërtim, materiale inerte, bojra, materiale hidraulike, elektrike, lëndë drusore, pjesë këmbimi, makineri, konfeksione etj. Blerje pjesë këmbimi për makina dhe makineri të ndryshme. Pastrime mirëmbajtjeje. Servis mjetesh. Blerje kancelerie, tonerash, detergjentësh. Punime shërbimi në institucionet shtetërore dhe private ku përfshihen, pastrime, recepsion, hedhje formulari, riparime në objekte zyra, furnizime hidrosanitare, elektrike, pajisje zyre mobileri, shërbime lyerje me bojë dhe gëlqere, blerje materiale druri, hekuri dhe nënprodukte të tij, vegla pune, sinjalistikë, montim dhe çmontim skelash. Furnizime dhe tregtime lëndë djegëse, naftë, pëllet, gaz dhe nënprodukte druri dhe të tjera. Servise mjetesh motorrike shtetërore dhe të lëvizshme të të gjitha tonazheve (vetura, kamiona, ekskavatora, autobuza etj.) dhe pjesët përbërëse si goma, bateri, pjesë motorrike xhenerike, hidraulike, vajra etj. Shërbime furnizimi në fushën e kaldajave, ngrohje, ftohje, kondicionimit të ambjenteve. Punime trajtimi dhe sistemimi në fushat e teknologjisë, bujqësisë, industrisë, infrastrukturës, mjedisit, telekomunikacion elektronik, hidroteknik, impjante mbeturinash, gjelbërimi, pyje, shëndetësi, hoteleri, turizëm, biznese të ndryshëm. Ujësjellësa, gazsjellësa, kanalizime, dezinfektime, dezinsektime-deratizim. Shërbim-Transporti. Guida turistike. Akomodim hoteleri.
Emërtime të tjera Tregtare: XHEZMI SIQECA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.03.2018
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja Lirim, Rruga Xhafer Xhuveli, Banesë Private Nr. 10

Adresa Email:
xhesi_96_@hotmail.it

Telefoni:
0693660212; 0692581598

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.08.2019
Statuti i shoqerise
EB-2000
NIPT: L87708801M
Administrator: Lumturi Beqiraj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile – industriale – turistike – bujqësore deri në 5 kate dhe mbi 5 kate. Punime karpenterie druri dhe metalike. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh. Ndërtim dhe mirëmbajtje të rrugëve, lokale dhe ato nacionale, veshje me asfaltobeton të rrugëve (ndërtim mbishtresë) si dhe sistemim e asfaltim sheshe. Punime të mirëmbajtjes sinjalizimit dhe vijëzimit në rrugë. Ndërtim vepra arti. Ndërtim ujësjellsa e kanalizime, gazsjellësa, linja të tubacioneve të naftës dhe impiantet e tyre. Ndërtim vepra kullimi ujitje toke e impiante vaditëse. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulike. Rikonstruksione godina civile e ekonomike, veshje fasadash, lyerje etj, impiante higjeno – sanitare, kuzhina dhe lavanteri dhe mirëmbajtja e tyre. Punime për ndërtimin e impianteve të prodhimit të energjisë elektrike. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime speciale ndërtim. Punime për sistemimin e sektorit pyjor dhe mbarështimin e pyjeve. Import – eksport dhe tregtimi me shumicë dhe pakicë, të artikujve të ndryshëm, industrial, bujqësor, blektoral, ushqimor, të konfeksioneve, parkete e mokete, paisje zyrash, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektro shtëpiake, elektronike, kondicioner, elektrike, kancelari, paisje kompjuterike. Tregtim dhe prodhim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer. Tregtim makineri dhe pjesë këmbimi për lloje të ndryshme të makinerive dhe servis për automjete, mjete bujqësore, industri si dhe paisje teknologjike. Grumbullim dhe tregtim të bimëve medicinal, Pemë dekorative kultivim i tyre, kryerjen e shërbimeve të gjelbërimit. Transport mallrash dhe udhëtarësh për vete dhe për të tretët. Bar Restorant. Tregtim me shumicë dhe me pakicë të lëndëve djegëse, karburantit, dhe druve të zjarrit. Riparim, shërbim, tregtim të ndryshme për paisje elektrike, elektromekanike, elektromjeksore, pompa, ashensorë etj. Shërbime dezifektimi 3D në ambjente të brendshme dhe të jashtme. Shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me persona fizikë, juridikë, me çdo shoqëri tjetër, brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund të bashkepunojë dhe ose të marrë direkt ose indirekt interesa, në shoqëri, firma, agjensi dhe ndërmarje të tjera, të cilat mund të kenë edhe qëllime të tjera aktiviteti. Grumbullim skrapi, demolim, përpunim, tregtim, import. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtje të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetsore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, aeroporteve, terminaleve etj, me punonjësit tanë. Pastrimeve të përditshme, pastrime speciale, pastrime pas rikonstruksioneve, lyerjeve etj. Larje, pastrim, trajtim, dhe luçidim të dyshemeve të të gjitha llojeve: pastrim të fasadave të të gjitha llojeve në çdo lloj lartësie. Pastrime dhe trajtime të veprave të artit. Pastrim dhe larje të kolltuqeve, divaneve, karrigeve, të çdo lloj tavani, tapeteve, moketeve, perdeve të holla e të trasha, grilave etj. Shërbime lavanterie dhe hotelerie, larje, hekurosje për çdo lloj subjekti dhe transport i materialeve të pastruara. Shërbime lavazherie për çdo lloj automjeti. Grumbullim, transportim dhe evadim të mbetjeve spitalore dhe mbetjeve të rrezikshme spitalore. Zbatime dhe mirëmbajtje të impianteve djegese të mbetjeve. Trajtim dhe djegie të mbetjeve urbane e spitalore. Ripërdorim të materialeve, makinerive, kompostim dhe prodhim të derivative të djegshme nga mbetjet. Pastrime me mjete teknike special të ujrave, transporti i materialeve të pastruara. Pastrimi i gropave spetike të çdo lloj subjekti dhe transportim i ujërave të ndotura. Shërbime recepsioni dhe mbushje formularësh në të gjitha nivelet.
Emërtime të tjera Tregtare: EB-2001
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.03.2018
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B – Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Hekal RROMES, Fshati Hekal, Rromes, Pasuria nr 92/91, Shtepia 1 Katëshe, Zona Kadastrale 3191, Rromës Mallakastër.

