Shërbimet e Sportelit One Stop Shop Bashkia Skrapar janë:
1 Kërkesë për mbyllje aktiviteti (Ç’regjistrim aktiviteti)
2 Kërkesë për fotokopje dokumenti arkivor të njësuar me origjinalin
3 Kërkesë për pajisje me AMTP
4 Kërkesë për marrje me qira të aseteve të bashkisë
5 Procedura për konfirmim kufizim prone private me prone shteti
6 Kërkesë për Strehim
7 Aplikim për punë
8 Procedurë për marrjen e autorizimit për përfaqësim për tërheqje pensioni apo ndihmë ekonomike
9 Procedura për marrjen e një vërtetimi banimi
10 Kërkesë për marrjen në përdorimtë një sipërfaqeje të caktuar të fondit pyjor për ushtrim aktiviteti ekonomik
11 Vërtetim që kanë tokë për subvencione
12 Vërtetim fakti që ka qënë anëtar I ish-Kooperativës Bujqësore deri më 01.08.1991
13 Vërtetim mbi tokën në pronësi / përdorim
14 Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore
15 Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor ose blegtoral
16 Vërtetim që banori është pajisur me tokë sipas Ligjit Nr.7501
17 Kërkesë për marrje me qira të kullotave e livadheve për kullosje e kositje bari
18 Kërkesë për shpërblim lindjeje
19 Rishikim ose Korrigjim të taksave dhe tarifave vendore
20 Vërtetim për tender
21 Vërtetim që banori nuk ushtron aktivitet privat
22 Kërkesë për rregjistrim subjekti në zyrën e taksave dhe tarifave vendore
23 Kërkesë për reduktim të taksës familjare
24 Kërkesë për t’u pajisur me leje non stop karburante
25 Kërkesë për vendosje lojërash në hapësirë publike
26 Kërkesë për tu pajisur me leje si shitës ambulant
27 Kërkesë për t’u pajisur me leje për të shfrytëzuar hapësirën publike
28 Kërkesë për vërtetim rregjistrimi të fëmijëve në kopshte / cerdhe
29 Vërtetim trajtimi me bursë
30 Kërkesë për bursë studimi
31 Kerkese per pranimin e personave me aftesi ndryshe ne institucionet rezidenciale
32 Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore
33 Kërkesë për pranimin e fëmijëve në institucionet rezidenciale
34 Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
35 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë kujdestarie
36 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për paraplegjikë dhe tetraplegjike
37 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie
38 Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së invaliditetit
39 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
40 Kërkesë për pranimin e personave të moshuar në institucionet rezidenciale
41 Kërkesë për tu pajisur me leje për vendosje reklamash
42 Kërkesë për tu pajisur me informacion mbi treguesit e zhvillimit të zonës
43 Procedura për njoftim për punimet e vogla
44 Aplikim për fragment të hartës së gjendjes ekzistuese
45 Rinovim I licensës për agjensi transporti ndërkombëtar udhëtarësh
46 Rinovim I liçensës për agjenci transport udhëtarësh dhe shërbimi taksi brenda vendit
47 Rinovim I certifikatës për transport mallrash brenda vendit per llogari të vet
48 Rinovim I liçensës për transport udhëtarësh me taksi
49 Rinovim I certifikatës së lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit
50 Rinovim I Certifikatës për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve brenda vendit
51 Rinovim I Licensës për kryerjen e shërbimeve vajtje – ardhje të transportit të udhëtarëve brenda vendit
52 Rinovim I Certifikatës për kryerjen e shërbimeve të rrregullta të specializuara te transportit të udhëtarëve brenda vendit
53 Rinovim I licensës për kryerjen e shërbimeve të rregullta te specializuara te transportit te udhëtarëve
54 Rinovim I Certifikates per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
55 Rinovim I Licensës per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
56 Rinovim I Certifikatës për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetase te transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit
57 Rinovim I Liçensës për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetase te transportit rrugor të udhëtarëve brenda vendit
58 Rinovim I Certifikates per kryerjen e sherbimeve te rregulltaqytetas te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit
59 Rinovim I Liçensës per kryerjen e sherbimeve te rregulltaqytetas te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit
60 Kërkesë për tu pajisur me leje per vend parkimi të rezervuara
61 Autorizim Qarkullimi
62 License per agjenci transporti nderkombetar udhetaresh
63 License per agjenci transporti  udhetaresh dhe shërbimi taksi
64 Çertifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtareve per llogari te vet brenda vendit
65 License per transport udhetaresh me taksi
66 Certifikate e leshuar per operacione te transportit te udhetareve per llogari te vet brenda vendit
67 Certifikate per kryerjen e sherbimeve vajtje ardhje te transportit te udhetareve brenda vendit
68 Liçense per kryerjen e sherbimeve vajtje ardhje te transportit te udhetareve brenda vendit
69 Certifikate per kryerjen e shërbimeve te rregullta te specializuara te transportit te udhetareve brenda vendit
70 License per kryerjen e shërbimeve te rregullta te specializuara te transportit te udhetareve brenda vendit
71 License per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
72 Certifikate per kryerjen e sherbimeve te rregullta qytetase te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit
73 License per kryerjen e sherbimeve te rregullta qytetase te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit
74 Certifikate per kryerjen e sherbimeve te rregullta nderqytetase te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit
75 License per kryerjen e sherbimeve te rregullta nderqytetase te transportit rrugor te udhetareve brenda vendit
76 Kerkese per informacion
77 Kerkese e përgjithshme
78 Ankese