Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

REKOMANDIM MBI LUFTËN KUNDËR DISKRIMINIMIT DHE GJUHËS SË URREJTJES NË FUSHATA ZGJEDHORE

Equinet, Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë është Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, një organizatë anëtarësimi që bashkon 49 organe barazie  nga 36 shtete europiane duke përfshirë të gjitha shtetet anëtare të BE-së.:

 

Duke u mbështetur  parimin sipas  cilit trajtimi i barabartë dhe mosdiskriminimi  janë themelet e sistemit universal të të drejtave të njeriut si edhe në  parimet dhe vlerat themelore të Bashkimit Evropian;

Duke njohur dhe pranuar se e drejta për barazi dhe mosdiskriminim është e vetmja  e drejtë e përcaktuar në të nëntë traktatet kryesore të të Drejtave të Njeriut të  Kombeve të Bashkuara dhe është gjithashtu subjekt i legjislacionit të detyrueshëm dhe jurisprudencës së konsoliduar në nivelet e Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Europian;

Duke u mbështetur  faktin se organet e barazisë janë institucione shtetërore të pavarura të themeluara në Europë për të promovuar barazinë, për të luftuar diskriminimin  dhe shqetësimin dhe shpesh kanë mandat për t’u marrë me gjuhën e urrejtjes;

Duke nënvizuar se organet e barazisë janë organizma të dedikuar dhe të posaçëm për të promovuar barazinë dhe mosdiskriminimin në të gjitha fushat e jetës;

Duke njohur dhe pranuar parimin sipas  cilit liria e shprehjes është një nga të drejtat më themelore të njeriut dhe e cila ka vlerë për tu aplikuar jo vetëm në rastin e “informacioneve” ose “ideve” të cilat konsiderohen të favorshme, të padëmshme apo ndaj të cilave mund të jemi indiferentë, por edhe për ato “informacione” apo “ide” të cilat krijojnë  shkelje, tronditje apo trazira ndaj nocionit të Shtetit apo të një sektori të popullatës;  gjithashtu duke u mbështetur  parimin sipas të cilit liria e shprehjes nuk është absolute  dhe është e nevojshme të parandalohet gjuha e urrejtjes, e përkufizuar si çdo  formë e shprehjes nëpërmjet të cilës përhapet, nxitet, promovohet ose justifikohet urrejtja e bazuar në  intolerancë;

Duke njohur dhe pranuar marrëdhëniet ndërmjet diskriminimit, formave të ngacmimit dhe gjuhës së urrejtjes;

Duke ju referuar raportimeve mbi shqetësimin rreth numrit në rritje të fushatave zgjedhore në Europë të cilat janë të ndotura nga përdorimi i një gjuhe që etiketon “fajtorë-pa-faj” dhe diskriminon, apo nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes ndaj grupeve të caktuara të shoqërisë,  shpesh e justifikuar thjesht si shprehje të mendimeve personale madje edhe si preokupime  për mbrojtjen e të drejtave të njeriut;

Duke njohur dhe pranuar se diskriminimi, shqetësimi, gjuha e urrejtjes dhe ideologjitë  apo diskurset në fushata zgjedhore që bazohen në ide ose teori të superioritetit të qenësishëm  të një grupi personash për shkak të karakteristikave të tyre personale, janë drejtpërdrejtë dhe  domosdoshmërisht kontradiktore me parimet demokratike dhe janë në gjendje  të minojnë vlerat themelore të shteteve demokratike dhe traditat tona të përbashkëta kushtetuese.

Equinet jep Rekomandimet e mëposhtme:
Parimi i përgjithshëm i barazisë
1. Mos-diskriminimi dhe një ambicie për barazi, thelbësore janë gur-themelet e        demokracive Europiane dhe fushatat zgjedhore janë terrene shumë të rëndësishme për të provuar se deri në çfarë mase jemi të angazhuar ndaj këtyre parimeve
2. Trajtimi i barabartë dhe mos-diskriminimi janë standarde të përbashkëta minimale dhe duhen respektuar nga të gjithë, pavarësisht nga rrethanat, duke përfshirë edhe periudhat e      fushatave zgjedhore.
3. Partitë politike dhe organet e medias duhet shqyrtojnë miratimin apo të mbështeturit në Kode të Sjelljes për Fushatat Zgjedhore në të cilat ekzistojnë rregulla mbi diskriminimin, ngacmimin dhe gjuhën e urrejtjes

Ndalimi i diskriminimit
4. Partitë politike dhe kandidatët, si dhe njerëzit që punojnë për ta, duhet të refuzojnë, në programet dhe fushatat e tyre, të përdorin gjuhë diskriminuese ose të propozojnë politika dhe ligje diskriminuese, të shprehin ose mbështesin ide apo teori të superioritetit të një grupi personash bazuar në racën, origjinën etnike, fenë, gjininë, moshën, orientimin seksual, identitetin gjinor, aftësinë e kufizuar si edhe karakteristika të tjera personale të mbrojtura apo një kombinim të tyre.
5. Organet  mediatike, në mbulimin e  fushatave zgjedhore nga ana e tyre, duhet të refuzojnë të përdorin apo të mbështetin gjuhë diskriminuese apo politika, ide dhe teori të superioritetit të një grupi personash bazuar në racën, origjinën etnike, fenë, gjininë, moshën, orientimin seksual, identitetin gjinor, aftësinë e kufizuar dhe karakteristika të tjera personale të mbrojtura apo një kombinim të tyre. Raportimet mbi këto çështje dhe pasqyrimet e deklaratave në fushata zgjedhore duhet të bëhen në mënyrë të përgjegjshme, me shpjegimet e duhura si edhe reflektime kritike mbi kontekstin në të cilin janë thënë

