Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo – Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” Nenit 23&30 i ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit
Struktura e Këshillit Bashkiak Skrapar
Këshilli Bashkiak Skrapar ka 15 anëtarë
Kryetar i Këshillit është znj. ELSA PETRITAJ
N/Kryetar i Këshillit është z. MYQERRET HEBIBASI
Sekretare e Këshillit është znj. HAVA NUHELLARI

Anëtarët e Këshillit
Këshilli Bashkiak Skrapar ka këtë përbërje (përditësim korrik 2023):

 1. ALMA KADIASI
 2. ARJAN HASA
 3. ALBANA HOXHA
 4. EDMOND KALEMI
 5. ELSA PETRITAJ
 6. ENVER CAKA
 7. FIKRET TELHA
 8. LIRI NUHELLARI
 9. MIMOZA HYSAJ
 10. MIMOZA ZYLYFTARI
 11. MYQERRET HEBIBASI
 12. PËLLUMB GURI
 13. SKERDILAJT JAUPLLARI
 14. VALBONA GROPA
 15.  
Manuali për anëtarët e këshillit
Komisionet e Këshillit
Komisioni i Mandateve ka këtë përbërje:

 1. SKERDILAJT JAUPLLARI     Kryetare
 2. FIKRET TELHA                    N/Kryetare
 3. ALMA KADIASI                   Sekretar
 1. Komisioni i përhershëm jo- statutor për problemet ekonomike, zënies me punë dhe i veprimtarisë së financës dhe buxhetit, me përbërjen si më poshtë:

 

 1. Liri Nuhellari                   Kryetare
 2. Fikret Telha                     N/Kryetare
 3. Arjan Hasa                      Sekretar 
 4. Myqerret Hebibasi          Anëtar
 5. Skerdilajt Jaupllari           Anëtar

 

 1. Komisioni i përhershëm jo- statutor juridik, rendit publik, transprtit, zhvillimit urbanistik dhe ndertimit, me përbërjen si më poshtë:

 

 1. Enver Caka                   Kryetar
 2. Mimoza Zylyftari          N/Kryetare
 3. Liri Nuhellari                Sekretare
 4. Arjan Hasa                   Anëtar
 5. Albana Hoxha              Anëtar

3.Komisioni i përhershëm jo- statutor për problemet komunale, pronat e bashkisë, shëndetësisë dhe mbrojtjen e mjedisit, me përbërjen si më poshtë:

 1. Edmond Kalemi                 Kryetar
 2. Pëllumb Guri                     N/Kryetare
 3. Mimoza Hysaj                   Sekretare
 4. Myqerret Hebibasi            Anëtar
 5. Valbona Gropa                  Anëtar

 

4. Komisioni i përhershëm jo- statutor të arsimit, turizmit, kulturës, rinisë, sportit dhe barazisë gjinore, me përbërjen si më poshtë:

 1. Alma Kadiasi                     Kryetar
 2. Mimoza Zylyftari               N/Kryetare
 3. Enver Caka                        Sekretare
 4. Myqerret Hebibasi            Anëtar
 5. Mimoza Hysaj                    Anëtar

 

5.Komisioni i përhershëm jo- statutor të  Etikës, Standateve dhe apelimeve, me përbërjen si më poshtë:

 1.   Skerdilajt Jaupllari                 Kryetar
 2.    Albana Hoxha                      N/Kryetare
 3.    Alma Kadiasi                        Sekretare
 4.    Fikret Telha                           Anëtar
 5.    Mimoza Hysaj                       Anëtar

* Përditësim: Korrik 2023

Kryetar i Këshillit
Kryetar i Këshillit Bashkiak Skrapar është znj.ELSA PETRITAJ 
e-mail: elsapetritaj85@gmail.com

