Baza Ligjore: Neni 64/1 i ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë pas miratimit
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikim: Kryetari i Bashkisë
 • Kalendari i Publikimeve Statistikore të INSTAT

  Data Statistika Tema Periudha Publikuesi
  03-09-2019
  Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  04-09-2019
  Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  06-09-2019
  Indeksi i Çmimeve të Importit
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  09-09-2019
  Indeksi i Çmimeve të Konsumit
  Gusht 2019
  Instituti i Statistikave
  09-09-2019
  Të dhënat faktike të detajuara në “Accrual” dhe “Cash”
  Gusht 2019
  Ministria e Financës
  10-09-2019
  Statistika të sistemeve të pagave
  Korrik 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-09-2019
  Tregues të shëndetit financiar
  Korrik 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-09-2019
  Bilanci i pagave
  T2 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-09-2019
  Borxhi i jashtëm bruto
  T2 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-09-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
  Gusht 2019
  Ministria e Financës
  11-09-2019
  Pagat
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  11-09-2019
  Anketa Tremujore e Forcave të Punës
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  12-09-2019
  Statistikat e Peshkimit
  2018
  Instituti i Statistikave
  13-09-2019
  Lista e Institucioneve Publike
  2018
  Instituti i Statistikave
  16-09-2019
  Rezultatet e Vrojtimit Vjetor mbi Mbetjet e Ngurta Urbane
  2018
  Instituti i Statistikave
  16-09-2019
  Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  17-09-2019
  Tregtia e Jashtme
  Gusht 2018
  Instituti i Statistikave
  18-09-2019
  Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
  Gusht 2019
  Instituti i Statistikave
  19-09-2019
  Tregtia me Pakicë
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  20-09-2019
  Statistikat Afatshkurtra
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  23-09-2019
  Aksidentet Rrugore
  Gusht 2019
  Instituti i Statistikave
  24-09-2019
  Lëvizjet e Shtetasve
  Gusht 2019
  Instituti i Statistikave
  25-09-2019
  Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjes
  2018
  Instituti i Statistikave
  25-09-2019
  Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
  T2 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  25-09-2019
  Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
  T2 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  25-09-2019
  Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
  T2 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  25-09-2019
  Statistikat fiaskale të qeverisë
  Gusht 2019
  Ministria e Financës
  26-09-2019
  Statistikat e Transportit
  Gusht 2019
  Instituti i Statistikave
  27-09-2019
  Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
  T2 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Agregatët monetarë
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Të dhëna të korporatave depozituese
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Kredia për ekonominë
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Depozitat
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Huatë
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Normat e interesit
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-09-2019
  Ekonomia dhe buxheti
  Qershor 2019
  Ministria e Financës
  27-09-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
  Korrik 2019
  Ministria e Financës
  30-09-2019
  Produkti i Brendshëm Bruto
  T2 – 2019
  Instituti i Statistikave
  30-09-2019
  Kursi i këmbimit në fund të periudhës
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-09-2019
  Statistika të rezervës ndërkombëtare
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  01-10-2019
  Ekonomia në fokus
  Gusht 2019
  Ministria e Financës
  08-10-2019
  Indeksi i Çmimeve të Konsumit
  Shtator 2019
  Instituti i Statistikave
  10-10-2019
  Statistika të sistemeve të pagave
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-10-2019
  Tregues të shëndetit financiar
  Gusht 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-10-2019
  Të dhënat faktike të detajuara në “Accrual” dhe “Cash”
  Shtator 2019
  Ministria e Financës
  11-10-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
  Shtator 2019
  Ministria e Financës
  15-10-2019
  Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  17-10-2019
  Inovacioni i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Shqipëri
  2016 – 2018
  Instituti i Statistikave
  17-10-2019
  Tregtia e Jashtme
  Shtator 2019
  Instituti i Statistikave
  18-10-2019
  Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
  Shtator 2019
  Instituti i Statistikave
  21-10-2019
  Aksidentet Rrugore
  Shtator 2019
  Instituti i Statistikave
  23-10-2019
  Lëvizjet e Shtetasve
  Shtator 2019
  Instituti i Statistikave
  25-10-2019
  Statistikat fiaskale të qeverisë
  Shtator 2019
  Ministria e Financës
  28-10-2019
  Statistikat e Transportit
  Shtator 2019
  Instituti i Statistikave
  28-10-2019
  Ekonomia dhe buxheti
  Korrik 2019
  Ministria e Financës
  29-10-2019
  Tabelat e Burim Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri
  2018
  Instituti i Statistikave
  29-10-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
  Shtator 2019
  Ministria e Financës
  29-10-2019
  Buletini i statistikave fiskale të qeverisë
  T3 – 2019
  Ministria e Financës
  29-10-2019
  GFS/IMF- Statistikat Financiare të Qeverisë (përfundimtar)
  2018
  Ministria e Financës
  30-10-2019
  Depozitat sipas rrethit
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Huatë sipas rrethit
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Agregatët monetarë
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Të dhëna të korporatave depozituese
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Kredia për ekonominë
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Depozitat
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Huatë
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  30-10-2019
  Normat e interesit
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  31-10-2019
  Turizmi në Familje
  2018
  Instituti i Statistikave
  31-10-2019
  Kursi i këmbimit në fund të periudhës
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  31-10-2019
  Statistika të rezervës ndërkombëtare
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  31-10-2019
  Buletini i Borxhit Publik dhe Regjistri i Borxhit Publik
  Janar-Shtator 2019
  Ministria e Financës
  31-10-2019
  Ekonomia në fokus
  Shtator 2019