Adresa Email:
eb2000.shpk@yahoo.com

Telefoni:
0682023901

GRADECI
NIPT: L68714401S
Administrator: Ergis Guri
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë dhe pakicë si dhe importin dhe eksportin e artikujve të ndryshëm industrial e ushqimor. Prodhimi dhe tregtimi i artikujve bujqësor, blegtoral, frutikulture, olivi kulture, perime, drithëra e tjerë, si dhe përpunimi i tyre industrial, import – eksportin e tyre. Tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë dhe me pakicë, artikuj të ndryshëm ushqimor, pajisje elektro shtëpiake, elektrike, hidrosanitare, hidraulike, prodhime qeramike, konfeksione të ndryshme, prodhime kozmetike dhe estetike, bime medicinale dhe eterovajore. Tregtim të lendes drusore, bojërave të ndryshme plastike për mure e fasada, kimikate e lende të para për prodhimin e tyre. Hapje dhe shfrytëzim hotelesh, bare, restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative. Mbarështim dhe tregtim të peshkut me shumicë dhe pakicë. Punime druri mobilie e orendi prodhime duralumini dhe tregtimi i tyre. Prodhim materiale të ndryshme ndërtimi si pllaka për shtrim e veshje të objekteve të ndërtimit, banesave tulla e tjegulla të llojeve të ndryshme, ndërtime rrugore, kanale vaditës, ndërtime të ndryshme, diga, prodhime guri. Investime dhe pjesëmarrje në investime duke bashkëpunuar me shoqëri të tjera vendase 2 dhe të huaja në fushat e industrisë, bujqësisë, industrisë ushqimore, transport si dhe ndërtim të objekteve si dhe të banesave shume katesh, ura e kanalizime, dekore të fasadave e rikonstruksione të godinave të llojeve të ndryshme e tjera. Aktivitet në fushën e transportit të brendshëm e të jashtëm për udhëtare e për mallra në mënyre tokësore si dhe servise për të gjitha llojet e automjeteve. Tregti me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Tregti me pakicë e gazit të lëngshëm ( GNL ).
Emërtime të tjera Tregtare: GRADECI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.01.2016
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Berat, ÇOROVODE Mjeti ATV tip Man me targe AA 468 CY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
COROVODE Lagjja ” Çlirim “, rruga kryesore, godine dy kateshe me nr.10Adresa:
Berat, ÇOROVODE Lagjja “ Çlirim “, rruga kryesore në hyrje të qytetit, godine nje kateshe nr. 4/120Telefoni:
694616342
Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
JUPITER GROUP
NIPT: K91306035G
Administrator: GjelbrimHajdari
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, prodhim, tregti me pakicë dhe shumicë e të gjitha produkteve të fushave: IT-së dhe telekomunikacionit, kancelarie dhe pajisje për zyra, elektrike dhe elektro – shtëpiake, të sistemeve të sigurisë dhe alarmit, aksesorëve të tyre, si dhe të artikujve industrial të tjerë të ndryshëm. Shërbime konsulencë, suport, implementimi, trajnimi dhe edukimi në të gjitha fushat e lartpërmendura. Brandim, konceptim, Dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës dhe printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor. Projektim, modelim, prodhim, implementim, shitje apo dhënie me qira të softwareve dhe aplikacioneve, të platformave ERP dhe CRM. Shërbime të adoptimit dhe përshtatjes së tyre. Shërbime në fushën e turizmit dhe udhëtimeve, “Incoming & Outgoing tour Operator”, në bashkëpunim dhe me kompani të tjera, të huaja dhe vendase. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo aktivitet tjetër tregtar që nuk është i ndaluar nga legjislacioni shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: JUPITER COMPUTER SYSTEMS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 1151 U Tiranë, Volkswagen Transporter AA 633 HP Tiranë, Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 6636 P Tiranë, Furgon Sprinter me targa TR 2026 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia bashkiake nr 9, rruga Haxhi Dalliu, ndertese private nr 6, kati 1 dhe bodrum, hyrja 13, kodi postar 1016Adresa:
GOLEM Godine 5 katëshe, 20 metra ne krah te MAK Albania TiranëTelefoni:
682020767

