Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo – Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” Nenit 23&30 i ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit
Struktura e Këshillit Bashkiak Skrapar
Këshilli Bashkiak Skrapar ka 15 anëtarë
Kryetar i Këshillit është znj.Edlira Shkëmbi
N/Kryetar i Këshillit është znj.Besnik Demko
Sekretare e Këshillit është znj.Hava Nuhellari
Anëtarët e Këshillit
Këshilli Bashkiak Skrapar ka këtë përbërje (përditësim korrik 2018):

 1. Edlira SHKËMBI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 2. Tauland MUSTAFARAJ (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 3. Flora ÇELA (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 4. Klajdi KADIU (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 5. Drita TARE (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 6. Xhuli HYSI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 7. Mynevere BRAHIMASI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 8. Eljo KALLUÇI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 9. Shpëtim HITO (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 10. Marsela SULÇE (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 11. Xhemal BASHO (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 12. Mimoza DEMÇE (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 13. Besnik DEMKO (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 14. Alban BABALIU (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
 15. Myqerret HEBIBASI (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)Nr. me shenjën * është i ndryshuar në renditje. Do të thotë se është këshilltari aktual pasi pararendësi i listës fillestare mund te kete lene mandat.
  Ishte
  *Asllan Lajthia (Formulari i VetëDeklarimit) (CV)
  **Lorena SATKA (Formulari i VetëDeklarimit) (CV
Manuali për anëtarët e këshillit
Komisionet e Këshillit
Komisioni i Mandateve ka këtë përbërje:

1. Flora Çela
2. Mimoza Demçe
3. Eljo Kalluçi

Komisioni i Ekonomisë, i Zënies me Punë, i veprimtarisë së Financave dhe Buxhetit, ka këtë përbërje:
1. Xhuli Hysi
2. Drita Tare
3. Tauland Mustafaraj

Komisioni për problemet komunale, Pronat e Bashkisë, Shëndetësisë dhe Mjedisit, ka këtë përbërje:
1. Besnik Demko
2. Xhuli Hysi
3. Tauland Mustafaraj

Komisioni Juridik dhe i Rendit Publik, ka këtë përbërje:
1. Eljo Kalluçi
2. Marsela Sulçe
3. Mynevere Brahimasi

Komisioni i Turizmit, Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportitdhe Barazisë Gjinore ka këtë përbërje:
1. Shpëtim Hito
2. Xhuli Hysi
3. Mimoza Demçe

Komisioni për Zhvillimin Urbanistik dhe Ndërtimit, ka këtë përbërje:
1. Alban Babaliu
2. Xhemal Basho
3. Myqerret Hebibasi

* Përditësim: Mars 2020

Kryetar i Këshillit
Kryetar i Këshillit Bashkiak Skrapar është znj.Edlira Shkëmbi
Sekretare e Këshillit
Sekretare e Këshillit është znj.Hava Nuhellari
e-mail: havanuhellari@yahoo.com
Vendimet e Këshillit
Vendimarrjet e Këshillit Bashkiak Skrapar publikohen në funksion të trasparencës dhe detyrimit tonë ndaj jush.
Për të patur një akses më të shpejtë me këto vendime, në faqen tonë të bashkisë apo edhe në lidhjen e jashtme me portalin vendime.al ju mund të klikoni KËTU
Çfarë bën Këshilli Bashkiak?
Këshilli Bashkiak është organi vendimmarrës i qeverisë bashkiake i cili vendos në mënyrë kolektive:

a) Politikat për:

 1. Shërbimet, nivelin dhe hapsirën e tyre, që duhet të sigurojë Bashkia.
 2. Krijimin e të ardhurave vendore nepërmjet grumbullimit të taksave dhe tarifave.
 3. Shpenzimet vendore.
 4. Zhvillimet ekonomike, sociale, fizike, arsimore, kulturore dhe argëtuese.
 5. Përfshirjen e banorëve në proçeset vendimmarrëse bashkiake

Zgjedhja e organeve të qeverisë bashkiake.

