Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Vendime të Këshillit Bashkiak, Urdhëresa apo Urdhëra me karakter normativ (2018)

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak

Për të lexuar Vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar, përmes platformës Vendime.al ju mund të klikoni KËTU
Për të lexuar Urdhëresat apo Urdhëra me karakter Normativ, në një përditësim të ri që vjen së shpejti, ju do t’i lexoni më poshtë.

  • Të Gjitha Vendimet e Këshillit të Bashkisë së Vitit 2018

[/lsvr_accordion_item]

Proçedura, Afatet si dhe mënyra e organizimit për çdo formë apo lloj Konsultimi Publik

Neni Nr.18/2 I ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” si dhe Neni 6 I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Brenda 10 ditë nga data e miratimit
Organi që Miraton: Këshilli I Bashkisë / Kryetari I Bashkisë
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

– Çdo koment apo rekomandim i marrë gjatë procesit të konsultimit publik grumbullohen nga koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik të organit publik dhe pasqyrohet në proçes verbalin e takimit.

– Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve kryhet nga organi publik përgjegjës për hartimin e projektaktit.

– Organi përgjegjës apo përfshirës i problematikës, sygjerimit, etj  së dhënë sinjalizohet me shkrim nga Koordinatori.

– Ky Organ vendos për pranimin ose refuzimin e rekomandimeve të marra nga palët e interesuara të konsultuara.

Lista e Akteve për të Cilat është e Detyrueshme Zhvillimi i Konsultimit Publik

Neni Nr.18/1 I ligjit Nr. 139/2015″Për vetëqeverisjen Vendore” Neni 5 pika ç dhe Neni 13/3 I ligjit Nr. 68/2017 “Për të drejtën e Informimit” Nenet 1/1 dhe 4/c I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

Aktet të cilat prej nesh janë të detyrueshme për zhvillim të konsultit publik  janë:
– Buxheti Vjetor dhe ndryshimet e tij
– Programet Buxhetore Afatmesme dhe Afatgjata
– Projekt-Buxhetet Vjetore, Afatmesme apo Afatgjata
– Taksat dhe Tarifat Vendore
– Tjetërsimi ose Dhënia në Përdorim të Pronave të Tretëve
– Rregullorja e Brendshme e Funksionimit të Këshillit të Bashkisë,
normat, standardet dhe kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të këshillit të bashkisë që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik