Neni 48/3, Neni 51 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat në Vetëqeverisjen Vendore” Neni 43 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligji Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Raportet e Monitorimit brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit Raporti Vjetor I Konsoliduar brenda muajit Qershor të vitit buxhetor pasardhës Rregjistri I Realizimeve të Prokurimit Publik jo më vonë se datat 10 të muajve Maj, Shtator dhe Janar të çdo viti
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Aseteve

Subjektet që kërkojnë të marrin me qira prona paraqesin këto dokumenta:
1. Kërkesën e subjektit për marrjen me qira.
2. Plan-biznesin e hollësishëm.
3. Ofertën për vlerën e detyrimit mujor të qirasë.
4. Çertifikatën e regjistrimit dhe çertifikatën historike të regjistrimit të subjektit ne QKB.
5. NUIS-in dhe vërtetimin nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe sigurimet shoqërore.
6. Vërtetim nga institucionet përkatese që nuk është në ndjekje penale si dhe nuk ka proçese gjyqësore në lidhje me aktivitetin.

1. Propozimin  per dhenien me qira te prones i cili permban propozimin per veprimtarine qe do te ushtrohet ne kete prone si dhe afatin e dhenies me qira.
2. Vendimin e organit drejtues te institucionit (Keshilli bashkiak).
3. Miratimin e organit ne varesi administrative (Prefektura)
4. Genplanin e pasurise te hartuar nga eksperti topograf i liçensuar dhe te konfirmuar nga drejtuesi i institucionit.
5. Tarifen e detyrimit mujor, e cila percaktohet bazuar ne VKM-në nr.1064, dt.22.12.2010.
6. Konfirmimin nga Zyra e Regjistrimit te Pasurive  te Paluajtshme e stausit juridik te prones.