Nëse të pëlqen …të njihesh me njerëz të rinj, të shprehësh e të ndash opinionet e tua, të përmirësosh ndjeshëm nivelin e zotërimit të Anglishtes, të promovohesh si lider….dhe ke dëshirë ta transformosh komunitetin tënd duke e shndërruar në një realitet më të emancipuar, vibrant e plot jetë e gjallëri …
Atëherë ti je një kandidat\e i\e shkëlqyer për t’u bërë pjesë e Këshillit Vendor Rinor Skrapar (Skrapar Youth Council)

A. Historiku i Këshillit Vendor Rinor Skrapar
Këshilli Rinor Vendor Skrapar është një sektor i ideuar dhe i suportuar nga Bashkia Skrapar, i cili ka për qëllim përkrahjen, konsulencën, aktivizimin vullnetarizmin dhe zhvillimin e lidershipit për rininë e qytetit. Gjithashtu, ky sektor synon ndërtimin e marrëdhënieve midis të rinjve dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal e qendror, OJF-ve, etj. Për të qenë pjesë e këshillit rinor nuk kërkon asnjë lloj kostoje monetare nga ana e të rinjve, mjafton që këto të fundit të aplikojnë. Procesi i aplikimit të të rinjve realizohet përgjatë muajit Tetor 2022. Kryetari i Bashkisë ngreh një grup pune, i cili përzgjedh sipas kritereve të vendosura të rinjtë që përzgjidhen. Procesi i selektimit bazohet në cilësinë e aplikimit të shkruar të çdo aplikanti, shprehjen e interesave, dhe në letër rekomandimet përkatëse.

  1. Për tu bërë pjesë e Këshillit Rinor Vendor duhet të jeni pjesë e një Organizate Rinore (OJF), anëtar i Këshillit studentor ose përfaqësues të tjerë.

• Kriteret e procedurave për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Vendor Rinor:
• Mund të jenë anëtarë me të drejta të plota të rinjtë në moshën 15 deri 29 vjeç,
• Të mos ketë konflikt interesi në përmbushjen e kërkesave dhe dispozitave ligjore në fuqi.
Të ketë përvoje në fushën e zhvillimit apo zbatimit të aktiviteteve rinore.
• Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë.

  1. Kandidatët për t’u emëruar anëtar i Këshillit Vendor Rinor Skrapar duhet të paraqesin interesin e tyre, në adresën: Zyra e Protokollit, kati 1, Bashkia Skrapar, brenda afatit kohor 08.11.2022, përkatësisht dokumentacionin si vijon:

• Kandidatët përfaqësues i organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë:
• Kërkesa
• Jetëshkrimin (CV) të shoqëruar me dokumentacion
• Vetëdeklarimin e konfliktit të interesit

• Kandidatët jo përfaqësues të organizatave rinore :
• Kërkesa
• Jetëshkrimin CV të shoqëruar me dokumentacion
• Letër motivimi
• Vetëdeklarimin e konfliktit të interesit

  1. Njoftimi i fitueseve do të publikohet në faqen zyrtare të institucionit, në mjediset e bashkisë dhe/ose në rrjetet sociale të institucionit.

B. Përfitimet e të qenit pjesë e Këshillit Rinor Vendor Skrapar
Të rinjtë të cilët bëhen pjese e Këshillit Rinor Skrapar, padyshim që përmirësojnë aftësitë e tyre në:
Komunikim
Mendimin Kritik
Hartim projektesh
Zgjidhjen e Problemeve
Gjuhen Angleze
Punën në grup
Teknologji
Krijimtari

Pjesëmarrësit aftësohen duke hyrë në marrëdhënie bashkëvepruese me bashkëmoshatarët e tyre nga të gjithë komunitetet e qytetit, duke përfshirë këtu edhe Kryetarin e Bashkisë si dhe Këshillin Bashkiak. Gjithashtu, krijojnë mundësi të takohen me profesionistë të ndryshëm të Skraparit si ato të fushës së artit dhe kulturës, OJF- së dhe biznesit etj.