Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesi për Pranim nga jashtë Shërbimit Civil në Kategorinë Ekzekutive:

 • Specialist i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijve dhe Barazisë Gjinore në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijve dhe Barazisë Gjinore, në Bashkinë Skrapar, njofton se, kandidati fitues është:

  1. Znj. Kamela Nako
 • Specialist i Menaxhimit të aseteve në Sektorin e Financës

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Menaxhimit të aseteve në sektorin juridik, në Bashkinë Skrapar, njofton se,kandidati fitues është:

   

   

  1.Znj. Habibe Breshani

 • Specialist I Burimeve Njerëzore në Sektorin Juridik

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Burimeve Njerëzore në sektorin juridik, në Bashkinë Skrapar, njofton se,kandidati fitues është:

   

   

  1. Fjorentina Rakipi
 • Specialist i Prokurimeve në Sektorin Juridik,

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,përpozicionin Specialist i prokurimeve në sektorin juridik, pranë BashkisëSkrapar njofton se,kandidati fitues është:

   

  1. Ernest Ymeri.
 • Specialist në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Ndihmës Ekonomike, në Bashkinë Skrapar, njofton se, kandidati fitues është:

  1. Znj. Teuta Hysenbelliu

Vendime të Këshillit Bashkiak, Urdhëresa apo Urdhëra me karakter normativ (2018)

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak

Për të lexuar Vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar, përmes platformës Vendime.al ju mund të klikoni KËTU
Për të lexuar Urdhëresat apo Urdhëra me karakter Normativ, në një përditësim të ri që vjen së shpejti, ju do t’i lexoni më poshtë.

 • Të Gjitha Vendimet e Këshillit të Bashkisë së Vitit 2018

[/lsvr_accordion_item]

Proçedura, Afatet si dhe mënyra e organizimit për çdo formë apo lloj Konsultimi Publik

Neni Nr.18/2 I ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” si dhe Neni 6 I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Brenda 10 ditë nga data e miratimit
Organi që Miraton: Këshilli I Bashkisë / Kryetari I Bashkisë
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

– Çdo koment apo rekomandim i marrë gjatë procesit të konsultimit publik grumbullohen nga koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik të organit publik dhe pasqyrohet në proçes verbalin e takimit.

– Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve kryhet nga organi publik përgjegjës për hartimin e projektaktit.

– Organi përgjegjës apo përfshirës i problematikës, sygjerimit, etj  së dhënë sinjalizohet me shkrim nga Koordinatori.

– Ky Organ vendos për pranimin ose refuzimin e rekomandimeve të marra nga palët e interesuara të konsultuara.