Ekspert i jashtem – Eksperti i Hartimit të Planit të veprimit për Lëvizshmërine e Integruar ne WP T2 te projektit #DynaMob 2.0

Detyrat e Ekspertit

Eksperti i jashtem per Eksperti i Hartimit të Planit të veprimit për Lëvizshmërine e Integruar ne WP T2 te projektit #DynaMob 2.0 duhet te pergatitet per te sigururar nje sasi te dhenash mbi territorin dhe te ruaj nje bashkepunim te mire me stafin e Bashkise Skrapar. Per te arritur me sukses rezultatet per implementimin e Work Planit ne WPT2 me projektin #DynaMob 2.0, Eksperti/ekspertja duhet te kryejne detyrat si me poshte:

 • Hartimi i një plani biznesi për Lëvizshmërinë inteligjente të integruar dhe zhvillimi i ideve te projektit, për qëndrueshmërinë e mobiliteteve dhe transportit ndërqytetas sipas Planeve Lokale të Veprimit të CBC #DynaMob 2.0.
 •  Planifikimi i aktiviteteve krahasuese dhe përfshirja në pjesëmarrje me komunitetin dhe grupet e interesit pranë Bashkisë së Skraparit.
 •  Zhvillimin e ideve të projektit për  qytetin dhe mobilitetin inteligjent në përputhje me zhvillimin e Planit lokal të veprimit për transportin Alternativ.
 • Eksperti ka për detyrë të mbështesë partnerin,  Dhoma e Tregëtisë Tiranë për planin e veprimit të CBC #DynaMob 2.0. dhe për çdo kërkesë tjetër të shtuar nga ky partner apo kontraktori.
 • Eksperti ka per detyrë hulumtimin dhe hartimin e plan-veprimit për përmirësimin e infrastrukturës publike, rrjetin e furnizimit të mjeteve ekologjike dhe eco-shërbimeve për transport në zonat nën administrimin e Bashkisë Skrapar;
 •  Ngritjen e rrjetit pilot të projektit sipas përcaktimeve dhe modelit të rrjetit ndërkufitar;
 •  Promovimin e rrjetit midis Bashkive dhe Pushtetit Qëndror për ngritjen e politikave të rishikimit me pjesëmarrjen e palëve të tjera të interesit dhe përfaqësuesve të administratës të zonave jo subjekt i CBC #DynaMob 2.0,
 • Vlerësimi i përfshirjes së target grupeve kundrejt komuniteteve lokale, administratës publike dhe administratave rajonale;
 •  Vlerësimi i objektivave të realizuara, nëpërmjet vlerësimit të sjelljes së komuniteteve lokale dhe palëve të interesit kundrejt burimeve të mobilitetit;

OUTPUTET DHE PERJUDHDA

Eksperti do te realizoje dertyrat e caktuara ne permbushje te aktivitetteve ne perputhje me pikat e mesiperme gjate perjudhes Janar 2019 deri ne Prill 2020 e deri ne perfudnim te kontrates se tij te nenshkruar me Bashkine Skrapar.

Materjaletqe do prodhojeeksperti:

 1. Plan-biznes për Lëvizshmërinë inteligjente të integruar dhe zhvillimi i ideve te projektit, për qëndrueshmërinë e mobiliteteve dhe transportit ndërqytetas.
 2. Plan-veprim për përmirësimin e infrastrukturës publike.
 3. Aktiviteteve krahasuese dhe përfshirja në pjesëmarrje me komunitetin dhe grupet e interesit.
 4. Raport-Vlerësim i përfshirjes së target grupeve.
 5. Raport-Vlerësimi i objektivave të realizuara
 6. Asistimin e stafitteBashkisënëzhvillimin e akriviteteveteprojektit.

Përfaqësuesja e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri znj.Nadia Kyuchukova viziton Bashkinë Skrapar – Nxitje për Aplikime nga Fermerët e Zonës dhe mbështetje financiare për aplikantët

Një takim u zhvillua në mesjavë në mjediset e Bashkisë Skrapar ndërsa në fokus ishte Mbështetja Konkrete që Bashkimi Evropian do të bëj për sektorin e agrokulturës në Skrapar. Ndërsa së shpejti priten që hapen aplikimet dhe të bëhen të ditura kriteret për mbështetjen financiare që do t’u jepet fermerëve dhe investimeve në agrokulturë, Bashkia Skrapar pranë zyrës së posaçme të Këndit të BE do të japë edhe konsulencat dhe mënyrat e aplikimeve të suksesshme që të gjithë fermerët të kenë mundësinë të përfitojnë nga skemat financiare që do akordohen në zhvillimin e sipërmarrjeve. Më herët, përfaqësuesja e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri znj.Nadia Kyuchukova zhvilloi një takim konsultativ mbi nxitjen dhe sensibilizimin e fermerëve në zonën tonë.
Gjatë fjalës së saj znj.Kyuchukova theksoi rëndësinë e këtij proçesi në mënyrë që produktet lokale të Skraparit të depërtojnë me standarte sigurie dhe çertifikimi në tregun evropian si dhe njëherësh mbështetjen e koncept-ideve, planeve të biznesit etj forma që çojnë në zhvillimin agrokultural. Drejtuesja Ekzekutive e Programit BPE “Bashkitë për në Evropë” znj.Jolanda Trebicka theksoi ndër të tjera rëndësinë e projektit në mënyrë të tillë, që kur thirrjet për aplikim të hapen, fermerët të jenë të informuar mbi hapat dhe nismat që duhen ndjekur. znj.Trebicka shprehu falenderimet për Nivelin e lartë të performancës që ka Koordinatorja lokale  dhe Koordinatorja BackUp pranë Këndit të BE në Bashkinë Skrapar. Takimi u shoqërua me pyetje dhe diskutime të ndryshme mbi skemat e financimit dhe metodologjinë favorizuese që do të ketë për zonat malore ndërsa përfaqësuesit e Bashkisë Skrapar treguan gadishmërinë për mbështetjen e këtyre nismave dhe kërkuan proçedura sa më lehtësuese për të nxitur aplikimet e fermerëve nga çdo zonë e Skraparit. Me theksin tek produktet tipike të zonës, Ass.Prof. Florenc Kurtolli theksoi rëndësinë që kanë standartet e patentuara, çertifikimet ISO dhe detajet që duhet të ofrojnë siguri në tregun evropian. Sipas z.Kurtolli, fermerët e produkteve tipike në zonën e Skraparit duhet të zgjerojnë mundësitë që produktet e tyre të kenë sukses në tregun evropian duke respektuar standartet, krijuar brandet, markat dhe mbi të gjitha siguri. Në fund të takimit përfaqësuesja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri znj. Nadia Kyuchukova dhe Drejtuesja Ekzekutive e Programit “Bashkitë për në Evropë” vlerësuan pozitivisht takimin dhe shprehën konsiderata të larta për vizionin e Bashkisë Skrapar në nxitjen dhe përkrahjen e këtyre nismave.