Neni 48/3, Neni 51 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat në Vetëqeverisjen Vendore” Neni 43 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligji Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Raportet e Monitorimit brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit Raporti Vjetor I Konsoliduar brenda muajit Qershor të vitit buxhetor pasardhës Rregjistri I Realizimeve të Prokurimit Publik jo më vonë se datat 10 të muajve Maj, Shtator dhe Janar të çdo viti
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Aseteve
Rregjistër për Pronat e Dhëna me Qira - 2019
Nr. Emërtimi I objektit Sipërfaqja në m2 Kontrata Afati i Vlefshmërisë Afati i Qirasë Veprimtaria që kryhet Subjekti përfitues Qiraja vjetore në lekë Qiraja mujore Vendndodhja e Pasurisë Shënime
Nr. Data
1 Ish godina e transformatorit dhe sipërfaqe funksionale 4500 2304 Rep.    777 kol. 07.05.2012 – 07.05.2032 20 vjet Brenda dt.10 të çdo muaji “Fabrikë e Përpunimit të lëkurës dhe prodhimit të këpucëve” Shoqëria             “NV-Shoes” shpk 1 116 000 93 000 Çorovodë
2 Tokë, sip.e zhveshur 2000   – 09.07.2018 -09.07.2019 1 vit Brenda dt.10 të çdo muaji “Për ndërtim kantieri” në ndërtimin e rrugës Çorovodë – Përmet Shoqëria “SALILLARI” sh.p.k 108 000 9 000 Nj.Adm.Çepan Nuk është rinovuar
3 Qendra Kulturore e Fëmijëve Çorovodë 184 01.04.2018 -01.04.2019 1 vit Brenda 10 diteve  në çdo tremujor “Për  Zyra” Zyra Arsimore Skrapar 110 400 9 200 Çorovodë e rinovuar
4 Tokë, sip.e zhveshur 4816 15.07.2019-15.07.2020 1 vit Brenda 10 diteve nga nënshkrimi I kontratës “Për Ndërtimin e Hec MIVAS” “ELVA 2001 SHA” 260 000 Nj.Adm.Zhepë   Fshati Dobrenjë e rinovuar
5 Objekti “Thertore” 200 17.04.2018-17.04.2028 10 vjet Brenda 10 diteve  në çdo tremujor “Therje e kafshëve për mish” “BIO-SKRAPARI” 120 000 10 000 Çorovodë
6 Kullotë 474 19.06.2019-19.06.2024 5 vjet Brenda 21 ditëve nga nënshkrimi I kontratës “Për qëllime agro-turizmi ” (pjesë funksionale e Baxhos) “Ilirjan Tusha” 4266 Nj.Adm.Potom,  Fshati Potom
7 Shërbim në ambientin çlodhës të lulishtes “Hasan Seitaj” 200 01.07.2019-01.07.2020 1 vit Brenda 10 diteve  në çdo tremujor Aktivitet  “Bar Pastiçeri” “Donika Harizaj” 120 000 10 000 Çorovodë E rinovuar
8 Sipërfaqe pyjore 1000 19.08.2019-19.08.2029 10 vjet Brenda 10 diteve nga nënshkrimi I kontratës “Për zhvillimin e akuakulturës”   (Rezervat peshku) Panajot Vaso 27000        – Bogovë
Rregjistër për Pronat e Dhëna me Qira për Qëllime Banimi - 2019
BASHKIA SKRAPAR
REGJISTËR PËR PRONAT E DHËNA ME QIRA PËR QËLLIME BANIMI
Nr. Emërtimi I objektit Sipërfaqja në m2 Kontrata Afati i Vlefshmërisë Afati i Qirasë Veprimtaria që kryhet Subjekti përfitues Qiraja vjetore në lekë Qiraja mujore Vendndodhja e Pasurisë Shënime
Nr. Data
1 Pjesë e objektit të ish zyrave të komunales 59 04.01.2019 1 vit Brenda dt.10 të çdo muaji Për qëllime banimi Xhaferr  Shehu 44 958 3 746 Çorovodë,  Lagja “H.Seitaj” E Rinovuar
2 Apartament banimi 67 04.09.2017 5 vjet Brenda 30 diteve nga lidhja e kontr.dhe dt.28 të çdo muaji Për qëllime banimi Medine  Bregu 51054 4254.5 Çorovodë,  Lagja “2 Dhjetori” E Rinovuar
3 Pjesë e objektit të ish zyrave të Ndërmarrjes së Rrugëve Rurale 103 02.05.2019 – 02.05.2020 1 vit Brenda 30 diteve nga lidhja e kontratës Për qëllime banimi Pandeli  Nasi 78486 6540 Çorovodë,  Lagja “Estref Caka” E Rinovuar