Baza Ligjore: Neni 64/1 i ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë pas miratimit
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikim: Drejtori i Financës, Ekonomisë, Buxhetit dhe Tatim – Taksave
Kalendari i Publikimeve Statistikore të INSTAT
Data Statistika Tema Periudha Publikuesi
03-09-2019
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
04-09-2019
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
06-09-2019
Indeksi i Çmimeve të Importit
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
09-09-2019
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Gusht 2019
Instituti i Statistikave
09-09-2019
Të dhënat faktike të detajuara në “Accrual” dhe “Cash”
Gusht 2019
Ministria e Financës
10-09-2019
Statistika të sistemeve të pagave
Korrik 2019
Banka e Shqipërisë
10-09-2019
Tregues të shëndetit financiar
Korrik 2019
Banka e Shqipërisë
10-09-2019
Bilanci i pagave
T2 – 2019
Banka e Shqipërisë
10-09-2019
Borxhi i jashtëm bruto
T2 – 2019
Banka e Shqipërisë
10-09-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
Gusht 2019
Ministria e Financës
11-09-2019
Pagat
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
11-09-2019
Anketa Tremujore e Forcave të Punës
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
12-09-2019
Statistikat e Peshkimit
2018
Instituti i Statistikave
13-09-2019
Lista e Institucioneve Publike
2018
Instituti i Statistikave
16-09-2019
Rezultatet e Vrojtimit Vjetor mbi Mbetjet e Ngurta Urbane
2018
Instituti i Statistikave
16-09-2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
17-09-2019
Tregtia e Jashtme
Gusht 2018
Instituti i Statistikave
18-09-2019
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Gusht 2019
Instituti i Statistikave
19-09-2019
Tregtia me Pakicë
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
20-09-2019
Statistikat Afatshkurtra
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
23-09-2019
Aksidentet Rrugore
Gusht 2019
Instituti i Statistikave
24-09-2019
Lëvizjet e Shtetasve
Gusht 2019
Instituti i Statistikave
25-09-2019
Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjes
2018
Instituti i Statistikave
25-09-2019
Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
T2 – 2019
Banka e Shqipërisë
25-09-2019
Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T2 – 2019
Banka e Shqipërisë
25-09-2019
Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T2 – 2019
Banka e Shqipërisë
25-09-2019
Statistikat fiaskale të qeverisë
Gusht 2019
Ministria e Financës
26-09-2019
Statistikat e Transportit
Gusht 2019
Instituti i Statistikave
27-09-2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
T2 – 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Agregatët monetarë
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Të dhëna të korporatave depozituese
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Kredia për ekonominë
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Depozitat
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Huatë
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Normat e interesit
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
27-09-2019
Ekonomia dhe buxheti
Qershor 2019
Ministria e Financës
27-09-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
Korrik 2019
Ministria e Financës
30-09-2019
Produkti i Brendshëm Bruto
T2 – 2019
Instituti i Statistikave
30-09-2019
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-09-2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
01-10-2019
Ekonomia në fokus
Gusht 2019
Ministria e Financës
08-10-2019
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Shtator 2019
Instituti i Statistikave
10-10-2019
Statistika të sistemeve të pagave
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
10-10-2019
Tregues të shëndetit financiar
Gusht 2019
Banka e Shqipërisë
10-10-2019
Të dhënat faktike të detajuara në “Accrual” dhe “Cash”
Shtator 2019
Ministria e Financës
11-10-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
Shtator 2019
Ministria e Financës
15-10-2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
17-10-2019
Inovacioni i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Shqipëri
2016 – 2018
Instituti i Statistikave
17-10-2019
Tregtia e Jashtme
Shtator 2019
Instituti i Statistikave
18-10-2019
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Shtator 2019
Instituti i Statistikave
21-10-2019
Aksidentet Rrugore
Shtator 2019
Instituti i Statistikave
23-10-2019
Lëvizjet e Shtetasve
Shtator 2019
Instituti i Statistikave
25-10-2019
Statistikat fiaskale të qeverisë
Shtator 2019
Ministria e Financës
28-10-2019
Statistikat e Transportit
Shtator 2019
Instituti i Statistikave
28-10-2019
Ekonomia dhe buxheti
Korrik 2019
Ministria e Financës
29-10-2019
Tabelat e Burim Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri
2018
Instituti i Statistikave
29-10-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
Shtator 2019
Ministria e Financës
29-10-2019
Buletini i statistikave fiskale të qeverisë
T3 – 2019
Ministria e Financës
29-10-2019
GFS/IMF- Statistikat Financiare të Qeverisë (përfundimtar)
2018
Ministria e Financës
30-10-2019
Depozitat sipas rrethit
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Huatë sipas rrethit
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Agregatët monetarë
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Të dhëna të korporatave depozituese
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Kredia për ekonominë
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Depozitat
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Huatë
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
30-10-2019
Normat e interesit
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
31-10-2019
Turizmi në Familje
2018
Instituti i Statistikave
31-10-2019
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
31-10-2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
31-10-2019
Buletini i Borxhit Publik dhe Regjistri i Borxhit Publik
Janar-Shtator 2019
Ministria e Financës
31-10-2019
Ekonomia në fokus
Shtator 2019
Ministria e Financës
01-11-2019
Statistikat e Kulturës
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
