Referimi Ligjor: Neni 7/1 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit Publik”.
Publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 10 ditë nga shpallja e miratimit
Organi që Miraton: Këshilli i Bashkisë
Përgjegjës për Publik: Koordinatori për të drejtën për Informim

STRUKTURA KOMUNITARE NE FSHAT

Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia e fshatit.
Perberja e kryesise se fshatit duhet te respektoje ligjin per barazine gjinore.

Kryetari dhe kryesia e fshatit kujdesen per parandalimine nderhyrjeve te paligjshme ne rjetin e furnizimit me uje te pijshem, te kanaleve mbrojtese si dhe kanaleve te ujitjes dhe kullimit.

b-Kujdesen per nderhyrjet e paligjshme te çfaredolloj demtimi ne rruge, trotuare , sheshet publike ne fshat etj.

c-Administrimin e varrezave te fshatit.

d-Kujdesen per ruajtjen e pyjeve dhe kullotave

Detyrat me te  hollesishme percaktohen ne rregulloret dhe urdheresat e KB

Kryetari i fshatit ka te drejte me nismen e tij te vije ne mbledhjen e KB dhe te shprehe mendimin e tij ne mbledhje per çeshtje qe jane te lidhura me fshatin perkates.