  Ministria e Financës
  01-11-2019
  Statistikat e Kulturës
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  08-11-2019
  Indeksi i Çmimeve të Konsumit
  Tetor 2019
  Instituti i Statistikave
  08-11-2019
  Tregues të shëndetit financiar
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  08-11-2019
  Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  11-11-2019
  Rezultatet Paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
  2018
  Instituti i Statistikave
  11-11-2019
  Statistika të sistemeve të pagave
  Shtator 2019
  Banka e Shqipërisë
  11-11-2019
  Të dhënat faktike të detajuara në “Accrual” dhe “Cash”
  Tetor 2019
  Ministria e Financës
  12-11-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
  Tetor 2019
  Ministria e Financës
  14-11-2019
  Treguesit Demografikë
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  15-11-2019
  Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
  2018
  Instituti i Statistikave
  15-11-2019
  Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  18-11-2019
  Tregtia e Jashtme
  Tetor 2019
  Instituti i Statistikave
  19-11-2019
  Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
  Tetor 2019
  Instituti i Statistikave
  21-11-2019
  Aksidentet Rrugore
  Tetor 2019
  Instituti i Statistikave
  22-11-2019
  Vjetari Statistikor Rajonal
  2014 – 2018
  Instituti i Statistikave
  22-11-2019
  Bilanci i Energjisë Elektrike
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  25-11-2019
  Statistika të sistemeve të pagave
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  25-11-2019
  Llogaritë financiare të sektorit financiar
  Dhjetor 2018
  Banka e Shqipërisë
  25-11-2019
  Llogaritë financiare të sektorit jo rezident
  Dhjetor 2018
  Ministria e Financës
  25-11-2019
  Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme
  Dhjetor 2018
  Ministria e Financës
  25-11-2019
  Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive
  Dhjetor 2018
  Banka e Shqipërisë
  25-11-2019
  Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve
  Dhjetor 2018
  Banka e Shqipërisë
  25-11-2019
  Statistikat fiaskale të qeverisë
  Tetor 2019
  Ministria e Financës
  26-11-2019
  Statistikat e Transportit
  Tetor 2019
  Instituti i Statistikave
  26-11-2019
  Lëvizjet e Shtetasve
  Tetor 2019
  Instituti i Statistikave
  27-11-2019
  Vjetari Statistikor
  2017
  Instituti i Statistikave
  27-11-2019
  Lejet e Ndërtimit
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  27-11-2019
  Kursi i këmbimit në fund të periudhës
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Statistika të rezervës ndërkombëtare
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Agregatët monetarë
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Të dhëna të korporatave depozituese
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Kredia për ekonominë
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Depozitat
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Huatë
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Normat e interesit
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-11-2019
  Ekonomia dhe buxheti
  Korrik 2019
  Ministria e Financës
  30-11-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
  Tetor 2019
  Ministria e Financës
  02-12-2019
  Ekonomia në fokus
  Tetor 2019
  Ministria e Financës
  03-12-2019
  SDG
  Instituti i Statistikave
  04-12-2019
  Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  05-12-2019
  Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  06-12-2019
  Statistikat mbi të Ardhurat dhe Nivelin e Jetesës
  2018
  Instituti i Statistikave
  06-12-2019
  Indeksi i Çmimeve të Importit
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  10-12-2019
  Indeksi i Çmimeve të Konsumit
  Nëntor 2019
  Instituti i Statistikave
  10-12-2019
  Anketa Tremujore e Forcave të Punës
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  10-12-2019
  Statistika të sistemeve të pagave
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-12-2019
  Tregues të shëndetit financiar
  Tetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-12-2019
  Bilanci i pagave
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  10-12-2019
  Borxhi i jashtëm bruto
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  11-12-2019
  Pagat
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  12-12-2019
  Tregtia me Pakicë
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  12-12-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
  Nëntor 2019
  Ministria e Financës
  13-12-2019
  Statistikat Afatshkurtra
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  16-12-2019
  Regjistrimet në Arsimin Parauniversitar
  2019 – 2020
  Instituti i Statistikave
  16-12-2019
  Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  17-12-2019
  Tregtia e Jashtme
  Nëntor 2019
  Instituti i Statistikave
  18-12-2019
  Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
  Nëntor 2019
  Instituti i Statistikave
  19-12-2019
  Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri
  2018
  Instituti i Statistikave
  20-12-2019
  Kalendari i Publikimeve të INSTAT
  2020
  Instituti i Statistikave
  23-12-2019
  Aksidentet Rrugore
  Nëntor 2019
  Instituti i Statistikave
  24-12-2019
  Produkti i Brendshëm Bruto
  T3 – 2019
  Instituti i Statistikave
  24-12-2019
  Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  24-12-2019
  Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  24-12-2019
  Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  24-12-2019
  Statistikat fiaskale të qeverisë
  Nëntor 2019
  Ministria e Financës
  26-12-2019
  Lëvizjet e Shtetasve
  Nëntor 2019
  Instituti i Statistikave
  27-12-2019
  Statistikat e Transportit
  Nëntor 2019
  Instituti i Statistikave
  27-12-2019
  Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
  T3 – 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Agregatët monetarë
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Të dhëna të korporatave depozituese
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Kredia për ekonominë
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Depozitat
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Huatë
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Normat e interesit
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë
  27-12-2019
  Ekonomia dhe buxheti
  Nëntor 2019
  Ministria e Financës
  27-12-2019
  Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
  Nëntor 2019
  Ministria e Financës
  31-12-2019
  Kursi i këmbimit në fund të periudhës
  Dhjetor 2019
  Banka e Shqipërisë
  31-12-2019
  Statistika të rezervës ndërkombëtare
  Nëntor 2019
  Banka e Shqipërisë