Sekretare e Këshillit
Sekretare e Këshillit është znj.Hava Nuhellari
e-mail: havanuhellari@yahoo.com
Vendimet e Këshillit
Vendimarrjet e Këshillit Bashkiak Skrapar publikohen në funksion të trasparencës dhe detyrimit tonë ndaj jush.
Për të patur një akses më të shpejtë me këto vendime, në faqen tonë të bashkisë apo edhe në lidhjen e jashtme me portalin vendime.al ju mund të klikoni KËTU
Çfarë bën Këshilli Bashkiak?
Këshilli Bashkiak është organi vendimmarrës i qeverisë bashkiake i cili vendos në mënyrë kolektive:

a) Politikat për:

 1. Shërbimet, nivelin dhe hapsirën e tyre, që duhet të sigurojë Bashkia.
 2. Krijimin e të ardhurave vendore nepërmjet grumbullimit të taksave dhe tarifave.
 3. Shpenzimet vendore.
 4. Zhvillimet ekonomike, sociale, fizike, arsimore, kulturore dhe argëtuese.
 5. Përfshirjen e banorëve në proçeset vendimmarrëse bashkiake

Zgjedhja e organeve të qeverisë bashkiake.

 1. Këshilltarët Bashkiak zgjidhen direkt nga zgjedhësit ligjorë sipas listave shumë emërore partiake të shpallura para datës së zgjedhjeve. Për caktimin e këshilltarëve fitues merret parasysh përqindja e votave që ka marrë çdo subjekt politik konkurues.
 2. Kryetari i Bashkisë zgjidhet direkt nga zgjedhësit me konkurim nominal. Autoriteti zgjedhor dhe emërues i Këshillit Bashkiak. “Ligji nr 139/2015, Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak
 3. a) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin/rët e Këshillit.
 4. b) Emëron dhe shkarkon sekretarin e Këshillit Bashkiak”. “Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet nga këshilli bashkiak, mbi bazën e propozimit të kryetarit të këshillit” (neni 37).

b) Çështjet Administrative:

Autorizon Bashkinë të hyjë në marrëdhenie kontraktuale për ofrimin e shërbimeve bashkiake.

c) Veprime: Për t’u ndërmarrë, brënda hapsirës së autoritetit të tij, në të mirën të komunitetit që përfaqëson. Kryetari i Bashkisë si organi ekzekutiv është përgjëgjës për ekzekutimin e këtyre politikave. Këshilltarët e këshillit mund të veprojnë si këshill bashkiak vetëm në rastet kur ato mblidhen sipas ligjit, statutit dhe rregullores si një organ qeverisës në një mbledhje të ligjshme. Shumica e Këshilltarëve apo të gjithë Këshilltarët e Këshillit mund të veprojnë në emër të këshillit

vetëm në një mbledhje të këshillit të mbajtur në mënyrë të ligjshme. Çdo vendim i këshillit i marrë në një mbledhje të mbajtur ndryshe konsiderohet i paligjshëm.