Faqja Web:
www.jupiter.al

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
NOVAAKTI
ARSIVA SUBASHI
NIPT: L91317507S
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport të imputeve bujqësore. Prodhim, tregtim, fara dhe fidane, perime dhe pemë frutore, lule, tregtim plehrash kimike e organike, insekticide dhe fugnicide, shërbime bujqësore. Makineri dhe vegla bujqësore. Import – Eksport, market, tregti fruta e perime dhe prodhime, tregti e pakicë e shumicë e artikujve të ndryshëm ushqimore dhe blektorale. Bar kafe. Tregtim i materialeve elektrike, hidraulike dhe aksesorë të ndryshëm. Kancelari. Tregtim të materialeve që përdoren për pastrim. Deratizim, dezinsektim dhe dezinfektim. Mirëmbajtje parqesh dhe lulishtesh. Tregtim të reagentëve kimik. Organizim eventesh. Tregtim mallrash për kursin Star Smart. Tregtim plerash kimike, pesticide dhe herpeticide. Pajisje laboratorike. Blerje biletash udhëtimesh. Shërbim pastrimi të ambjenteve të brendshëm dhe të jashtëm të godinave. Blerje pajisje elektrike. Blerje agregate dhe makineri bujqësore, pjesë këmbimi. Blerje pjesë këmbimi të ndryshme. Blerje materiale ndërtimi dhe lyerje objektesh.
Emërtime të tjera Tregtare: AgroFast
Forma ligjore: Person fizik
Viti i Themelimit: 17.01.2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë:
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa:
Ndryshime
Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Maminas, Rruga Maminas-Marikaj, Objekt te Zona Kadastrale 2596, Nr. Pasurie 266/16-17Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Mine Peza, Pallati 250/1, Shkalla 1, Ap. 2.Adresa Email:
agro.fast@hotmail.com

Telefoni:
0682472936

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.09.2019
Dokumenta Financiare:
[/lsvr_accordion_item]
 • DANA 2015

