Këshilli Bashkiak është organi vendimmarrës i qeverisë bashkiake i cili vendos në mënyrë kolektive:

a) Politikat për:

 1. Shërbimet, nivelin dhe hapsirën e tyre, që duhet të sigurojë Bashkia.
 2. Krijimin e të ardhurave vendore nepërmjet grumbullimit të taksave dhe tarifave.
 3. Shpenzimet vendore.
 4. Zhvillimet ekonomike, sociale, fizike, arsimore, kulturore dhe argëtuese.
 5. Përfshirjen e banorëve në proçeset vendimmarrëse bashkiake

Zgjedhja e organeve të qeverisë bashkiake.

 1. Këshilltarët Bashkiak zgjidhen direkt nga zgjedhësit ligjorë sipas listave shumë emërore partiake të shpallura para datës së zgjedhjeve. Për caktimin e këshilltarëve fitues merret parasysh përqindja e votave që ka marrë çdo subjekt politik konkurues.
 2. Kryetari i Bashkisë zgjidhet direkt nga zgjedhësit me konkurim nominal. Autoriteti zgjedhor dhe emërues i Këshillit Bashkiak. “Ligji nr 139/2015, Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak
 3. a) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin/rët e Këshillit.
 4. b) Emëron dhe shkarkon sekretarin e Këshillit Bashkiak”. “Sekretari i këshillit emërohet dhe shkarkohet nga këshilli bashkiak, mbi bazën e propozimit të kryetarit të këshillit” (neni 37).

b) Çështjet Administrative:

Autorizon Bashkinë të hyjë në marrëdhenie kontraktuale për ofrimin e shërbimeve bashkiake.

c) Veprime: Për t’u ndërmarrë, brënda hapsirës së autoritetit të tij, në të mirën të komunitetit që përfaqëson. Kryetari i Bashkisë si organi ekzekutiv është përgjëgjës për ekzekutimin e këtyre politikave. Këshilltarët e këshillit mund të veprojnë si këshill bashkiak vetëm në rastet kur ato mblidhen sipas ligjit, statutit dhe rregullores si një organ qeverisës në një mbledhje të ligjshme. Shumica e Këshilltarëve apo të gjithë Këshilltarët e Këshillit mund të veprojnë në emër të këshillit

vetëm në një mbledhje të këshillit të mbajtur në mënyrë të ligjshme. Çdo vendim i këshillit i marrë në një mbledhje të mbajtur ndryshe konsiderohet i paligjshëm.

Parimet e punës së Këshillit Bashkiak duhet të jenë

 1. Këshilli i Bashkisë duhet të veprojë si nje organ i vetëm.
 2. Këshilli duhet të proçedojë me punët e tij në mënyrën sa më efiçente.
 3. Këshilli duhet të ndërmarrë veprime me së paku shumicën e Këshilltarëve.
 4. Çdo Këshilltar i këshillit duhet të gëzojë të njëjtat të drejta në pjesmarrjen e tij në proçesin e vendimarrjes.
 5. Regullorja e Këshillit duhet të respektohet në vazhdimësi.
 6. Veprimet e Këshillit duhet të jenë rezultat i një vendimi të marrë me proçdurë të rregulluar dhe jo si rezultat i manipulimit të rregullave proçeduriale të miratuara nga Këshilli. “Numri i Këshilltarëve të Këshillit

Antarët e këshillit të Bashkisë Skrapar , zgjedhur më 21.06.2015, të mandatuar në mbledhjen e konstituimit të datës 22.07.2015.

Kryetar I Këshillit

 1. Luan Çuedari

Antarët e Këshillit

 1. Mimoza Zylyftari
 2. Astrit Mustafaj
 3. Myqeret Hebibasi
 4. Shkëlqim Zaimi
 5. Shpresa Musabelliu
 6. Valbona Gropa
 7. Enkela Germenji
 8. Kujtim Lame
 9. Margarita Mersinasi
 10. Fatos Hasanaj
 11. Flora Çela
 12. Partizan Gorce
 13. Dritan Pellumbi
 14. Pellumb Guri