Njoftime Vende të Lira Pune 2024

Shpallje VEND I LIRË: Menaxher finance, pranë Bashkisë SKRAPAR

Shpallje VEND I LIRË:Menaxher i projektit, pranë Bashkisë SKRAPAR

Shpallje VEND I LIRË: Specialist i Kultures, pranë Bashkisë SKRAPAR

Shpallje VEND I LIRË: Specialist kulture, pranë Bashkisë SKRAPAR

Njoftim Fituesi Specialist Finance, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit Tatim Taksave

Njoftim Fituesi Specialist Finance, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit Tatim Taksave

Njoftim Fituesi Përgjegjëse në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit

Njoftim Fituesi Specialist i prokurimeve, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve, Burimeve Njerëzore

Njoftim Fituesi Specialist i Kadastrës, ne Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit Të Territorit

Njoftim Fituesi Specialiste Finance, në sektorin e Financës

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Specialist Finance, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit Tatim Taksave

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Përgjegjëse në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Përgjegjëse e Ndihmës Ekonomike dhe PAK

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Specialist Prokurimesh

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Specialiste e Ndihmës Ekonomike dhe PAK

Njoftim për rezultatet e Verifikimit Paraprak për pranim në Shërbim Civil Specialist i Kadastrës

Shpallje Burimet Njerezore

Shpallje Specialist Finance

Njoftim Punësimi për dy (2) instruktorë me kohë të pjesëshme për Qendrën Sportive të shkollës 9 vjeçare “Zylyftar Veleshnja”, Çorovodë

Shpallje – Plani Vjetor për Pranim në Shërbimin Civil 2023

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Verifikim Paraparak për Specialist Burime Njerezore

Shpallje për Vende të Lira Pune për Kategorine e Ekzekutive Specialist i Burimeve Njerezore

Shpallje për Vende të Lira Pune për Kategorine e Ekzekutive Specialist Prokurimesh

Shpallje për Vende të Lira Pune për Kategorine e Ulët Drejtuese

Njoftime Punësimi 2021

Verifikim Pranimi 2021

Shpallje Vende të Lira Pune 2021

Plani Vjetor në Sherbim Civil 2021 Plani Vjetor ne Sherbim Civil 2021

Shpallej vendi i lirë Mzsh Shpallej Mzsh

Mundësi Punësimi - Ekspert i Jashtëm për WP4
Bashkia Skrapar në kuadër të implementimit të projektit #Dynamic Mobilization called Dynamob 2.0, i finacuar nga fondet Interreg – IPA CBC, Italy-Albania-Montenegro, për të realizuar objektivat dhe aktivitetet  e projektit T4, shpall proçedure per punësimin e:

1 (Një) ekspert i jashtëm në mënyrë që të zbatoj në aktivitete të përcaktuara të projektit.

Data e fillimit të punës për pozicionin e shpallur: pas rreth 30 ditësh nga data 20.11.2019.

Kohëzgjatja: 6 muaj.

Pozicionet:

 • Ekspert i jashtëm për
 1. Ekspert për Bike-Sharing, Ndarjen e biçikletave dhe instalimin e pikës për karikimin e makinave elektrike duke përfshirë zhvillimin dhe testimin e tyre, në kuadër të projektit “DynaMob 2.0”parashikuar në WP T4 ”.

Kualifikimi dhe kompetencat e nevojshme

 • Diplomë Universitare, preferohet nga Shkencat Inxhinierike me njohuri nga Instalacionet elektrike .
 • Eksperiencë minimale prej të paktën 1 viti.
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze dhe Italiane të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi mbi Instalacionet elektrike, zhvillimin dhe testimin e tyre.
 • Aftësi të forta në shkrim, sintezë të informacionit, analizës dhe përpilimit.
 • Përvoja pune të mëparshme me projekte zhvillimi do të konsiderohen vlerë e shtuar.
 • Përkushtim ndaj vlerave dhe aktiviteteve për zhvillimtë OJF-ve.
 • Gadishmëri për të udhëtuar në të gjithë vendin dhe punuar në fundjavë nëse do të jetë e nevojshme.
 • Të punojë në grup, fleksibël, i/e hapur dhe transparent/e.

Procesi i aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë nëpërmjet e-mail tek bashkiacorovode@ymail.com, duke dërguar një shprehje interesi dhe një CV format EU në Anglisht si dhe gjithe dokumentacionin e plote per plotësimin e dosjes.

(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum- vitae).

Afati i fundit për aplikime: 20Dhjetor 2019.

Ju bëjmë me dije që vetëm kandidatët që përmbushin kriteret bazë do të kontaktohen për seleksionimin e mëtejshëm.

Për më tepër informacione: Tel: +355 312 22 889

Mundësi Punësimi - Ekspert i Jashtëm për WP3
Bashkia Skrapar në kuadër të implementimit të projektit #Dynamic Mobilization called Dynamob 2.0, i finacuar nga fondet Interreg – IPA CBC, Italy-Albania-Montenegro, për të realizuar objektivat dhe aktivitetet  e projektit T3, shpall procedure për punësimin e:

1 (një) EKSPERT I JASHTËM  në mënyrë që të zbatojnë aktivitete të përcaktuara të projektit.

