Bashkia Skrapar, në kuadër të implementimit të projektit “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom,Skrapar Municipality”. Me kohëzgjatje tetor 2022- shtator 2025, me bashkëfinancim të Bashkimit Europian nën programin EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) kontratë IPA/2021/436-644

Shpall pozicionin vakant për FINANCIER PROJEKTI  me kohë të pjesshme, për gjatë kohës së implementimit të këtij projekti.

Detyrat e Financierit te projektit:

Financieri i projektit ështe përgjegjës për mbajtjen e kontabilitetit të projektit, përgatitjen e raporteve financiare dhe menaxhimin e brendshëm të fondeve.

 • Duhet te bashkëpunojë ngushtësisht me Menaxherin e Projektit për të siguruar menaxhim eficient dhe të qëndrueshëm të financave të Projektit.
 • Financieri i Projektit do të bëje ndjekjen e realizimit të projektit dhe të kontratave, si dhe siguron një proçedim normal për të gjithë proçedurat e pagesave nën këtë projekt, përfshi menaxhimin dhe plotësimin e të gjitha llogarive speciale dhe të sigurojë që kërkesat e BE për të gjithë aktivitetet të realizohen.

Detyrat Kryesore:

 • Realizon një dokumentacion të plotë dhe menaxhimin të operacioneve financiare, nëpërmjet llogarive të përshtatshme dhe kontrolleve të brendshme.
 • Përgatit pasqyrat financiare dhe raportet që lidhen më aspektin financiar.
 • Sigurohet që transaksionet regjistrohen siç duhet dhe futen në sistemin e kontabilitetit.
 • Siguron regjistrimin e saktë të transaksioneve në sistemin e kontabilitetit.
 • Përgatit planifikimin financiar/buxhetor afat-shkurtër dhe afat-gjatë të projektit.
 • Rishikon buxhetin e projektit sipas kërkesave të lindura.
 • Bën rishikimin financiar të performancës së aktiviteteve të projektit.

Kualifikimet e domosdoshme

 • Diplomë të studimeve Universitare dhe Pasuniversitare në Fakultetin e Ekonomisë.
  • Diplomë Bachelor Dega “ Financë”, Fakulteti i Ekonomisë
  • Master në “Kontabilitet & Auditim”, Fakulteti i Ekonomise
 • 5 vite eksperiencë pune në menaxhim buxheti dhe të ardhurash
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi.
 • Aftësi të mira komunikimi,prirje për të punuar në grup dhe për të realizuar objektivat saktë dhe në kohe.
 • Aftesi të menaxhimit dhënies së prioriteteve të detyrave të ndryshme .
 • Aftësi shumë të mira organizuese kjo fale eksperiencave të fituara nëpërmjet kontakteve dhe punës në grup.
 • Aftësi të mira kompjuterike, njohje e mirë e paketës Office e Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point.
 • Gjuhë angleze me vlerësimin shumë mirë.

Aftësi të tjera:

 • Integritet
 • I gatshëm të punoje në grup
 • Inovator

Ky pozicion pune është me kohë të pjesshme, 20 orë në javë, me pagë bruto 444.864 lekë në vit

Proçedura e aplikimit:

Për këtë pozicion pune ju lutem dërgoni: 

 • Një letër interesi
 • Një CV

Aplikim është i hapur deri me 22 tetor 2023, ora 16:30

Në vijim do të kontaktohen kandidatët që plotësojnë kushtet e mësipërme.

Vacancy announcement

Advertisement VACANCY: Project Manager, near SKRAPAR Municipality

Skrapar Municipality, within the framework of the implementation of the project “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom, Skrapar Municipality”. Duration October 2022- September 2025, with co-financing from the European Union under the EU program for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) contract IPA/2021/436-644

Announcing the vacant position for part-time PROJECT FINANCIER, for the duration of the implementation of this project.

Duties of the project financier:

The project financier is responsible for project accounting, preparation of financial reports and internal management of funds.

• Must collaborate closely with the Project Manager to ensure efficient and sustainable management of the Project’s finances.

• The Project Financier will follow up the implementation of the project and the contracts, as well as ensure a normal procedure for all payment procedures under this project, including the management and completion of all special accounts and ensure that the EU requirements for all activities are carried out.

Main Tasks:

• Realizes a complete documentation and management of financial operations, through appropriate accounts and internal controls.

• Prepares financial statements and reports related to the financial aspect.

• Ensures that transactions are properly recorded and entered into the accounting system.

• Ensures accurate recording of transactions in the accounting system.

• Prepares the short-term and long-term financial/budgetary planning of the project.

• Revises the project budget according to the arising requirements.

• Makes the financial review of the performance of the project activities.

Necessary qualifications

• Diploma of University and Post-graduate studies at the Faculty of Economics.

1- Bachelor Degree “Finance” Branch, Faculty of Economics

2- Master in “Accounting & Auditing”, Faculty of Economics

• 5 years of work experience in budget and income management

• Very good communication and organizational skills.

• Good communication skills, tendency to work in a group and to achieve the objectives correctly and on time.

• Ability to manage the prioritization of different tasks.

• Very good organizational skills thanks to the experiences gained through contacts and teamwork.

• Good computer skills, good knowledge of the Office package, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point.

• English language with very good rating.

Other skills:

• Integrity

• Willing to work in a group

• Innovative

This job position is part-time, 20 hours a week, with a gross salary of ALL 444,864 per year

Application procedure:

For this job position please send:

• A letter of interest

• A CV

The application is open until October 20, 2023, at 16:30

In the following, candidates who meet the above conditions will be contacted.