Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve

Në varësi të llojit të Kontratës Publike me apo nga Bashkia Skrapar ngrihet një strukturë e posaçme, në të përditshme shpesh quhet ndryshe Komision.
Komisioni ( apo kjo strukturë ) ngrihet me Urdhër nga Kryetari i Bashkisë dhe në përbërje të këtij komisioni janë specialistë të ndryshëm në varësi të llojit të kontratës që kërkon mbikqyrje.