08-11-2019
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Tetor 2019
Instituti i Statistikave
08-11-2019
Tregues të shëndetit financiar
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
08-11-2019
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
11-11-2019
Rezultatet Paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
2018
Instituti i Statistikave
11-11-2019
Statistika të sistemeve të pagave
Shtator 2019
Banka e Shqipërisë
11-11-2019
Të dhënat faktike të detajuara në “Accrual” dhe “Cash”
Tetor 2019
Ministria e Financës
12-11-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
Tetor 2019
Ministria e Financës
14-11-2019
Treguesit Demografikë
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
15-11-2019
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
2018
Instituti i Statistikave
15-11-2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
18-11-2019
Tregtia e Jashtme
Tetor 2019
Instituti i Statistikave
19-11-2019
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Tetor 2019
Instituti i Statistikave
21-11-2019
Aksidentet Rrugore
Tetor 2019
Instituti i Statistikave
22-11-2019
Vjetari Statistikor Rajonal
2014 – 2018
Instituti i Statistikave
22-11-2019
Bilanci i Energjisë Elektrike
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
25-11-2019
Statistika të sistemeve të pagave
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
25-11-2019
Llogaritë financiare të sektorit financiar
Dhjetor 2018
Banka e Shqipërisë
25-11-2019
Llogaritë financiare të sektorit jo rezident
Dhjetor 2018
Ministria e Financës
25-11-2019
Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme
Dhjetor 2018
Ministria e Financës
25-11-2019
Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive
Dhjetor 2018
Banka e Shqipërisë
25-11-2019
Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve
Dhjetor 2018
Banka e Shqipërisë
25-11-2019
Statistikat fiaskale të qeverisë
Tetor 2019
Ministria e Financës
26-11-2019
Statistikat e Transportit
Tetor 2019
Instituti i Statistikave
26-11-2019
Lëvizjet e Shtetasve
Tetor 2019
Instituti i Statistikave
27-11-2019
Vjetari Statistikor
2017
Instituti i Statistikave
27-11-2019
Lejet e Ndërtimit
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
27-11-2019
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Agregatët monetarë
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Të dhëna të korporatave depozituese
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Kredia për ekonominë
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Depozitat
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Huatë
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Normat e interesit
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
27-11-2019
Ekonomia dhe buxheti
Korrik 2019
Ministria e Financës
30-11-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
Tetor 2019
Ministria e Financës
02-12-2019
Ekonomia në fokus
Tetor 2019
Ministria e Financës
03-12-2019
SDG
Instituti i Statistikave
04-12-2019
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
05-12-2019
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
06-12-2019
Statistikat mbi të Ardhurat dhe Nivelin e Jetesës
2018
Instituti i Statistikave
06-12-2019
Indeksi i Çmimeve të Importit
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
10-12-2019
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Nëntor 2019
Instituti i Statistikave
10-12-2019
Anketa Tremujore e Forcave të Punës
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
10-12-2019
Statistika të sistemeve të pagave
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
10-12-2019
Tregues të shëndetit financiar
Tetor 2019
Banka e Shqipërisë
10-12-2019
Bilanci i pagave
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
10-12-2019
Borxhi i jashtëm bruto
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
11-12-2019
Pagat
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
12-12-2019
Tregtia me Pakicë
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
12-12-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak)
Nëntor 2019
Ministria e Financës
13-12-2019
Statistikat Afatshkurtra
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
16-12-2019
Regjistrimet në Arsimin Parauniversitar
2019 – 2020
Instituti i Statistikave
16-12-2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
17-12-2019
Tregtia e Jashtme
Nëntor 2019
Instituti i Statistikave
18-12-2019
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Nëntor 2019
Instituti i Statistikave
19-12-2019
Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri
2018
Instituti i Statistikave
20-12-2019
Kalendari i Publikimeve të INSTAT
2020
Instituti i Statistikave
23-12-2019
Aksidentet Rrugore
Nëntor 2019
Instituti i Statistikave
24-12-2019
Produkti i Brendshëm Bruto
T3 – 2019
Instituti i Statistikave
24-12-2019
Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
24-12-2019
Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
24-12-2019
Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
24-12-2019
Statistikat fiaskale të qeverisë
Nëntor 2019
Ministria e Financës
26-12-2019
Lëvizjet e Shtetasve
Nëntor 2019
Instituti i Statistikave
27-12-2019
Statistikat e Transportit
Nëntor 2019
Instituti i Statistikave
27-12-2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
T3 – 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Agregatët monetarë
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Të dhëna të korporatave depozituese
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Kredia për ekonominë
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Depozitat
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Huatë
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Normat e interesit
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë
27-12-2019
Ekonomia dhe buxheti
Nëntor 2019
Ministria e Financës
27-12-2019
Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar)
Nëntor 2019
Ministria e Financës
31-12-2019
Kursi i këmbimit në fund të periudhës
Dhjetor 2019
Banka e Shqipërisë
31-12-2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare
Nëntor 2019
Banka e Shqipërisë