Njoftim Punësimi

Bashkia Skrapar kërkon të punësojë pesë (5) instruktorë me kohë të pjesëshme për Qendrën Sportive të shkollës 9 vjecare “Zylyftar Veleshnja”  në Çorovodë.

Bashkia Skrapar po zbaton projektin: “Ndërtimi i Një Qendre Sportive ne shkollën 9 vjecare “Zylyftar Veleshnja”, financuar nga Marrëveshja e Grantit  EU4-CfP2-2022/A2. The Network of Associations of Local Authorities of South-East-Europe NALAS.

Projekti kërkon pesë (5) instruktorë basketbolli meshkuj dhe femra, për të zbatuar aktivitetet e hartuara në projekt.

Data e fillimit të punës për 5 (pesë) pozicionet: pas rreth 10 ditësh nga data 27.02.2023.

Kohëzgjatja:  2.5 muaj .

Pozicioni:

Instruktor i Sportit të Basketbollit

Detyrat dhe përgjegjësitë                    

-Përgjegjës për masivizimin e sportit të basketbollit në shkollë dhe lagjen” Estref Caka”.

– Krijimi i ekipeve zinxhir (grup moshave) me nxënësit e shkollës dhe të rinjëve të lagjes “Estref Caka”

– Organizimi i eventeve me karakter lokal, minikampionateve midis shkollave 9 vjeçare, te rinjve etj.

-Promovimin e sportit dhe aktiviteteve sportive, në nivel lokal dhe kombëtar.

Aftësitë dhe kompetencat e nevojshme:

-Diplomë në Shkenca Sportive.

  -Njohuri shumë të të mira, për disiplinën e sportit të basketbollit.

  -Përvoja në mësimdhënie në shkollat 9 vjeçare dhe te mesme

– Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe organizimi.

  -Shtetësia shqiptare.

Procesi i aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë me e-mail në info@bashkiaskrapar.gov.al ose bashkiacorovode@ymail.com, të dërgojnë një shprehje interesi dhe një CV në formatin e BE-së . (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)

Afati i fundit për aplikime: 10 March 2023.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret bazë do të kontaktohen për përzgjedhje të mëtejshme.

Për më shumë informacion: Tel: +355312 22889

Employment Notice

Skrapar Municipality seeks to employ five (5) part-time instructors for the Sports Center of the 9-year-old school “Zylyftar Veleshnja” in Çorovode.

Skrapar Municipality is implementing the project: “Construction of a Sports Center at the 9-year-old school “Zylyftar Veleshnja”, financed by the Grant Agreement EU4-CfP2-2022/A2. The Network of Associations of Local Authorities of South-East-Europe NALAS.

The project requires five (5) male and female basketball instructors to implement the activities designed in the project.

Start date of work for 5 (five) positions: after about 10 days from 27.02.2023.

Start date of work for 5 (five) positions: after about 10 days from 27.02.2023.

Duration: 2.5 months.

Position:

Basketball Sports Instructor

Duties and Responsibilities

-Responsible for popularizing the sport of basketball in the school and neighborhood “Estref Caka”.

– Creation of chain teams (age group) with school students and young people from the neighborhood “estref Caka”

– Organization of local events, mini-championships between 9-year-old schools, youth, etc.

– Promotion of sports and sports activities, at the local and national level.

Necessary skills and competences:

-Diploma in Sports Science.

   – Very good knowledge of the discipline of basketball.

   -Teaching experience in 9-year and secondary schools

– Excellent communication and organizational skills.

   -Albanian nationality.

Application process

All interested candidates can apply by e-mail to info@bashkiaskrapar.gov.al or bashkiacorovode@ymail.com, send an expression of interest and a CV in EU format. (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)

Deadline for applications: 10 March 2023.

Please note that only candidates who meet the basic criteria will be contacted for further selection.