 • TAULANT ÇOKU

 • NIPT: L82427005D
  Administrator:
  Objekti i Veprimtarisë: Shitje me pakicë dhe riparim i pajisjeve elektroshtëpiake të reja dhe të përdorura. Tregti e tonerave, materiale për veshje pune, veshje për uniformat e infermierëve, materiale elektrike dhe hidraulike dhe shtypshkrime. Shitje me pakicë i materialeve të pastrimit dhe shërbime të pastrimit dhe higjeno-sanitare. Shitje me pakicë i detergjentëve dhe materialeve të tjera të ndryshme të pastrimit. Shitje me pakicë materialeve hidrosanitare, dezinfektimit, deratizimit. Shitje me pakicë e materialeve për zyra, mobiljeve dhe orendive për zyra e kancelarive të ndryshme. Shitje me pakicë e materialeve të guzhinës. Shitje me pakicë dhe mirëmbajtje e pajisjeve të sistemit kondicionim, (ngrohje, ftohje). Bar kafe. Tregti me pakicë e produkteve të duhanit, pijeve freskuese dhe alkolike. Materiale ndërtimi, materiale të buta, peshqira, çarçafë, tekstile.
  Emërtime të tjera Tregtare: Smart CHOICE, MABEL
  Forma ligjore: Person fizik
  Viti i Themelimit: 27.12.2018
  Rrethi: Tiranë
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Lloji i pronësisë:
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga “Reshit Petrela”, Objekti nr. 91Adresa:
  Tiranë, Rruga Xhanfize Keko, Pallati 573/1, Shkalla 1, Ap.9
  Tiranë, Njësia Bashkiake nr.3, Rruga Xhanfize Keko, Pallati 573/2, Shkalla 1, Ap.9Adresa Email:
  taulantcoku@icloud.com

