Ekspert i jashtem – Eksperti i Hartimit të Planit të veprimit për Lëvizshmërine e Integruar ne WP T2 te projektit #DynaMob 2.0

Detyrat e Ekspertit

Eksperti i jashtem per Eksperti i Hartimit të Planit të veprimit për Lëvizshmërine e Integruar ne WP T2 te projektit #DynaMob 2.0 duhet te pergatitet per te sigururar nje sasi te dhenash mbi territorin dhe te ruaj nje bashkepunim te mire me stafin e Bashkise Skrapar. Per te arritur me sukses rezultatet per implementimin e Work Planit ne WPT2 me projektin #DynaMob 2.0, Eksperti/ekspertja duhet te kryejne detyrat si me poshte:

 • Hartimi i një plani biznesi për Lëvizshmërinë inteligjente të integruar dhe zhvillimi i ideve te projektit, për qëndrueshmërinë e mobiliteteve dhe transportit ndërqytetas sipas Planeve Lokale të Veprimit të CBC #DynaMob 2.0.
 •  Planifikimi i aktiviteteve krahasuese dhe përfshirja në pjesëmarrje me komunitetin dhe grupet e interesit pranë Bashkisë së Skraparit.
 •  Zhvillimin e ideve të projektit për  qytetin dhe mobilitetin inteligjent në përputhje me zhvillimin e Planit lokal të veprimit për transportin Alternativ.
 • Eksperti ka për detyrë të mbështesë partnerin,  Dhoma e Tregëtisë Tiranë për planin e veprimit të CBC #DynaMob 2.0. dhe për çdo kërkesë tjetër të shtuar nga ky partner apo kontraktori.
 • Eksperti ka per detyrë hulumtimin dhe hartimin e plan-veprimit për përmirësimin e infrastrukturës publike, rrjetin e furnizimit të mjeteve ekologjike dhe eco-shërbimeve për transport në zonat nën administrimin e Bashkisë Skrapar;
 •  Ngritjen e rrjetit pilot të projektit sipas përcaktimeve dhe modelit të rrjetit ndërkufitar;
 •  Promovimin e rrjetit midis Bashkive dhe Pushtetit Qëndror për ngritjen e politikave të rishikimit me pjesëmarrjen e palëve të tjera të interesit dhe përfaqësuesve të administratës të zonave jo subjekt i CBC #DynaMob 2.0,
 • Vlerësimi i përfshirjes së target grupeve kundrejt komuniteteve lokale, administratës publike dhe administratave rajonale;
 •  Vlerësimi i objektivave të realizuara, nëpërmjet vlerësimit të sjelljes së komuniteteve lokale dhe palëve të interesit kundrejt burimeve të mobilitetit;

OUTPUTET DHE PERJUDHDA

Eksperti do te realizoje dertyrat e caktuara ne permbushje te aktivitetteve ne perputhje me pikat e mesiperme gjate perjudhes Janar 2019 deri ne Prill 2020 e deri ne perfudnim te kontrates se tij te nenshkruar me Bashkine Skrapar.

Materjaletqe do prodhojeeksperti:

 1. Plan-biznes për Lëvizshmërinë inteligjente të integruar dhe zhvillimi i ideve te projektit, për qëndrueshmërinë e mobiliteteve dhe transportit ndërqytetas.
 2. Plan-veprim për përmirësimin e infrastrukturës publike.
 3. Aktiviteteve krahasuese dhe përfshirja në pjesëmarrje me komunitetin dhe grupet e interesit.
 4. Raport-Vlerësim i përfshirjes së target grupeve.
 5. Raport-Vlerësimi i objektivave të realizuara
 6. Asistimin e stafitteBashkisënëzhvillimin e akriviteteveteprojektit.

Workshop për Projektin DynaMob2.0

[vc_row][vc_column]

  • Në datën 27.06.2018 , Bashkia Skrapar në kuadër të projektit “DynaMob 2.0” zhvilloi një Workshop informues në lidhje me implementimin e këtij projekti dhe rezultatet që ai pritet të ketë ,në mbrojtjen e ambjentit dhe promovimit dhe inkurajimit të formave të reja të lëvizjes ,makinave elektrike dhe biçikletave . (more…)