Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Lista e Akteve për të Cilat është e Detyrueshme Zhvillimi i Konsultimit Publik

Neni Nr.18/1 I ligjit Nr. 139/2015″Për vetëqeverisjen Vendore” Neni 5 pika ç dhe Neni 13/3 I ligjit Nr. 68/2017 “Për të drejtën e Informimit” Nenet 1/1 dhe 4/c I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

Aktet të cilat prej nesh janë të detyrueshme për zhvillim të konsultit publik  janë:
– Buxheti Vjetor dhe ndryshimet e tij
– Programet Buxhetore Afatmesme dhe Afatgjata
– Projekt-Buxhetet Vjetore, Afatmesme apo Afatgjata
– Taksat dhe Tarifat Vendore
– Tjetërsimi ose Dhënia në Përdorim të Pronave të Tretëve
– Rregullorja e Brendshme e Funksionimit të Këshillit të Bashkisë,
normat, standardet dhe kriteret për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve të këshillit të bashkisë që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik

Rregjistër i Realizimeve të Prokurimeve Publike

Neni 48/3, Neni 51 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat në Vetëqeverisjen Vendore” Neni 43 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligji Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Raportet e Monitorimit brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit Raporti Vjetor I Konsoliduar brenda muajit Qershor të vitit buxhetor pasardhës Rregjistri I Realizimeve të Prokurimit Publik jo më vonë se datat 10 të muajve Maj, Shtator dhe Janar të çdo viti
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë

Rregjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike

Neni 41/6 dhe Neni 54 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore” dhe Neni 41 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: 15 ditë pas Miratimit të Këshillittë Bashkisë Skrapar Kurse rregjistri I Parashikimeve të Prokurimit Publik 10 ditë pas miratimit të buxhetit
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë