Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Njoftim – Bashkia Skrapar Njofton Taksapaguesit

Të nderuar qytetarë!

Bashkia Skrapar për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve,  ka vënë  në dipozicion  një punonjës nga ora  08:00 deri në orën 15:00, çdo ditë pune, nga e hëna në të premte, në sektorin e Tatim-Taksave, për:

– Njohjen me Detyrimet Tatimore të Vitit 2019.

– Paisjen me Njoftim-Vlerësimi për Detyrimet e Vitit.

– Për gjëndjen dhe llogaritjen e detyrimeve të prapambetura (për ata që kanë).

– Për kryerjen e  pagesës së detyrimit.

– Për çdo informacion tjetër që ju nevojitet lidhur me Taksat dhe Tarifat Vendore.

Për vitin 2019, nuk ka ndryshime në  numrin dhe nivelin e taksave dhe tarifave vendore, me përjashtimin të Taksës së Ndërtesës (apartament banimi) ku ka ndryshuar metodologjia e llogaritjes, nga lekë për m² në tarifën 0.05% mbi vlerën e ndërtesës, në zbatim të ligjit Nr.9632, datë 31.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar. Për një taksim të drejtë mbi taksën e ndërtesës, ju duhet të paraqitni një  fotokopje të Çertifikatës së Pronësisë për apartamentin e banimit.

Qytetarët, me detyrime të prapambetura, duhet të paraqiten sa më parë, për t’u njohur me  llojin e detyrimit, vitin e krijimit, si dhe arkëtimin e tyre menjëherë. Qytetarët në pamundësi financiare për arkëtimin e menjëhershëm të tyre, mund të bëjnë kërkesë për të lidhur marrëveshje për pagesën me këste sipas ligjit “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Në çdo rast të kundërt, do të fillojmë proçedurat për mbledhjen me forcë të detyrimeve, si:
– Bllokim të llogarisë bankare.
– Vendosje e masës së sigurisë mbi pasurinë e paluajtëshme dhe të luajtëshme,
– Vendosje e sekuestros së pasurisë etj, të parashikuara këto në Nenin 90, dhe në vijim të ligjit për proçedurat tatimore i sipër cituar.
Kamatë vonesa do të vazhdojë të llogaritet deri në pagesën e plotë të detyrimit.

Shpresojmë të kemi  mirëkuptimin tuaj!

Ju faleminderit!

 

Bëhu Pronar i Tokës Tënde!

Nëse nuk jeni të pajisur me tapinë quajtur ndryshe AMTP Akti i Marrjes së Tokës Bujqësore në Pronësi, deri në datën 31.12.2018 ju mund t’a bëni këtë proçedurë “Për t’u bërë pronar i tokës tënde” FALAS mjafton që:
– Të paraqiteni në Njësinë tuaj Administrative apo Bashki
– Të bëni kërkesën
– Të paraqisni Planvendosjen e Ngastrës / Ngastrave
– Të paraqisni një çertifikatë familjare sipas rregjistrit të gjendjes suaj civile të 01.08.1991 (për territoret e ish-kooperativave) apo të gjendjes suaj civile 01.08.1991( me ndryshime deri në 01.10.1992 për ish-ndërmarrjet bujqësore )
– Paraqisni nëse dispononi AMTP në përdorim) për territoret e ish-ndërmarrjet bujqësore
– Dokumentacion që vërtetoni se jeni përfitues me tokë si rezultat i lëvizjes nga qëndra juaj e banimit me VKM të veçanta)

Në rast se ju, keni përfituar tokë bujqësore si bashkëthemelues të ish-Ndërmarrjeve Bujqësore ju nevojitet:
* Kërkesa
* Dokumentacion Kadastral, Hipotekor, Arkivor apo Gjyqësor që provon pronësinë mbi tokën
* Plan vendosje e ngastrës apo ngastrave
* Çertifikatë familjare në momentin e dorëzimit të tokës bujqësore e shoqëruar me aktet e trashëgimisë
* AMT në përdorim (nëse e dispononi)

Përfitimet tuaja nga ky proçes, janë të shumta prandaj përfitoni nga këto mundësi që vlejnë për kryerjen e proçesit të plotësimit të dosjes FALAS deri në 31 Dhjetor 2018