  Telefoni:
  0692206731

  Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.09.2019
  Dokumenta Financiare:
  DENISA BESHAJ
  NIPT: L41904011K
  Administrator:
  Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakicë dhe shumicë e artikujve të ndryshëm. Import -eksport, tregti me shumicë dhe pakicë, montime, servise, mirëmbajtje të pajisjeve që përdoren në fushën e ndërtimit, konfeksioneve dhe tekstileve, elektrike, hidraulike, bujqësisë, hidrosanitare, elektronike, laboratorike, mjekësore, survejimit të alarmeve në fushën e mobilimit për shkollat dhe universitetet, spitale, zyra, burgje porte dhe aeroporte, reagjent, pajisje lavanterie, kancelari, detergjente pastrimi dhe dezinfektimi, produkte ushqimore, pajisje për industrinë, pajisje për ujësjellësit dhe automjete së bashku me pjesët e tyre të ndërrimit. Tregtim dhe mirëmbajtjen e softwareve. Import dhe tregtim i lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve. Shërbime kokteile dhe katering.
  Emërtime të tjera Tregtare: Merylin 2012
  Forma ligjore: Person Fizik
  Viti i Themelimit: 04.07.2014
  Rrethi: Tiranë
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Lloji i pronësisë:
  Femër/Mashkull: Femër
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Çështje Ligjore: 1. 05/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-057549-12-16
  Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.0338-16Regj Nr.03198 Prot date 25.11.2016 protokolluar nga QKB me Nr.10410Prot., date 01.12.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “FLASH” , ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj ne subjektin “Denisa Beshaj”person fizik me Nipt L41904011K dhe ne kuotat qe debitor Denisa Beshaj zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara.
  2. 19/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-113349-01-17
  Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.0338-16 Regj., Nr.00157 Prot., datë 06.01.2017, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor FLASH” sh.p.k, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj, me NUIS (NIPT) – L41904011K, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.03198 Prot., date 25.11.2016.
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Tiranë Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Sami Frasheri, pallati ”Delta 1”, shk.1Adresa Email:
  denisabeshaj@yahoo.comTelefoni:
  0698972803; 0699919849
  Akte Tjetërsim Kapitali:
  Dokumenta Financiare:
  4 S
  NIPT: L64425401K
  Administrator: Xhino Sinani
  Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, industrisë, produkte bujqësore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, konfeksione etj. import eksport. Transport te mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikant. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qendër estetike, fitnesi, servis, lavazh, motel, agjenci turistike, agjenci imobiliare. Tregtim me shumicë e pakicë te produkteve me origjine shtazore për njerëz. Në fushën e import – eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë te materialeve dhe pajisjeve elektrike, elektronike, elektro – shtëpiake, kompjuterë, server dhe pajisje të ngjashme. Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve te bukës, biskota, kruasan, Fast Food etj. Tregtimin e të gjitha llojeve të automjeteve përfshirë dhe ato të tonazhit të rende. Studime projektime, hartim planesh menaxhim pyjesh, zbatim të punimeve pyjore, transport dhe tregtim të lëndës drusore, dru zjarri etj.
  Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
  Viti i Themelimit: 24.08.2016
  Rrethi: Lushnjë
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
  Numri i pjesëve: 1
  Lloji i pronësisë:
  Nr. i administratorëve: 1
  Femër/Mashkull: Mashkull
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Fier Lushnje Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Çajupi, godine nje katëshe, mbrapa shkolles Liri Kazazi nr 199.Telefoni:
  0694411454
  Akte Tjetërsim Kapitali:
  Dokumenta Financiare:
  NOART
  NIPT: L62012007A
  Administrator: Rifat Toska
  Objekti i Veprimtarisë: 1. (Marketing & Investment) tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i mallrave të ndryshme, Import eksport, shitje me shumicë dhe pakicë e mjeteve të transports te kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave dhe/ose të pasagjereve. Tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha produkteve bujqësore. Punime te ndryshme në bujqësi (mbjellje, korrje, shirje etj.), transport i produkteve bujqësore. 2. Eksport-import. Shitje me shumicë dhe pakicë e mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë, të kapaciteteve të ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale. Eksport-import, shitje me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të pjesëve të këmbimit, të reja dhe të përdorura për automjete të transportit tokësor, detar, ajror, gomave të automjeteve të transportit tokësor, ajror, dhe të mjeteve bujqësore, bateri të të gjitha llojeve. Import aksesorësh dhe elemente prodhime metalike, përpunimin dhe tregtimin e lëndës së drurit, etj. 3. Hapje dhe shfrytëzim i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve te mjeteve. tokësore. detare, ajrore. hapja pika lavazhi. Investime dhe shërbime në fushën e pasurive të paluajtshme. duke përfshirë pa u kufizuar. Shitje. qiradhënie. riparime, blerje. rimarrje të pasurive të patundshme në Shqipëri. Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve të kapaciteteve te ndryshme që përdoren për transportin e pasagjereve ose te mallrave. Të mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë. 4. Shitja me pakicë e lëndëve djegëse(natte, benzine, lubrifikante. etj.). Administrimi i pikave te karburantit për shitje me pakicë në territorin shqiptar. Transporti i lëndëve djegëse brenda dhe jashtë vendit me mjetet e shoqërisë ose të tretëve. 5. Hapja dhe administrimi i pikave të karburantit dhe të mini-dyqaneve për tregtimin e aksesorëve të të gjitha llojeve të automjeteve. Aktivitet ne fushën e turizmit, hotelerisë, bar, restorant. Import-eksport i mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore dhe përdorim shtëpiak si: detergjente, tregtim i të gjitha materialeve, veshmbathje, Tuba rekorderi, elektropompa; si dhe mirëmbajtja e tyre, etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë, të pajisjeve kompjuterike të të gjitha llojeve. Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe shërbimin për to. Zbatime punimesh ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh, dizajn lulishtesh, furniturë fidanësh. Mirëmbajtjeje pajisjesh, instalime teknologjike dhe parqesh ekologjike të ndryshme. Mirëmbajtje ambientesh, 6. Sistemime, transport kartotekash, dosjesh, arshivim dokumentacioni kartotekash. 7. Planifikim, konsultim në ndërtim, mjedis, transport, infrastrukturë, impiante teknike, procesimi i të dhënave ne fushat e lidhura me to, edhe të gjitha aktivitetet e tjera të cilat synojnë t’i shërbejnë direkt interesit të degës. 8. Pajisje dhe materiale kancelarie për përdorim personal dhe zyra, import – eksport dhe shitje të pajisjeve hidrosanitare, pllakave dhe materialeve hidraulike (tubo, rekorderi, pompa uji, pajisje hidraulike për vaditje etj.) për përdorim civil dhe industrial. Shitje e biletave për transport tokësor dhe ajror, kombëtar dhe ndërkombëtar. Import-eksport i mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore dhe përdorim shtëpiak si: detergjente, veshmbathje, aksesorë etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha produkteve bujqësore organike dhe inorganike, punime të ndryshme në bujqësi, transport i produkteve bujqësore. Import-eksport, Pajisje elektrike, elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, pastrim kimik projektim, zbatime punime ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Prodhim dhe tregtime te materialeve të ndërtimit. Prodhim dhe tregtimi i betoneve të ndryshme parafabrikate dhe elemente të ndërtimit. prodhimin e elementeve gjysmë fabrikat. Prodhim dhe tregtim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini. franksionimeve të zhavorreve. Shpime me sonde etj. 9. Veprimtari në fushën e ndërtimit si ndërtime civile, ndërtime industriale, turistike, bujqësore, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve etj. Veprimtari në fushën e turizmit, transportit, industrisë. Në përpunimin e tregtimin e lëndëve djegëse etj. 10. Shoqëria brenda kufijve te parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria mund të hapë veprimtari të reja, të krijoje sipërmarrje të reja ose të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera si brenda ashtu dhe jashtë vendit pa cenuar objektin kryesor të shoqërisë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. 11. Përcaktimi i normave të harxhimit të karburantit, të vajit dhe ndërrimit të filtrave për automjete dhe gjeneratorë. 12. Vlerësim për nxjerrjen jashtë përdorimi për automjeteve të transportit. 13. Prerje te siguracioneve për sigurim të jetës dhe makinave pavarësisht marka dhe tonazhi i saj.
  Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
  Viti i Themelimit: 10.08.2016
  Rrethi: Tiranë
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
  Numri i pjesëve: 1
  Lloji i pronësisë:
  Nr. i administratorëve: 1
  Femër/Mashkull: Mashkull
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Tiranë Njësia Administrative Nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, Ndertesa Nr.1, Kati II, Zyra Nr.8Telefoni:
  0688033099
  Akte Tjetërsim Kapitali:
  Dokumenta Financiare:
  ERLIND ASLLANI
  NIPT: L61612033E
  Administrator: Erlind Asllani
  Objekti i Veprimtarisë: Organizim eventesh, tregtim me pakicë dhe shumicë te gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash për përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbond, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport të pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje te mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha llojeve. Shërbime portare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh karrotrec. Furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhim bujqësor, blegtoral dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutore, pemë dekorative, pemë të ndryshme pyjore. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Shërbime funerali dhe mirëmbajtje të varrezave publike dhe atyre të dëshmorëve. Shërbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh.
  Forma ligjore: Person Fizik
  Viti i Themelimit: 12.04.2016
  Rrethi: Tiranë
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Lloji i pronësisë:
  Femër/Mashkull: Mashkull
