Raporti i parë Javor - Bashki të forta

Raporti i dytë Javor - Bashki të forta

Raporti i tretë Javor - Bashki të forta

Raporti i katërt Javor - Bashki të forta

Raporti i pestë Javor - Bashki të forta

Raporti i gjashtë Javor - Bashki të forta

Raporti i shtatë Javor - Bashki të forta
Raporti-Javor-5-18Maj

Raporti i tetë Javor - Bashki të forta
Raporti-Javor-19Maj-3Qershor