Parimet e punës së Këshillit Bashkiak duhet të jenë

 1. Këshilli i Bashkisë duhet të veprojë si nje organ i vetëm.
 2. Këshilli duhet të proçedojë me punët e tij në mënyrën sa më efiçente.
 3. Këshilli duhet të ndërmarrë veprime me së paku shumicën e Këshilltarëve.
 4. Çdo Këshilltar i këshillit duhet të gëzojë të njëjtat të drejta në pjesmarrjen e tij në proçesin e vendimarrjes.
 5. Regullorja e Këshillit duhet të respektohet në vazhdimësi.
 6. Veprimet e Këshillit duhet të jenë rezultat i një vendimi të marrë me proçdurë të rregulluar dhe jo si rezultat i manipulimit të rregullave proçeduriale të miratuara nga Këshilli. “Numri i Këshilltarëve të Këshillit është 15 (pesëmbëdhjetë)
Rregullore e Këshillit Bashkiak Skrapar
1.Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Bashkiak Skrapar Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin e Keshillit Bashkiak Skrapar
2.Rregullore – kodi i sjelljes dhe i parandalimit te konfloktit te interesave te keshillit bashkiak SkraparRregullore - kodi i sjelljes dhe i parandalimit te konfloktit te interesave te keshillit bashkiak Skrapar
3.Rregullore – Shqyrtimi i peticioneve dhe iniciativave qytetare Rregullore - Shqyrtimi i peticioneve dhe iniciativave qytetare
4.Rregullore – Strukturat komunitare dhe nderveprimi i tyre me Këshillin Bashkiak Rregullore - Strukturat komunitare dhe nderveprimi i tyre me Keshillin Bashkiak
5.Rregullore e Keshillit Bashkiak Skrapar me mardhenjet me publikun dhe medianRregullore e Keshillit Bashkiak Skrapar me mardhenjet me publikun dhe median
Vend-ndodhje
Këshilli Bashkiak Skrapar, ka këtë adresim vendndodhjeje:
Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë
Rruga: “Pasho Hysi”, Lagjja: “Çlirimi” Çorovodë. Skrapar
Shqipëri. Kod Postar 5401
Njoftime të Këshillit Bashkiak Skrapar
Momentalisht, ky shërbim nuk është i ngarkuar në faqen tonë web. Ne jemi në pritje të materialeve të ardhura nga Këshilli. Kërkojmë mirëkuptimin tuaj, deri në një përditësim të ri të kësaj hapësire.
Pjesëmarrja në vendimarrje e qytetarëve të Bashkisë Skrapar
Ndarja 1: Të dhënat e Koordinatorit për Njoftim dhe Konsultim Publik
1/a) Emri dhe Mbiemri i Koordinatorit
1/b) Adresa Postare dhe elektronike
1/c) Orari i Punës

Ndarja 2: Plani Vjetor për Procesin e vendimarrjes në pjesëmarrje
2/a) Palët që do të konsultohen
2/b) Mënyrat e Konsultimit
2/c) Afatet
2/ç) Struktura përgjegjëse

Ndarja 3: Akte për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike:
3/a) Lista e akteve për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
3/b) Informacione e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim
3/c) Përditësimin e Rregjistrit

Ndarja 4: Dispozita të brendshme rregullatore për këshillimin me publikun
4/a) Procedura, afate si dhe mënyra të organizimit për çdo formë apo lloj konsultimi publik
4/b) Strukturat përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

Ndarja 5: Njoftimi për marrjen e Nismës Vendimarrëse me Pjesëmarrje
5/a) Projekt Relacion shpjegues dhe dokumente shoqërues të tij
5/b) Arsye të nevojshme për nxjerrjen e projekt aktit si edhe ndikimi që ai do të ketë
5/c) Afatet vendi dhe mënyra me të cilat palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre
5/ç) Adresa e Kontaktit të Koordinatorit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik të Bashkisë ose strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e komenteve për projekt aktin
5/d) Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

Ndarja 6: Procedura e Marrjes dhe Shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve
6/a) Adresa Postare dhe elektronike për dërgimin e Komenteve dhe rekomandimeve
6/b) Afati për Dërgimin e Komenteve dhe Rekomandimeve
6/c) Mënyra e mbajtjes së Procesverbalit dhe Rregjistrimit të takimit publik për takimet publike
6/ç) Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve
6/d) Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin e komenteve dhe rekomandimeve

Ndarja 7: Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankimim në lidhje me konsultimin publik
7/a) Subjekti ku mund të bëhet Ankesa (Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave, Këshilli i Bashkisë Kryetari i Bashkisë)
7/b) Adresa Postare dhe Elektronike për dërgimin e ankesës
7/c) Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
7/ç) Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që shqyrton dhe rregjistron ankesën

Ndarja 8: Raporti Vjetor për Transparencën në Procesin e Vendimarrjes
8/a) Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti
8/b) Numri i përgjithshëm i komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara
8/c) Nurmi i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimarrjes
8/ç) Numrin e Takimeve Publike të Organizuara

Ndarja 9: Iniciativa qytetare
9/a) Mënyra dhe Forma e Paraqitejes së iniciativës qytetare
9/b) Procedura të shqyrtimit dhe Miratimit të iniciativës qytetare
9/c) Adresa postare dhe elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare
9/ç) Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mosmiratimin  iniciativës qytetare