Data e fillimit të punës për 1 pozicion: 16.12.2019

Kohëzgjatja: 6 muaj.

Pozicioni:

 • Ekspert i jashtëm për WP3

Ekspert për zhvillimin, dorëzimin dhe monitorimin e rrugëve të projektit #Dynamob 2.0

Kërkesat dhe Kualifikimet  e nevojshme për Ekspertin.

 • Diplomë Universitare në fushën përkatese.
 • Eksperiencë minimale prej të paktën 3 vitesh.
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze dhe Italiane ( të shkruar dhe të folur).
 • Aftësi te avancuara për hartografinë, rrjetin rrugor, përcaktimin e tij në hartë.
 • Aftësi të forta në shkrim, sintezë të informacionit, analizës dhe përpilimit.
 • Përvoja pune të mëparshme me projekte zhvillimi do të konsiderohen vlerë e shtuar.
 • Përkushtim ndaj vlerave dhe aktiviteteve për zhvillim të OJF-ve.
 • Gadishmëri për të udhëtuar në të gjithë vendin dhe punuar në fundjavë nëse do të jetë e nevojshme.
 • Të punojë në grup, të jetë fleksibël, i/e hapur dhe transparent/e.

Procesi i aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë nëpërmjet e-mail tek bashkiacorovode@ymail.com, duke dërguar një shprehje interesi dhe një CV format EU në Anglisht. (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum- vitae).

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentat e aplikimit si më poshtë:

Curriculum vitae (CV) në formatin Europian

Fotokopje diplomave universitare

Dokumenta të tjera mbështetëse (Certifikata të fituara nga trajnime, pjesëmarrje në konferenca, botime, letra referencash etj,)

Kandidatët e interesuar duhet ti dorëzojnë dokumentat e kërkuara me postë apo në adresen elektronike bashkiacorovode@ymail.com deri në orë 10:00, me subjekt. Aplikimi përpozicionin ekspert WPT3, Projektiu DYNAMOB, INTERREG IPA CBC, Itali -Shqipëri-Mali i Zi.

Afati i fundit për aplikime: 15 Dhjetor 2019.

Ju bëjmë me dije që vetëm kandidatët që përmbushin kriteret bazë do të kontaktohen për seleksionimin e mëtejshëm.

Për më tepër informacione: Tel: +355 312 22 889

 
[/vc_column_text] [vc_column_text]

1. Ky ligj ka për qëllim krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

2. Ligji rregullon marrëdhënien juridike ndërmjet shtetit dhe nëpunësit civil (në vazhdim “marrëdhënia e shërbimit civil”) dhe përcakton rregullat për administrimin e shërbimit civil. Marrëdhënia e shërbimit civil është marrëdhënie juridike e natyrës administrative.

[/vc_column_text] [vc_column_text]
Njoftim Për Shpallje Fituesi

Njoftim mbi listen e kandidateve

Njoftim mbi listen e kandidateve

Njoftim mbi listen e kandidateve qe plotesojne kriteret per levizjen paralele

Njoftim mbi listen e kandidateve qe plotesojne kriteret per levizjen paralele

Njoftim mbi listen e kandidateve qe plotesojne kriteret per levizjen paralele

Shpallje per levizje paralele

Shpallje per levizje paralele

Shkrese percjellese

Shpallje per Levizje paralele

Shpallje per levizje paralele

Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë  Skrapar,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim ne sherbimin civil, për pozicionin :

* 1 (një) ,Specialist i Prokurimeve/menaxhimit te aseteve , Kategoria e pagës  IVa .

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

24/5/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

29/5/2018

Përshkrimi i pergjithshem i punës:

 1. Mban kontakte të rregullta me anëtarët e komisionit të propozuar nga Kryetari i Entit Prokurues dhe i vë në dijeni për datën, vendin dhe oren në të cilën do të mblidhet Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
 2. Harton dokumentacionin e tenderit së bashku me komisionin përkatës, për zbatimin e procedurave të prokurimit sipas kërkesave të parashikuara në ligj.
 3. Mban dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat që kanë të bëjnë me prokurime të infrastrukturës, ndertimeve, sherbimeve dhe blerjeve.
 4. Mban të azhornuar listë shoqërish të specializuara në projekte të infrastrukturës për procedura të ndryshme prokurimi, në mbështetje të legjislacionit përkatës.
 5. Mban të azhornuar listën e çmimeve mbi zëra të preventivave duke bashkëpunuar me organe të specializuara për projektet e infrastrukturës.
 6. Vë në dispozicion te kandidatëve dokumentat e tenderit të miratuara nga Komisioni brenda afateve të parashikuar në Ligj.
 7. Sqaron kandidatët që kanë tërhequr dokumentacionin për tender mbi çdo paqartësi që mund të kenë gjatë hartimit të ofertave në lidhje me dokumentacionin e vënë në dispozicion nga Enti Prokurues.

I – LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë  për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil

1.- Kushtet për levizjen paralele dhe kriteret e veçanta.

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon.
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv , mirë /shumë mire

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 1. . Të zotërojnë diplomë të nivelit “ Bachelor” në degën e Drejtësisë, mesuesise, shkencave sociale. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 2. Të ketë  eksperiencë  pune mbi 2 vjet
 3. Tjetër: Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe njohuri,të programeve bazë  kompjuterike Word dhe Exel.

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Sektorit te Burimeve Njerëzore  te Bashkisë Skrapar  dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjendet ne faqen zyrtare te DAP, www. dap.gov.al.
 • Fotokopje të diplomës.
 • Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
 • Çertifikata të kualifikimeve apo trajnimeve të ndryshme.
 • Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj.
 • Fotokopje letërnjoftimi

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen  brenda datës  24.05.2018

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke  filluar  nga  data  25.05.2018 Sektori i Burimeve Njerëzore  i Bashkisë Skrapar,  do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe  në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Sektori i Burimeve Njerëzore i Bashkisë Skrapar  , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Ankesat nga kandidatet paraqiten ne Sektorin e Burimeve Njerezore brenda 3 diteve pune nga shpallja e listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 3 diteve pune nga data e depozitimit te saj.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre mbi:

 1. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
 2. Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, , “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar,
 3. Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për informimin e dokumentave zyrtare”,.
 4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 5. Ligji nr.7961 date 1207.1995 “Kodi I Punes I Republikes se sShqiperise” I ndryshuar,
 6. Njohurite mbi Kodin Penal dhe Kodi i Procëdurës penale,etj.

Kandidatët do të vlerësohen edhe në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pergjithshem të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

5.- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit si më poshtë:

 • 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar (20 pikë – përvoja; 10 pikë – trajnimet ose kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse ; 10 pikë – vlerësimet e rezultateve individuale në punë ).
 • 60 pikë intervista me gojë.

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i sukseshëm .

6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Burimeve Njerëzore  ne Bashkisë Skrapar, do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”  dhe në stendën e informimit të publikut.  Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.

II PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut, duke filluar nga data 21/05/2018.

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

a – Të jetë shtetas shqiptar;
b – Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c – Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d – Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e – Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f – Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “ Bachelor” në Drejtesi, shkenca sociale , mesuesi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Sekorit te Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Skrapar,  dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjendet ne faqen zyrtare te DAP, www. dap.gov.al.
 • Fotokopje të diplomës.
 • Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
 • Çertifikata të kualifikimeve apo trajnimeve të ndryshme;
 • Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj;
 • Fotokopje letërnjoftimi.

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen  brenda datës 29.05.2018

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke  filluar  nga  data  08.06.2018, Sektori i Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Skrapar, do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe  në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritjen në detyrë do të njoftohen individualisht nga Sektori i Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Skrapar  , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Ankesat nga kandidatet paraqiten ne Sektorin e Burimeve Njerezore brenda 5 diteve pune nga shpallja e listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve pune nga data e depozitimit te saj.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
 2. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, , “Për Nepunesin Civil” i ndryshuar,
 3. Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Per informimin e dokumentave zyrtare”,.
 4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 5. Ligji nr. 7961 date 12.07.1995 “Kodi I Punes I Republikes se Shqiperise” I ndryshuar,
 6. Njohurite mbi Kodin Penal dhe Kodin e Procedures Penale..

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia e Burimeve Njerëzore – Bashkia Skrapar do të shpallë fituesin në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës nëkëtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së email).

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit ne Shërbim Civil në kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure duke filluar nga data 08/06/2018.

Lëvizje paralele

Pranim në shërbimin civil

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë  Skrapar,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim ne sherbimin civil, për pozicionin :

* 1 (një) ,Specialist i Burimeve Njerezore, Kategoria e pagës  IVa .

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

24/5/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

29/5/2018

Përshkrimi i pergjithshem i punës:

 1. Administron dosjet e personelit konform kerkesave te ligjit nr 152/2013 “Per Nepunesin Civil” I ndryshuar .
 2. Ben plotesimin e saj cdo Vit me vleresimet e punes qe paraqesin drejtoret per punonjesit ne varesi.
 3. Ben azhornimin e ndryshimeve , levizjeve paralele ,ngritjen ne detyre dhe largimeve nga puna.

d.Ben pershkrimet e punes per cdo pozicio pjese te sherbim.it civil

 1. Administron regjistrin e personelit.
 2. Ben shpalljen e vendeve vakante te punes procedurat e rekrutimit ne sherbimin civil ,levizjet paralele ,ngritjen ne detyre te punonjesve te gjithe me urdher te Kryetarit Te Bashkise.
 3. Harton kontratat individuale per punonjesit zbardh urdherat dhe vendimet e Kryetarit Te Bashkise per cdo gje qe ka te beje me Burimet Njerezore .
 4. Mban regjistrin e masave disiplinore dhe ben azhornimet .
 5. Pergatit liste-prezencen perfundimtare te Bashkise ne fund te muajit pasi ben rakordimin e saj me ate te paraqitur nga detyrat e tyre.

I – LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë  për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

1.- Kushtet për levizjen paralele dhe kriteret e veçanta.

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon.
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv , mirë /shumë mire

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 1. . Të zotërojnë diplomë të nivelit “ Bachelor” në degën e Drejtësisë, mesuesise, shkencave sociale. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 2. Të ketë  eksperiencë  pune mbi 2 vjet
 3. Tjetër: Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe njohuri,të programeve bazë  kompjuterike Word dhe Exel.

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Sektorit te Burimeve Njerëzore  te Bashkisë Skrapar  dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjendet ne faqen zyrtare te DAP, www. dap.gov.al.
 • Fotokopje të diplomës.
 • Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
 • Çertifikata të kualifikimeve apo trajnimeve të ndryshme.
 • Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj.
 • Fotokopje letërnjoftimi.

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen  brenda datës  24.05.2018

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke  filluar  nga  data  25.05.2018 Sektori i Burimeve Njerëzore  i Bashkisë Skrapar,  do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe  në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Sektori i Burimeve Njerëzore i Bashkisë Skrapar  , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Ankesat nga kandidatet paraqiten ne Sektorin e Burimeve Njerezore brenda 3 diteve pune nga shpallja e listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 3 diteve pune nga data e depozitimit te saj.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre mbi:

 1. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
 2. Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, , “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar,
 3. Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për informimin e dokumentave zyrtare”,.
 4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 5. Ligji nr.7961 date 1207.1995 “Kodi I Punes I Republikes se sShqiperise” I ndryshuar,
 6. Njohurite mbi Kodin Penal dhe Kodi i Procëdurës penale,etj.

Kandidatët do të vlerësohen edhe në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pergjithshem të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

5.- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit si më poshtë:

 • 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar (20 pikë – përvoja; 10 pikë – trajnimet ose kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse ; 10 pikë – vlerësimet e rezultateve individuale në punë ).
 • 60 pikë intervista me gojë.

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i sukseshëm .

6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimi

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Burimeve Njerëzore  ne Bashkisë Skrapar, do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”  dhe në stendën e informimit të publikut.  Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.

II PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut, duke filluar nga data 21/05/2018.

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:

a – Të jetë shtetas shqiptar;
b – Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c – Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d – Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e – Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f – Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “ Bachelor” në Drejtesi, shkenca sociale , mesuesi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Sekorit te Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Skrapar,  dokumentat si më poshtë:

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjendet ne faqen zyrtare te DAP, www. dap.gov.al.
 • Fotokopje të diplomës.
 • Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
 • Çertifikata të kualifikimeve apo trajnimeve të ndryshme;
 • Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj;
 • Fotokopje letërnjoftimi.

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen  brenda datës 29.05.2018

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke  filluar  nga  data  08.06.2018, Sektori i Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Skrapar, do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe  në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritjen në detyrë do të njoftohen individualisht nga Sektori i Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Skrapar  , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Ankesat nga kandidatet paraqiten ne Sektorin e Burimeve Njerezore brenda 5 diteve pune nga shpallja e listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve pune nga data e depozitimit te saj.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

 1. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
 2. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, , “Për Nepunesin Civil” i ndryshuar,
 3. Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Per informimin e dokumentave zyrtare”,.
 4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 5. Ligji nr. 7961 date 12.07.1995 “Kodi I Punes I Republikes se Shqiperise” I ndryshuar,
 6. Njohurite mbi Kodin Penal dhe Kodin e Procedures Penale..

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia e Burimeve Njerëzore – Bashkia Skrapar do të shpallë fituesin në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës nëkëtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike, për rezultatet (nëpërmjet adresës së email).

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit ne Shërbim Civil në kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure duke filluar nga data 08/06/2018.

Lëvizje paralele

Pranim në shërbimin civil

SHPALLJE
VETËM PËR NËPUNËSIT CIVILË
PËR LËVIZJE PARALELE PËR NGRITJEN NË DETYRË

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Sektori i Burimeve Njerëzore në Bashkinë Skrapar,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë , për pozicionin :
* 1 (një) ,Pergjegjes i sektorit juridik, Burimeve Njerezore, menaxhimit te aseteve. Kategoria e pagës IIIa/1

* Pozicioni i lartëpërmendur iu ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e levizjes paralele.

* Vetëm në rast se për këtë pozicion në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte sherbimit civil.