 1. Këshilltarët Bashkiak zgjidhen direkt nga zgjedhësit ligjorë sipas listave shumë emërore partiake të shpallura para datës së zgjedhjeve. Për caktimin e këshilltarëve fitues merret parasysh përqindja e votave që ka marrë çdo subjekt politik konkurues.
 2. Kryetari i Bashkisë zgjidhet direkt nga zgjedhësit me konkurim nominal. Autoriteti zgjedhor dhe emërues i Këshillit Bashkiak. “Ligji nr 139/2015, Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak
 3. a) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin/rët e Këshillit.
 4. b) Emëron dhe shkarkon sekretarin e Këshillit Bashkiak”. “Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet nga këshilli bashkiak, mbi bazën e propozimit të kryetarit të këshillit” (neni 37).

b) Çështjet Administrative:

Autorizon Bashkinë të hyjë në marrëdhenie kontraktuale për ofrimin e shërbimeve bashkiake.

c) Veprime: Për t’u ndërmarrë, brënda hapsirës së autoritetit të tij, në të mirën të komunitetit që përfaqëson. Kryetari i Bashkisë si organi ekzekutiv është përgjëgjës për ekzekutimin e këtyre politikave. Këshilltarët e këshillit mund të veprojnë si këshill bashkiak vetëm në rastet kur ato mblidhen sipas ligjit, statutit dhe rregullores si një organ qeverisës në një mbledhje të ligjshme. Shumica e Këshilltarëve apo të gjithë Këshilltarët e Këshillit mund të veprojnë në emër të këshillit

vetëm në një mbledhje të këshillit të mbajtur në mënyrë të ligjshme. Çdo vendim i këshillit i marrë në një mbledhje të mbajtur ndryshe konsiderohet i paligjshëm.

Parimet e punës së Këshillit Bashkiak duhet të jenë

 1. Këshilli i Bashkisë duhet të veprojë si nje organ i vetëm.
 2. Këshilli duhet të proçedojë me punët e tij në mënyrën sa më efiçente.
 3. Këshilli duhet të ndërmarrë veprime me së paku shumicën e Këshilltarëve.
 4. Çdo Këshilltar i këshillit duhet të gëzojë të njëjtat të drejta në pjesmarrjen e tij në proçesin e vendimarrjes.
 5. Regullorja e Këshillit duhet të respektohet në vazhdimësi.
 6. Veprimet e Këshillit duhet të jenë rezultat i një vendimi të marrë me proçdurë të rregulluar dhe jo si rezultat i manipulimit të rregullave proçeduriale të miratuara nga Këshilli. “Numri i Këshilltarëve të Këshillit është 15 (pesëmbëdhjetë)
Rregullore e Këshillit Bashkiak Skrapar
1.Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Bashkiak Skrapar Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin e Keshillit Bashkiak Skrapar
2.Rregullore – kodi i sjelljes dhe i parandalimit te konfloktit te interesave te keshillit bashkiak SkraparRregullore - kodi i sjelljes dhe i parandalimit te konfloktit te interesave te keshillit bashkiak Skrapar
3.Rregullore – Shqyrtimi i peticioneve dhe iniciativave qytetare Rregullore - Shqyrtimi i peticioneve dhe iniciativave qytetare
4.Rregullore – Strukturat komunitare dhe nderveprimi i tyre me Këshillin Bashkiak Rregullore - Strukturat komunitare dhe nderveprimi i tyre me Keshillin Bashkiak
5.Rregullore e Keshillit Bashkiak Skrapar me mardhenjet me publikun dhe medianRregullore e Keshillit Bashkiak Skrapar me mardhenjet me publikun dhe median
Vend-ndodhje
Këshilli Bashkiak Skrapar, ka këtë adresim vendndodhjeje:
Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë
Rruga: “Pasho Hysi”, Lagjja: “Çlirimi” Çorovodë. Skrapar
Shqipëri. Kod Postar 5401
Njoftime të Këshillit Bashkiak Skrapar
Momentalisht, ky shërbim nuk është i ngarkuar në faqen tonë web. Ne jemi në pritje të materialeve të ardhura nga Këshilli. Kërkojmë mirëkuptimin tuaj, deri në një përditësim të ri të kësaj hapësire.