Neni 5 pika b dhe Neni 12 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Brenda 15 ditëve nga miratimi
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave

Subjektet Familjare për Taksën Familjare kanë si detyrim kryerjen e pagesës brenda 31.10.2020
Në rast se pagesa nuk kryhet brenda këtij afati aplikohet kamatëvonesa 0.06%
Subjektet e Biznesit për Taksat e Biznesit kanë si detyrim kryerjen e pagesës brenda 31.05.2020
Të gjitha Taksat dhe Tarifat Vendore mund ti ndiqni duke klikuar këtu