Bashkia Skrapar, në kuadër të implementimit të projektit “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom,Skrapar Municipality”. Me kohëzgjatje tetor 2022- shtator 2025, me bashkëfinancim të Bashkimit Europian nën programin EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) kontratë IPA/2021/436-6444.

Shpall pozicionin vakant për Menaxher Projekti me kohë të plotë, për gjatë gjithë kohës së implementimit të këtij projekti.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Kërkohet një person me eksperiencë pune në menaxhim projektesh, hartimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit, si edhe person me aftësi te mira komunikimi dhe organizative.

Menaxheri i projektit do të jetë veçanërisht përgjegjës për sa më poshtë:

 • Të zbatoje rigorozisht objektivat dhe qëllimin e projektit
 • Të parashikoje burimet e nevojshme për të arritur objektivat dhe të menaxhoje burimet në mënyrë efektive dhe eficiente duke koordinuar me departamentet përkatëse pranë bashkisë Skrapar.
 • Të zbatoje buxhetin e parashikuar dhe të organizoje ndarjen e punës për zbatimin e planit të buxhetit, sipas planit të aktiviteteve.
 • Të mbaj nën kontroll kostot e projektit sipas buxhetit.
 • Të zhvilloje dhe të menaxhoje një plan të detajuar aktivitetesh (javore/mujore) dhe plan pune bazuar në planin e përgjithshëm të aktiviteteve.
 • Të menaxhoje axhendën dhe aktivitete me ekipin dhe partnerin e projektit dhe përfituesit e projektit, palët e tjera të interesit;
 • Të përgatisë rregullisht raporte për grupet e interesit për ecurinë e projektit, dhe fazat e ardhshme.
 • Të menaxhoje kontratat me shitësit dhe furnitoret duke koordinuar punën e departamentit përkatës në bashki për arritjen e rezultateve të synuara.
 • Të monitoroje progresin e projektit dhe të propozoje përshtatjet e domosdoshme sipas nevojës përmirësime të mundshme.
 • Të mbaje marrëdhënie me institucionet vendore, grupe interesi në këtë projekt për të arritur impaktin e synuar
 • Të mbaje kontakte profesionale me palët e treta në lidhje me projektin, burimet, dhe impaktin e synuar.
 • Të ndaje informacion me ekipin e projektit, përfituesit të projektit, donatorëve, etj .;
 • Të përdore praktikat, teknikat dhe standardet më të mira që ekzistojnë për gjatë gjithë projektit.
 • Të bëje përditësimin dhe raportimin e të gjitha informacioneve në lidhje me Projektin dhe të siguroje që palët e interesuara të kenë qasje në të gjitha dokumentet publike të Projektit;
 • Të bëje hartimin e dokumenteve, raporteve mujore, të ndërmjetme dhe vjetore për donatorët dhe përfituesit mbi aktivitetet e zbatuara.
 • Të përgatisë dokumentacionin final për raportimin dhe dukshmërinë.
 • Të mbështesë aktivitetet e komunikimit dhe dukshmërisë, përmbledhjet dhe produktet që do të ndahen siç duhet përmes kanaleve të përcaktuara në koordinim me ekipin dhe publikun.
 • Të jetë pjesë në çdo aktivitet që do të realizohet gjatë implementimit të projektit.
 • Të përfaqësoje denjësisht vlerat dhe parimet sociale dhe humane.
 • Të ruaje konfidencialitetin dhe etikën profesionale.

Kualifikimet e domosdoshme

 • Diplome të studimeve Universitare në menaxhim, administrim publik, shkenca sociale dhe fusha te ngjashme.
 • 3-5 vite eksperiencë në menaxhim projektesh
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi
 • Aftësi të mira analitike dhe në programet kompjuterike (word, excel…)
 • Gjuhën angleze niveli B1
 • Patente klasi B

Aftësi të tjera:

 • Integritet
 • I gatshëm të punoje në grup
 • Inovator

Ky pozicion pune është me kohë të plotë, 40 orë në javë, me pagë bruto 10,905,92 lekë në muaj.

Proçedura e aplikimit:

Për këtë pozicion pune ju lutem dërgoni: 

 • Një letër interesi (në gjuhën shqip dhe anglisht);
 • Një CV (përfshirë këtu edhe kontaktet e rekomandimit) (në shqip dhe anglisht)

Aplikim është i hapur sot me datë 22 tetor 2023, ora 12:30 dhe zgjat në një hark kohor prej 7 ditësh kalenderike.

Në vijim do të kontaktohen kandidatët që plotësojnë kushtet e mësipërme.

Funded by

The Europian Union

Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom, Skrapar Municipality”.

EuropeAid/168946/DD/ACT/AL

Contract no: 2021/436-644

TERMS OF REFERENCE

Advertisement VACANCY: Project Manager, near SKRAPAR Municipality

Skrapar Municipality, within the framework of the implementation of the project “Empowerment of Socio Economic development and social inclusion of Potom, Skrapar Municipality”. Duration October 2022 – September 2025, with co-financing from the European Union under the EU program for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking) contract IPA/2021/436-6444.

Announcing the vacant position for a full-time Project Manager, for the entire time of the implementation of this project.

Main duties and responsibilities

We are looking for a person with work experience in project management, drafting and maintaining documentation, as well as a person with good communication and organizational skills.

The Project Manager will be specifically responsible for the following:

• To strictly implement the objectives and purpose of the project

• Anticipate the resources needed to achieve the objectives and manage the resources effectively and efficiently by coordinating with the relevant departments at the municipality of Skrapar.

• Implement the anticipated budget and organize the division of labor for the implementation of the budget plan, according to the activity plan.

• To keep project costs under control according to the budget.

• Develop and manage a detailed activity plan (weekly/monthly) and work plan based on the overall activity plan.

• Manage the agenda and activities with the project team and partner and project beneficiaries, other stakeholders;

• To regularly prepare reports for interest groups on the progress of the project, and future phases.

• Manage contracts with vendors and suppliers by coordinating the work of the relevant department in the municipality to achieve the intended results.

• To monitor the progress of the project and propose the necessary adaptations as necessary and possible improvements.

• Maintain relations with local institutions, interest groups in this project to achieve the intended impact

• Maintain professional contact with third parties regarding the project, resources, and intended impact.

• To share information with the project team, project beneficiaries, donors, etc.;

• Use the best practices, techniques and standards that exist throughout the project.

• Update and report all information related to the Project and ensure that interested parties have access to all public documents of the Project;

• Drafting documents, monthly, intermediate and annual reports for donors and beneficiaries on the implemented activities.

• To prepare the final documentation for reporting and visibility.

• Support communication and visibility activities, briefs and products to be shared appropriately through established channels in coordination with the team and the public.

• Be a part of every activity that will be carried out during the implementation of the project.

• To adequately represent social and humanitarian values and principles.

• Maintain confidentiality and professional ethics.

Necessary qualifications

• University degrees in management, public administration, social sciences and similar fields.

• 3-5 years of experience in project management

• Very good communication and organizational skills

• Good analytical skills and computer programs (word, excel…)

• English language level B1

• Class B patents

Other skills:

• Integrity

• Willing to work in a group

• Innovative

This job position is full-time, 40 hours per week, with a gross salary of ALL 10,905,92 lek per year.

Application procedure:

For this job position please send:

• A letter of interest (in Albanian and English);

• A CV (including reference contacts) (in Albanian and English)

The application is open today, October 22, 2023, at 12:30 p.m. and lasts for a period of 7 calendar days.