Gjuha e Urrejtjes
6. Partitë politike dhe kandidatët , si dhe njerëzit që punojnë për to, në programet dhe fushatat e tyre, duhet të refuzojnë, të përdorin apo të mbështesin një gjuhë e cila mund të arrijë të konsiderohet gjuhë urrejtje.

7. Organet mediatike, në mbulimin e fushatave zgjedhore nga ana e tyre, duhet të refuzojnë të përdorin apo të mbështesin gjuhë urrjetjeje. Raportimi, mbi përdorimin e gjuhës në fushata zgjedhore e cila mund të konsiderohet gjuhë urrjetjeje duhet të bëhet në mënyrë të përgjegjshme, me shpjegime të duhura dhe reflektime kritike mbi kontekstin.

Adresimi i temave të ndjeshme 

8. Partitë politike dhe kandidatët, si dhe njerëzit që punojnë  për to, duhet të trajtojnë me përgjegjshmëri dhe në mënyrë të drejtë temat e ndjeshme në lidhje me  grupet e përcaktuara nga karakteristika të përbashkëta dhe personale të mbrojtura, për të shmangur  stigmatizimin e tyre.

9.Organet mediatike, në mbulimin e fushatave zgjedhore nga ana e tyre, duhet të trajtojnë me përgjegjshmëri dhe në mënyrë të drejtë temat e ndjeshme  në lidhje me grupet e përcaktuara nga karakteristika të përbashkëta dhe personale të mbrojtura,  për të shmangur stigmatizimin e tyre. Raportimi për tema të tilla të ndjeshme duhet shoqëruar  me shpjegime të duhura dhe reflektime kritike mbi kontekstin

Përfaqësimi i barabartë  listat zgjedhore
10.
Partitë politike duhet të marrin në konsideratë zbatimin e praktikave dhe politikave për të arritur në listat e tyre zgjedhore një përfaqësim i cili pasqyron diversitetin e njerëzve në shoqëri, në të gjitha nivelet, madje edhe në rastet kur mungon një detyrim i shprehur ligjor për ta bërë një gjë të tillë

Bashkia Skrapar nis takimet e para për Krijimin e Planit Strategjik Social

Është zhvilluar sot në mjediset e Bashkisë Skrapar takimi i parë konsultativ për nisjen nga puna për hartimin dhe krijimin e Planit Strategjik Social në Bashkinë tonë. Punonjës të Shërbimeve Sociale për çdo njësi administrative u njohën paraprakisht me nevojshmërinë dhe domosdoshmërinë e krijimit të këtij plani i cili synon të  jap një fotografim të realitetit dhe mbi këto baza të ndërtoj vizionin e autoritetit vendor për problematikat sociale.
Japim disa pamje nga ky aktivitet i zhvilluar sot e premte 29 mars 2019.

Zjarret nga Pakujdesitë – Kryetari i Bashkisë Skrapar apelon për ndërgjegjësimin qytetar dhe raportimet në kohë të tyre nga çdo banor.

Të respektuar qytetarë të Skraparit!

Gjatë këtyre ditëve, nisur nga temperaturat e larta dhe era e fortë, në disa zona të Skraparit ka patur raste të rënies së zjarreve nga pakujdesitë.
Ekipet tona kanë reaguar shpejt dhe me efikasitet por nevojitet bashkëpunimi me secilin prej jush për parandalimin e çdo dëmi që shkakton djegie të drunjëve të cilat janë pasuri natyrore e Skraparit.
Apelojmë çdo banor, të mos ndezin zjarre! Të tregojnë kujdes për të mirën e përbashkët!
Po ashtu gjithëkush që sheh një vatër zjarri e nxisim të raportoj me detyrën e tij si qytetar për të mirën publike. Në të shumtën e rasteve, shkak të rënies së zjarreve është faktori njeri dhe kryesisht situatat lindin nga pakujdesitë.
Mos raportimi në kohë i çdo kujt bën që zjarret të përhapen nëpër vise dhe depërtojnë në sipërfaqe të larta malore, duke kërcënuar eko-sistemin natyror dhe në rast se nuk kapen në kohë, rrezikojnë për shkak të terrenit që ka Skrapari edhe kohën e shuarjes së tyre, me gjithë përkushtimin tonë.
Lusim banorët e Skraparit, që të rrisin kujdesin ndaj veprimeve jo të hijshme dhe të shtojnë ndërgjegjen e tyre, sepse pasojat negative ndikojnë përsëri mbi të gjithë ne.

Ndërgjegjësimi nis nga ne!
Raporto Raste të Zjarreve që ti Sheh duke telefonuar në 00 355 31 2 22 333

Kryetari i Bashkisë Skrapar
Nesim Spahiu