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Tiranë Kashar Fushe Mëzez, rruga Agon, godina nr 6Telefoni:
  0685275015
  Akte Tjetërsim Kapitali:
  Dokumenta Financiare:
  RRAHIME BELEGU
  NIPT: K61521515I
  Administrator:
  Objekti i Veprimtarisë: Librari dhe tregtim të artikujve shkollorë.
  Emërtime të tjera Tregtare: LIBRARI DYRRAHU
  Forma ligjore: Person fizik
  Viti i Themelimit: 16.03.2006
  Rrethi: Durrës
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Lloji i pronësisë:
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Durrës, Skënderbej L. 3Adresa Email:
  libraridyrrah@hotmail.comTelefoni:
  0698176818
  Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.08.2019
  Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
  Pasqyrat financiare 2012
  Pasqyrat financiare 2013
  Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
  Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
  Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
  Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
  Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
  PAERA
  NIPT: L31505034R
  Administrator: Elton Mulellari
  Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë për artikuj te ndryshëm industrial ne çdo fushe si ne ndërtim, arsim, shëndetësi, ushtri, te konsumit, etj, si dhe shërbime te ndryshme ne fushat e trajtuara me sipër. Import-eksport te artikujve te bute për përdorim spitalor, hoteleri, etj, te ngjashëm si dhe lenden e pare për prodhimin e tyre. Tregtim, punime dhe prodhime qëndistarie. Makineri e pajisje te ndryshme për këto fusha. Veprimtari ne fushën e ndërtimit, projektim, ndërtim e furnizim. Mirëmbajtje dhe rikonstruksione te objekteve ndërtimore (meremetime lyerje, etj) tregtim, importim dhe eksportim te gurëve dekorative etj. Shoqëria realizon dhe administron mirëmbajtjen e gjelbërimit te ambienteve për entet publike dhe private. Realizon dhe administron pastrim, denzifektim dhe deratizim te ambienteve te brendshme dhe te jashtme për ente publike dhe private. Realizon dhe administron qendra lojërash për fëmijë e te rritur, ne ambiente te jashtme dhe te brendshme, realizon furnizim dhe tregtim me pajisjet e nevojshme për këto qendra. Shoqëria realizon dhe administron qendra relaksimi, 2 pushimi dhe rehabilitimi për te gjitha moshat. Ne fushën e energjisë; prodhim, shpërndarje dhe tregtim te energjisë elektrike. Sisteme te impianteve te prodhimit te nxehtësisë dhe avullit komplet, etj. Sisteme te impianteve te kondicionimit e te trajtimit tërësor te ajrit. Shoqëria ushtron çdo lloj operacioni dhe transaksioni ne lidhje me importim, eksportim, prodhim, shpërndarje dhe tregtim te mallrave ushqimor, industrial, konfeksione, mobilie te ndryshme për çdo sektor, publik dhe privat ne përgjithësi, elektro – shtëpiake, kancelarike dhe te zyrave si me shumicë dhe pakicë, ne natyrën e lendes se pare, produkteve gjysme te gatshme apo te gatshme, makinerive, pajisjeve, pjesëve te ndërtimit, teknologjive, përpunim dhe tregtim te lendes drusore. Shoqëria realizon import-eksport dhe tregti e furnizime me artikuj te ndryshëm për pajisje laboratorike për sektorë shëndetësore, industrial etj. Shoqëria ushtron aktivitetin ne prodhimin, ambalazhimin dhe tregtimin ne çdo forme te ujit mineral, lëngjeve te ëmbla, pijeve freskuese dhe alkoolike dhe prodhimeve te ngjashme me to, si dhe prodhim tregtim shpërndarjen e ambalazheve ne çdo forme. Shoqëria ushtron veprimtarin e blerjes, shitjes apo dhënies me qira te pasurive te paluajtshme si banesa, troje etj nëpërmjet ngritjes se zyrave përkatëse qe do te ushtrojnë ketë lloj aktiviteti. Shoqëria ushtron veprimtari për dhënien e Konsulencës teknike ne fusha te ndryshme qe kane lidhje me objektin e veprimtarisë se shoqërisë, ushtron veprimtarinë e përfaqësimit te ndërmjetësimit, apo te lidhjeve te kontratave ndërmjet subjekteve te ndryshme private apo shtetërore, vendase apo te huaja. Shoqëria ka te drejtën qe brenda kufijve te parashikuara ne Legjislacionin Shqiptar duke përjashtuar çdo qellim spekulativ, te marre pjese ne fitime dhe /ose ne shoqëri te tjera te se drejtës Shqiptare apo te shteteve te tjera si dhe te krijoje shoqëri te tjera tregtare me persona e subjekte publik apo privat, vendase apo te huaja. Ne fushën e shërbimeve, shoqëria realizon shërbimin e operatorit për hedhjen e te dhënave ne sisteme dhe programime kompjuterike te vizitave ne mjekësi dhe shërbime operatori ne sektorë te tjerë te ekonomisë, shërbimin e korrierit, shërbime ne fusha te ndryshme si ne turizëm, bujqësi, etj, shërbime te shpërndarjes, shërbime recepsioni, etj te ngjashme me këto veprimtari.
  Emërtime të tjera Tregtare: PAERA
  Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
  Viti i Themelimit: 04.03.2013
  Rrethi: Tiranë
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
  Numri i pjesëve: 100
  Lloji i pronësisë:
  Nr. i administratorëve: 1
  Femër/Mashkull: Mashkull
  Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kashar KASHAR Bens Sprinter me targe AA 129 IZ
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  TIRANE Njesia Bashkiake nr 7, Rruga Androniqi Zengo Antoniu, Ish fusha e Aviacionit, prane shkolles 9 vjeçare Dhora Leka, Me nr kadastral 8210 dhe nr pasurie7/381, kutia postare 8333Adresa Email:
  paerashpk@gmail.com paerashpk@gmail.comTelefoni:
  698740391