Për të dyja procedurat ( lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë dhe pranimi nga jashte sherbimit civil ) aplikohet në të njëjtën kohë.
Përshkrimi i pergjithshem i punës:

Realizon detyrat në bazë të misionit të institucionit.
Ndjek në gjykatë sipas rastit çështjet gjyqesore në të cilat Bashkia,Këshilli i Bashkisë, institucionet në varësi të Bashkisë janë palë , apo i delegon ato tek vartësit e vet.
Përgatit përgjigjet për kërkesat e shtetasëve dhe institucioneve të ndryshme.
I jep ndihmë juridike për kërkesat e shtetasëve dhe institucioneve të ndryshme.
I jep ndihmë juridike sektorëve të Bashkisë për përgatitjen e akteve te ndryshme.
Ndihmon në përgatitjen e kontratave, marreveshjeve apo memorandumeve, ne të cilat Bashkia Skrapar ose Institucionet e varësisë janë palë .
I – LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

1.- Kushtet për levizjen paralele dhe kriteret e veçanta.
Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon.
Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv , mirë /shumë mire

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në degën e Drejtësisë, edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
Të ketë eksperiencë pune. Mbi 3 vjet
Tjetër: Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe njohuri,të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit
Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Sektorit te Burimeve Njerëzore te Bashkisë Skrapar dokumentat si më poshtë:

Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjendet ne faqen zyrtare te DAP, www. dap.gov.al.
Fotokopje të diplomës.
Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.
Fotokopje të librezës së punës.
Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
Çertifikata të kualifikimeve apo trajnimeve të ndryshme.
Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj.
Fotokopje letërnjoftimi.

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen brenda datës 02.05.2018
3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak
Duke filluar nga data 04.05.2018 Sektori i Burimeve Njerëzore i Bashkisë Skrapar, do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Sektori i Burimeve Njerëzore i Bashkisë Skrapar , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.
Ankesat nga kandidatet paraqiten ne Sektorin e Burimeve Njerezore brenda 3 diteve pune nga shpallja e listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 3 diteve pune nga data e depozitimit te saj.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre mbi:
Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, , “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar,
Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Për informimin e dokumentave zyrtare”,.
Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
Ligji nr.7961 date 1207.1995 “Kodi I Punes I Republikes se sShqiperise” I ndryshuar,
Njohurite mbi Kodin Penal dhe Kodi i Procëdurës penale,etj.
Kandidatët do të vlerësohen edhe në lidhje me:
Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pergjithshem të punës për pozicionin.
Eksperiencën e tyre të mëparshme.
Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

5.- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve
Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit si më poshtë:

40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar (20 pikë – përvoja; 10 pikë – trajnimet ose kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse ; 10 pikë – vlerësimet e rezultateve individuale në punë ).

60 pikë intervista me gojë.

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i sukseshëm .
6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Burimeve Njerëzore ne Bashkisë Skrapar, do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stendën e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.

II – NGRITJA NË DETYRË
Vetëm në rast se për këtë pozicion në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët niveli ekzekutiv ) të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë të punës.

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

Të jetë nëpunës civil i konfirmuar.
Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv mirë/shumë mirë
Të ketë përvojë pune si specialist.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
Të zotërojnë të paktën një diplomë të nivelit Master Shkencor në Shkenca Juridike .
Pervoja ne pune te jete mbi 3- vjet,
Tjeter: Mbajtesi i ketij pozicioni duhet te kete aftesi te mira komunikimi dhe njohuri ,te programeve baze kompjuterike Word dhe Exel.

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Sekorit te Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar, dokumentat si më poshtë:

Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjendet ne faqen zyrtare te DAP, www. dap.gov.al.
Fotokopje të diplomës.
Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.
Fotokopje të librezës së punës.
Vërtetim i gjendjes gjyqësore.
Çertifikata të kualifikimeve apo trajnimeve të ndryshme;
Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj;
Fotokopje letërnjoftimi.

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen brenda datës 07.05.2018

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak
Duke filluar nga data 21.05.2018, Sektori i Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar, do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritjen në detyrë do të njoftohen individualisht nga Sektori i Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

Ankesat nga kandidatet paraqiten ne Sektorin e Burimeve Njerezore brenda 5 diteve pune nga shpallja e listes dhe ankuesi merr pergjigje brenda 5 diteve pune nga data e depozitimit te saj.
4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
Njohuritë mbi Ligjin Nr. 152/2013, , “Për Nepunesin Civil” i ndryshuar,
Njohuri mbi Ligjin Nr. 8503, datë 30.06.1999, “Per informimin e dokumentave zyrtare”,.
Njohuritë mbi Ligjin Nr. 8116, date 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
Ligji nr. 7961 date 12.07.1995 “Kodi I Punes I Republikes se Shqiperise” I ndryshuar,
Njohurite mbi Kodin Penal dhe Kodin e Procedures Penale..
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
Eksperiencën e tyre të mëparshme.
Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

5.- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve
Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit si më poshtë:

20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
20 pikë intervista me gojë.
60 vlerësimi me shkrim.
Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .
6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Burimeve Njerëzore ne Bashkisë Skrapar, do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stendën e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për rezultatet.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë do të marrin informacion për fazat e mëtejshme të kësaj procedure duke vizituar në mënyrë të vazhdueshme portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” duke filluar nga data 21.05.2018.
SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE
(PËRGJEGJËS SEKTORI)

NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Skrapar shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin :

1(një) Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit te territorit , Kategoria e pagës III a/1.
* Pozicioni i lartpërmendur i’u ofrohen fillimisht nëpunësve civil të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.
Vetëm në rast se për këtë pozicion në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë si edhe pranim nga jashtë në shërbimit civil.

