Neni Nr.18/1 I ligjit Nr. 139/2015″Për vetëqeverisjen Vendore” Neni 5 pika ç dhe Neni 13/3 I ligjit Nr. 68/2017 “Për të drejtën e Informimit” Nenet 1/1 dhe 4/c I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik
Paketa Fiskale 2022
Menaxhimi i Mbetjeve Qyteti
Mbledhja e Forumit të Bashkërendimit në nivel vendor
Mbledhja e Forumit të Bashkërendimit në nivel vendor
Plani Vendor i Zhvillimit - Dëgjesa nr.1
Plani Vendor i Zhvillimit - Dëgjesa nr.2
Plani Vendor i Zhvillimit - Dëgjesa nr.3
Plani Vendor i Zhvillimit - Dëgjesa nr.4