Bashkia Skrapar, në kuadër të implementimit të projektit “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom,Skrapar Municipality”. Me kohëzgjatje tetor 2022- shtator 2025, me bashkëfinancim të Bashkimit Europian nën programin EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) kontratë IPA/2021/436-644

Shpall pozicionin vakant për KORDINATOR LOKAL  me kohë të pjesshme, për gjatë kohës së implementimit të këtij projekti.

Shpall pozicionin vakant për Koordinator Lokal me kohë të pjesshme, për gjatë gjithë kohës së implementimit të këtij projekti.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Kërkohet një person me eksperiencë pune në menaxhim projektesh, hartimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit, si edhe person me aftësi te mira komunikimi dhe org

 Koordinatori Lokal do të jetë veçanërisht përgjegjës për sa vijon:

 • Të zbatoje rigorozisht objektivat dhe qëllimin e projektit
 • Të asistojë stafin e bashkisë për përgatitjen dhe draftimin e dokumentacionit ne procedurat e tenderimeve.
 • Të zbatoje dhe të organizoje ndarjen e punës për zbatimin e planit të aktiviteteve te projektit.
 • Të zhvilloje dhe të menaxhoje një plan të detajuar aktivitetesh (javore/mujore) dhe plan pune bazuar në planin e përgjithshëm të aktiviteteve.
 • Të përgatisë rregullisht raporte dhe te bashkëpunojë ngushtësisht me menaxherin e projektit.
 • Të monitoroje progresin e projektit dhe të propozoje përshtatjet e domosdoshme sipas nevojës përmirësime të mundshme.
 • Të mbaje kontakte profesionale me palët e treta në lidhje me projektin, burimet, dhe impaktin e synuar.
 • Të ndaje informacion me ekipin e projektit, përfituesit të projektit, donatorëve, etj.;
 • Të përdore praktikat, teknikat dhe standardet më të mira që ekzistojnë për gjatë gjithë projektit.
 • Të bëje përditësimin dhe raportimin e të gjitha informacioneve në lidhje me Projektin dhe të siguroje që palët e interesuara të kenë qasje në të gjitha dokumentet publike të Projektit;
 • Të bëje hartimin e dokumenteve, raporteve mujore, të ndërmjetme dhe vjetore për donatorët dhe përfituesit mbi aktivitetet e zbatuara.
 • Të asistoje ne përgatitjen e dokumentacionit për raportimin dhe vizibilitetin.
 • Të mbështesë aktivitetet e komunikimit dhe vizibilitetit, përmbledhjet dhe produktet që do të ndahen siç duhet përmes kanaleve të përcaktuara në koordinim me ekipin dhe publikun.
 • Të jetë pjesë në çdo aktivitet që do të realizohet gjatë implementimit të projektit. .
 • Të ruaje konfidencialitetin dhe etikën profesionale.

Kualifikimet e domosdoshme

 • Diplome të studimeve Universitare në menaxhim, administrim publik, shkenca sociale dhe fusha te ngjashme.
 • 3-5 vite eksperiencë në menaxhim projektesh
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi
 • Aftësi të mira analitike dhe në programet kompjuterike (word, excel…)
 • Gjuhën angleze niveli B1

Aftësi të tjera:

 • Integritet
 • I gatshëm të punoje në grup
 • Inovator

Ky pozicion pune është me kohë të pjeseshme, 20 orë në javë, me pagë bruto 444.86 lekë në muaj.

Proçedura e aplikimit:

Për këtë pozicion pune ju lutem dërgoni: 

 • Një letër interesi (në gjuhën shqip dhe anglisht);
 • Një CV (përfshirë këtu edhe kontaktet e rekomandimit) (në shqip dhe anglisht)

Aplikim është i hapur sot me datë 22 tetor 2023, ora 12:30 dhe zgjat në një hark kohor prej 7 ditësh kalenderike.

Në vijim do të kontaktohen kandidatët që plotësojnë kushtet e mësipërme.

Advertisement VACANCY: Local Coordinator, near SKRAPAR Municipality

Skrapar Municipality, within the framework of the implementation of the project “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom, Skrapar Municipality”. Duration October 2022- September 2025, with co-financing from the European Union under the EU program for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) contract IPA/2021/436-6444.

Announcing the vacant position for a part-time Local Coordinator, for the entire time of the implementation of this project.

Main duties and responsibilities

We are looking for a person with work experience in project management, drafting and maintaining documentation, as well as a person with good communication and organizational skills.

The Local Coordinator  Manager will be specifically responsible for the following:

The Local Project Coordinator will be particularly responsible for the following:

To strictly implement the objectives and purpose of the project

• To assist the municipal staff in the preparation and drafting of documentation in the tendering procedures.

• Implement and organize the division of labor for the implementation of the project activity plan.

• Develop and manage a detailed activity plan (weekly/monthly) and work plan based on the overall activity plan.

• Prepare regular reports and collaborate closely with the project manager.

• To monitor the progress of the project and propose the necessary adaptations as necessary and possible improvements.

• Maintain professional contact with third parties regarding the project, resources, and intended impact.

• To share information with the project team, project beneficiaries, donors, etc.;

• Use the best practices, techniques and standards that exist throughout the project.

• Update and report all information related to the Project and ensure that interested parties have access to all public documents of the Project;

• Drafting documents, monthly, intermediate and annual reports for donors and beneficiaries on the implemented activities.

• Assist in the preparation of documentation for reporting and visibility.

• Support communication and visibility activities, briefs and products to be shared appropriately through established channels in coordination with the team and the public.

• Be a part of every activity that will be carried out during the implementation of the project. .

• Maintain confidentiality and professional ethics

Necessary qualifications

• University degrees in management, public administration, social sciences and similar fields.

• 3-5 years of experience in project management

• Very good communication and organizational skills

• Good analytical skills and computer programs (word, excel…)

• English language level B1

• Class B patents

Other skills:

• Integrity

• Willing to work in a group

• Innovative

This job position is part time, 20 hours per week, with a gross salary of ALL 444.86 per year.

Application procedure:

For this job position please send:

• A letter of interest (in Albanian and English);

• A CV (including reference contacts) (in Albanian and English)

The application is open today, October 22, 2023, at 12:30 p.m. and lasts for a period of 7 calendar days.