Për të dyja procedurat (lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë)aplikohet në të njëjtën kohë.
PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I PUNËS PËR POZICIONIN:

 • Organizon dhe drejton punë brenda sektorit raporton dhe përgjigjet direkt tek Kryetari Bashkisë .
  Përgjigjet për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë në Sektor.
 • Organizon Punen per hartimin e Planeve te Detajuara Vendore dhe kontrollon perputhshmerine e tyre me PPV instrumentat e zhvillimit te territorit bazuar ne ligjin “Për Planifikimin e Territorit”, duke u mbështetur ne dokumentacionin topografik nga Kadastra Urbane dhe specialisti i GIS mbi hartat dhe kufijte administrative te njesise vendore te paraqitura ne sistemin e gjeoreferimit te përcaktuara ,hartimin e politikave vendore te zhvillimit te territorit ,ne pasqyrimin e perparesive ,qëllimet strategjike dhe objektivat e njesise vendore.
 • Drejton punën në sektor për hartimin e detyrave së projektimit, me ngritjen e grupeve të punës për hartimin e projekt-preventivave sipas urdhërave të Kryetarit të Bashkisë në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
 • Drejton punën në sektor për detyrat e sektorit në hartimin e instrumentave vendore të planifikimit të territorit (PPV,PDV etj )
 • Mer pjesë në hartimin e politikave vendore të zhvillimit të territorit ,në pasqyrimin e perparësive ,qëllimet strategjike dhe objektivat e njësise vendore.
 • Drejton punën në sektor për hartimin e Planet e Detajuara Vendore dhe kontrollon ( në rastet kur PDV hartohen nga subjekte,ente publike ose private )përputhshmërinë e tyre me PPV instrumentat e zhvillimit të territorit bazuar në ligjin “Për Planifikimin e Territorit”, duke u mbështetur nëcdokumentacionin topografik nga Kadastra Urbane dhe specialisti i GIS mbi hartat dhe kufijtë administrative të njësisë vendore të paraqitura në sistemin e gjeoreferimit të përcaktuara ne VKM nr.459 datë 23 /06 /2010’’ Për miratimin e standardeve të përbashketa gjeodezike dhe GIS të regjistrit të territorit’’.
 • Pregatitë materialit për dërgimin e PDV – ve së bashku me relacionin shpjegues në mbështetje të nenit 57 të ‘’ Rregullores së Planifikimit të territorit.
 • Jep prononcim e vet me shkrim në lidhje me përputhshmërinë e Planeve të detajuara dhe planvendosjeve të kërkesave për leje zhvillimi me Planin e Përgjithshëm Vendor.
 • Organizon punën pas miratimit të PDV dhe lejeve të zhvillimit së bashku me Specialistin për planifikimin e territorit, hartimit dhe kontrollit të PDV dhe Specialist i kadastrës urbane për përditësimin dhe përgatitjen e hartave topografike të hedhin në hartë në bashkëpunim me kadastren urbane objektet e reja në vijen administrative të njësisë vendore.
 • Përgatit materialet në bashkëpunim me projektuesin e kontraktuar, kur ka të tillë, për hartimin e planit të përgjithshm vëndor të njësisë vendore.
 • Organizon punen per kontrollin e kerkesave per leje ndertimi.
 • Organizon punen per studime dhe hartimin e projekteve sipas kereses se Institucionit.
 • Organizon punën për kontrollin e projekteve që vijnë në bashki.
 • Organizon punën për mobilim të zonave të veçanta Urbane sipas nevojes së bashkisë

I – LËVIZJA PARALELE
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civil të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil. Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta
Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon III-a/1
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë të paktën vlerësimin e fundit pozitiv, mirë apo shumë mirë.

1-Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
Kandidatët të zotërojnë Diplome Universitare të nivelit / Master Shkencor sipas legjislacionit të arsimit të lartë në Shkenca Inxhinierike si Ing. Ndertimi /Arkitekturë/ Urbanistikë … si diploma Bachelor edhe ajo master shkencor duhet të jenë në të njejtën fushë . (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
Përvojë pune më shumë se 5 vite në Planifikim Territori /Urbanistikë
Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh.
Mbajtësi i këtij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
Njohje të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në Sektorin e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Skrapar, brenda datës 02.05.2018 dokumentat si më poshtë :

Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi)
Curriculum Vitae (jetëshkrim standard)
Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
Fotokopje kartës së identitetit
Aktin e statusit Nëpunësit Civil i konfirmuar
Dëshmi kualifikimi (fotokopje e noterizuar) nëse ka
Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
Vërtetim që nuk kanë masë disiplinore në fuqi
Dëshmi i gjendjes gjyqësore, vërtetim nga gjykata, vërtetim nga prokuroria
Raport mjeko –ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë
Fotokopje të librezës së punës në çdo rubrikë të plotësuar

3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak
Në datën 04.05.2018 Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar, do të shpallë listën e paraprake të kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista e strukturuar me gojë, në faqen zyrtare të Bashkisë dhe Shërbimin Kombëtar të Punësimit, si edhe në stendën e Informimit të Publikut.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.
4- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista.
Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
Eksperiencën e tyre të mëparshme.
Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Njohuritë mbi ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” si edhe Aktet nën ligjore qe rregullojnë marrëdhënien e punës në shërbimin civil
Njohuritë mbi ligjin nr.139 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Njohuritë mbi ligjin nr 9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”.
Njohuritë mbi ligjin Nr. 9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
Njohuritë mbi ligjin 107/2014 ,”Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit “.
VKM nr.671,datë 21.07.2015“Për miratimin e rregullores së Planifikimit të Territorit”
Udhëzim nr.408 datë 13.05.2015“Për miratimin e Rregullores për Zhvillimin e Territorit”
Njohuritë mbi ligjin 8402 datë 10/09/1998 ‘’ Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit” .

5- MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur proçesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
Eksperiencën e tyre të mëparshme;
Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike.Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm.
6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Skrapar, do të shpallë fituesin në Faqen Zyrtare të Bashkisë, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

II –NGRITJA NË DETYRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE
Vetëm në rast se për këto pozicione në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë .
Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse ,kategoria ekzekutive specialist (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:
Kandidatët të zotërojnë ,diplome universitare të nivelit / Master Shkencor sipas legjislacionit të arsimit të lartë në Shkenca Inxhinierike si Ing. Ndertimi /Arkitekturë/ Urbanistikë … si diploma Bachelor edhe ajo master shkencor duhet të jenë në të njejtën fushë . (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
Përvojë pune më shumë se tre vite në Planifikim Territori /Urbanistikë
Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh.
Mbajtësi i këtij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
Njohje të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.
Të jetë nëpunës civil i konfirmuar;
Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni);
Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” ose “Shumë mirë”;
Niveli i diplomës duhet të jetë “Master Shkencor”. (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në Sektorin e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Skrapar brenda datës 07.05.2018 dokumentat si më poshtë :
Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi)
Curriculum Vitae (jetëshkrim standard)
Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
Fotokopje kartës së identitetit
Aktin e statusit Nëpunësit Civil i konfirmuar
Dëshmi kualifikimi (fotokopje e noterizuar) nëse ka
Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
Vërtetim që nuk kanë masë disiplinore në fuqi
Dëshmi i gjendjes gjyqësore, vërtetim nga gjykata, vërtetim nga prokuroria
Raport mjeko –ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë
Fotokopje të librezës së punës në çdo rubrikë të plotësuar
3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak
Duke filluar nga data 21.05.2018 Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapr do të shpallë në Faqjen Zyrtare, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret e veçanta dhe kushtet e për ngritje në detyrë për Kategorinë e Ulët Drejtuese, , si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritje në detyrë do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar, nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.
4. Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
Njohuritë mbi ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” si edhe Aktet nën ligjore që rregullojnë marrëdhënien e punës në shërbimin civil
Njohuritë mbi ligjin nr.139 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Njohuritë mbi ligjin nr 9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”.
Njohuritë mbi ligjin Nr. 9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
Njohuritë mbi ligjin 107/2014 ,”Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit “.
VKM nr.671 datë 21.07.2015 “Për miratimin e rregullores së Planifikimit të Territorit”
Udhëzim nr.408 datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores për Zhvillimin e Territorit”
Njohuritë mbi ligjin 8402 datë 10/09/1998 ‘’ Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndertimit” . si edhe akte nën ligjore për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve .
4.1 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e përgjithshëm të punës për pozicionin.
Eksperiencën e tyre të mëparshme.
Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit, si më poshtë :

Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë;
Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë.
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”,të Departamentit të Administratës Publike (DAP)

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Skrapar do të shpallë fituesin në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Faqjen Zyrtare të Bashkisë dhe në stendën e informimit të publikut.
Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

Vendim Plani vjetor Sherbimi Civil

SHPALLJE  PËR NËPUNËS CIVIL,

LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË

LLOJI I DIPLOMES SHKENCA JURIDIKE, SHKENCA EKONOMIKE, INXHINIERI

NIVELI MINIMAL I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

Kategoria e pagës II b

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Bashkia Skrapar, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

1 Drejtor në Drejtorinë Juridike,prokurimeve,dhe Burimeve Njerëzore ne Bashkine Skrapar.

2 Drejtor ne Drejtorine Ekonomike te Bashkise Skrapar,

3 Drejtor ne Drejtorine e Planifikimit te territorit ne Bashkine Skrapar,

4 Drejtor ne Drejtorine e Ndihmes Ekonomike dhe PAK.

Kategoria e pages II-B

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele!

Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin civil.

