Neni Nr.9 ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Kërkesa për Kriteret të Përfitimit të Bursave
Kërkesa për Kryerjen e Punimeve të vogla
Kërkesa për informacion për marrjen e AMTP