  Faqja Web:
  www.paera.al

  Akte Tjetërsim Kapitali:
  Dokumenta Financiare:
  TRADE INVEST
  NIPT: L82621403K
  Administrator: Neritan Selimi
  Objekti i Veprimtarisë: Import-export, shitja me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të pjesëve të këmbimit, gomave të automjeteve dhe të mjeteve bujqësore, baterive. Hapje dhe shfrytëzim i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të mjeteve, hapje pika lavazhi. Investime dhe shërbime në fushën e pasurive të paluajtshme, duke përfshire pa u kufizuar, shitje, qiradhënie, riparime, blerje, rimarrje të pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve të kapaciteteve të ndryshme që përdoren për transportin e pasagjerëve ose të mallrave, të mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë. Import Export, shitje me shumicë dhe pakicë e mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave dhe/ose të pasagjerëve. Import-Export, shitja me shumicë dhe pakicë e mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë, të kapaciteteve të ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri, pajisje industriale. Shitja me pakicë e lëndëve djegëse (naftë, benzinë, lubrifikantë, etj). Administrimi i pikave të karburantit për shitje me pakicë në territorin shqiptar. Transporti i lëndëve djegëse brenda dhe jashtë vendit me mjetet e shoqërisë ose të tretëve. Hapja administrimi i pikave të karburantit dhe të mini dyqaneve për tregtimin e aksesorëve të të gjitha llojeve të automjeteve. Aktivitet në fushën e turizmit, hotelerisë, bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave të ndryshëm industrial, ushqimore dhe përdorimi shtëpiak si : detergjentë, tregtim i të gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa, mirëmbajtja e këtyre materialeve etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë artikuj kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje kompjuterike të të gjitha llojeve. Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe shërbimin mirëmbajtje apo riparimi për to. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit. Ndërtimin e objekteve me karakter social e publik, investime në fushën e ndërtimit etj. Zbatime punimesh ndërtimi. konsulencë, supervision dhe kolaudim punimesh. Në fushën e prodhimeve të ndërtimit, prodhim dhe tregtime të materialeve, prodhim dhe tregtimi i betoneve të ndryshme, parafabrikate dhe elementë të ndërtimit, prodhimin e elementëve gjysëm fabrikat, prodhim dhe tregtim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, të drejtën e franksionimeve të zhavorrëve etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha produkteve bujqësore, punime të ndryshme në bujqësi, transport i produkteve bujqësore. Shpime me sondë, import-eksport, makineri e pajisje transporti, pjesë këmbimi për makineri dhe pajisje të ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial etj. Internet cafe, bar – restorant, hoteleri turizëm etj. Veprimtari me fushën e ndërtimit si ndërtime civile, ndërtime industriale, turistike, bujqësore etj. Shitje dhe blerje me shumicë dhe pakicë të medikamenteve të të gjitha llojeve, import-eksport të medikamenteve të të gjitha llojeve, materiale mjekimi dhe materiale laboratorike të të gjitha llojeve, dizinfektime të ndryshme, materiale të buta, import -eksport materiale të buta të të gjitha llojeve. Blerje dhe shitje me shumicë të lëndëve djegëse gaz, naftë, solar, bitum, import – eksport të lëndëve djegëse gaz, naftë, solar, bitum. Shërbime të ndryshme me bot, tregtim me pakicë dhe shumicë produkte kozmetike, import eksport materiale të ndryshme kozmetike, materiale të ndryshme sportive, import eksport materiale sportive, veshje të ndryshme. Tregtim me pakicë dhe shumicë fruta perime si dhe importin dhe eksportin e tyre. Tregtim me pakicë dhe shumicë vajra të ndryshëm si dhe import eksportin e tyre. Dizinfektim, dizinsektim dhe deratizim. Plehra të të gjitha llojeve, plehra kimike të të gjitha llojeve etj. Import – eksport, shitje me pakicë dhe shumicë elektro-shtëpiake të ndryshme të të gjitha llojeve, import – eksport, shitje me shumicë dhe pakicë elektroshtëpiake profesionale të ndryshme të gjitha llojeve. Fotokopje, printime, botime. Shërbime konsulence, trajnime profesionale në fushën juridike, ekonomike, të financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh. Konsulenca në organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese të kompanive private. Aktivitete të kombinuara për mbështetje të strukturave, të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin, të marrdhënieve publike e komunikimit. Këshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit të personelit përkatës. Ndërmjetësim në organizimin e trajnimeve dhe programeve të ndryshme në lidhje me drejtimin e kompanive. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshëm për materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lëndëve djegëse, dru zjarri dhe solar. Në përputhje me legjislacionin Shqipëtar, Shoqëria mund të kryejë të gjitha ato aktivitete të cilat lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë apo që rezultojnë të nevojshme për realizimin e qëllimeve të mësipërme. Gjithashtu Shoqëria mund të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera, të blejë shoqëri, të krijojë degë brenda dhe jashtë vendit, si dhe të ushtrojë çdo aktivitet tjetër tregëtar për sa kohë që nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqipëtar. Shërbim pastrim pusesh.
  Emërtime të tjera Tregtare: “TRADE-INVEST”
  Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
  Viti i Themelimit: 14.02.2018
  Rrethi: Fier
  Shteti ku vepron: Shqipëri
  Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
  Numri i pjesëve: 1
  Lloji i pronësisë:
  Nr. i administratorëve: 1
  Femër/Mashkull: Mashkull
  Statusi: Aktiv
  Leje/Licensa:
  Ndryshime
  Adresa: Seli/Zyra Qendrore:
  Fier, Lagjja “Konferenca e Pezes”, Rruga “Jakov Xoxa”, Pallati 112, Kati 1Adresa Email:
  trade.invest18@gmail.comTelefoni:
  0693247897
  Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.09.2019
  Statuti i shoqerise
  Kontrate shitje kuotash 17.07.2019
  Dokumenta Financiare:
  [/su_accordion]