Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Detyrat dhe Kompetencat

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak
 • Detyrat dhe Kompetencat

  Këshilli bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca:
  a)zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet;
  b)zgjedh, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, kryetarin dhe zëvendëskryetarët e këshillitdhe i shkarkon ata;
  c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit bashkiak;
  ç) miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë,të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
  d) miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilëtështë bashkëthemelues;
  dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij.

  Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;

  e) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;
  ë) organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë;
  f) vendos për taksat e tarifat vendore,sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi;
  g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;
  gj)vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes vendore, përfshirësubjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;
  h) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet;
  i) zgjedh përfaqësuesit e këshillit bashkiak në këshillin e qarkut, të cilët,në jo më pak se 50 për qind të tyre,duhet t’i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar;
  j) vendos për dhënien ose deklarimin e mbarimittë mandatit të këshilltarit, kur ekzistojnë kushtet e parashikuara në nenin 49të këtij ligji;
  k) miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik;
  l) vendos për simbolet e bashkisë;
  ll) vendos për emërtimin e rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e bashkisë;
  m) jep tituj nderi dhe stimuj;
  n)vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe për zbatim të ligjit,me të cilin bëhet ky delegim te bashkia

Përbërja dhe Struktura

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak
 • Struktura

  Këshilli Bashkiak Skrapar ka 15 anëtarë
  Kryetar i Këshillit është znj.Edlira Shkëmbi
  N/Kryetar i Këshillit është znj.Besnik Demko
  Sekretare e Këshillit është znj.Hava Nuhellari

 • Anëtarët e Këshillit

  Këshilli Bashkiak Skrapar ka këtë përbërje (përditësim korrik 2018):

  1. Edlira SHKËMBI
  2. Tauland MUSTAFARAJ
  3. Flora ÇELA
  4. Esat PASHAJ
  5. Drita TARE
  6. Asllan LAJTHIA
  7. Lorena SATKA
  8. Eljo KALLUÇI
  9. Shpëtim HITO
  10. Marsela SULÇE
  11. Xhemal BASHO
  12. Mimoza DEMÇE
  13. Besnik DEMKO
  14. Alban BABALIU
  15. Myqerret HEBIBASI
 • Përbërja e Këshillit sipas Komisioneve

  Komisioni i Mandateve ka këtë përbërje:
  1.
  2.
  3.

  Komisioni i Ekonomisë, i Zënies me Punë, i veprimtarisë së Financave dhe Buxhetit, ka këtë përbërje:
  1.
  2.
  3.

  Komisioni për problemet komunale, Pronat e Bashkisë, SShëndetësisë dhe Mjedisit, ka këtë përbërje:
  1.
  2.
  3.

  Komisioni Juridik dhe i Rendit Publik, ka këtë përbërje:
  1.
  2.
  3.

  Komisioni i Turizmit, Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka këtë përbërje:
  1.
  2.
  3.

  Komisioni për Zhvillimin Urbanistik dhe Ndërtimit, ka këtë përbërje:
  1.
  2.
  3.
  * Përditësim: Korrik 2018

Këshilli Bashkiak Skrapar

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak
 • Vendndodhja

  Këshilli Bashkiak Skrapar, ka këtë adresim vendndodhjeje:
  Qëndra Kulturore “Riza Cerova” Kati i Dytë
  Rruga: “Pasho Hysi”, Lagjja: “Çlirimi” Çorovodë. Skrapar
  Shqipëri. Kod Postar 5401

 • Çfarë është ky institucion?

  Këshilli Bashkiak Skrapar ka 15 anëtarë. Ai është organi vendimmarrës i qeverisë bashkiake i cili vendos kolektivisht