Për të dy Procedurat (lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në shërbimin civil)

aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e Dokumenteve: 12/10/2017

Per levizjen paralele

Shih procedurat përkatëse

Afati për dorëzimin e Dokumenteve: 18/10/2017

Per ngitjen ne detyre

Shih procedurat përkatëse

Përshkrimt përgjithësuese te punës:

Drejtori i Drejtorisë Juridike, prokurimeve , të Burimeve Njerëzore ka per detyre:

1. Të ndikojë në zbatimin e ligjshmërisë në gjithë veprimtarinë e punës së administratës së Bashkisë, të Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak;

2. Të organizojë dhe menaxhojë punën e drejtorisë, të juristëve dhe kualifikimin juridik të gjithë

administratës së bashkisë;

3. Të koordinojë punën me drejtoritë dhe sektorët e tjerë të bashkisë dhe sigurojë konsulencë juridike për të gjitha drejtoritë e bashkisë në ushtrimin e funksioneve dhe kryerjen e detyrave;

4. Të organiziojë punën për trajtimin e ankesave dhe kërkesave të qytetarëve dhe të respektojë afatet

ligjore dhe zgjidhjet juridike të tyre, kur i drejtohen Kryetarit të Bashkisë, Këshillit Bashkiak ose

organeve qendrore;

5. Të ndjekë vetë, përmes një juristi ose përfaqësuesit të autorizuar nga Kryetari i Bashkise të gjitha shkallët e gjykimit të proceseve gjyqësore, ku Bashkia Skrapar është palë paditese, e paditur ose e interesuar dhe të informojë Kryetarin e Bashkisë mbi proceset gjyqësore të zhvilluara;

6. Të evidentojë në regjistrin e çështjeve gjyqësore të gjitha fletëthirrjet e reja dhe caktojë pjesëmarrësin në çështje, duke parashikuar veten ose juristin e autorizuar për të përfaqësuar bashkinë në gjykim (çdo ditë);

7. Të hartojë kontrata e aktmarrëveshje ku Bashkia Skrapar është palë;

8. Të organizojë dhe kontrollojë punën për përgatitjen e materialit ligjor së bashku me Drejtorinë e Urbanistikës kur është e nevojshmë asistenca ligjore;

9. Të marrë masa për zbatimin dhe ndjekjen e detyrimeve kontraktuale që kanë të tretët ndaj Bashkisë së Kavajës dhe e kundërta, të cilat rezultojnë nga kontrata, ose aktmarrëveshje ku bashkia është palë;

10. Të japë informacion mbi relacionet dhe projektvendimet që kalojnë për miratim në mbledhjen e

rradhës së Këshillit Bashkiak;

11. Të sigurojë interpretimin e akteve ligjore në fuqi, mbi bazën e kërkesës së drejtorisë përkatëse ose strukturës përkatëse në bashki;

12. Të bëjë propozime për plotësimin e kuadrit ligjor të qeverisjes vendore me akte të Këshillit Bashkiak dhe akte nënligjore të Kryetarit të Bashkisë (vendime, urdhra, urdhëresa);

13. Të realizojë krijimin e bibliotekës ligjore;

14. Të mbajë regjistrin e akteve nënligjore të organeve të bashkisë, kontratave etj;

15. Të japë rekomandime mbi zbatimin e rregulloreve të brendshme të bashkisë;

16. Të koordinojë punën për hartimin brenda afateve të përcaktuara dhe zbatimin e ligjit në kontratat, aktmarrëveshjet, memorandumet e mirëkuptimit etj., ku bashkia është palë;

17. Të organizojë hartimin e propozimeve për projektligjet e projektaktet që vijnë për mendim në

Bashkinë Skrapar dhe të hartojë propozime mbi harmonizimin e akteve nënligjore që lidhen me

punën e strukturave të Bashkisë Skrapar;

18. Të hartojë planin mujor të drejtorisë.

19. Të punojë për ofrimin e punës së administratës së bashkisë me legjislacionin, politikat lokale e rajonale dhe zbatimin e vendimeve të kryetarit dhe Këshillit të Bashkisë nga i gjithë personeli i bashkisë, etj, etj;

Drejtor i Drejtorise Ekonomike ka per detyre:


 1. Eshte pergjegjesi kryesore per ndarjen e detyrave dhe ndjekjen e realizimit te tyre nga sektoret e Drejtorise Ekonomike 2. Bashkpunon me drejtorit e tjera te institucionit per mbrojtjen e punes se tij 3. Mban pergjegjesi per cdo veprim ne kundeshtim me administrimin financiar dhe mbajtjen e llogarive ne drejtorine e tij 4. Ben sondazhe ne arken e aparatit sa here e gjykon te arsyeshme 5. Kerkon qe llogaritjet e tatimeve e taksave kur nuk jane fikse te jene te bazuara, maksimale dhe plotesisht te arketueshme 6. Kujdeset per inplementimin e ligjshmerise dhe bazes normative qe rregullon punen e kesaj drejtorie 7. Kujdeset qe ne cdo sector te zbatohet ligji nr.6942 date 25.12.1984 “Per administraten,ruajtjen ,dokumentimin dhe qaekullimin vlerave material dhe monetare” si dhe aktet e tjera nenligjore per zbatimin e tij 8. Organizon verifikime,studime per ruajtjen e te ardhurave nga sektori qe mbulon 9. Ben celjen e fondeve ne thesar per nderrmarjet dhe institucionet e varesis ne cdo muaj dhe 4-mujor sipas programit te tyre 10. Kerkon nga sektoret e tjere plotesimin e te adhurave dhe ndjek cdo dite e rregjistron sipas ndarjes se beret e gjith dokumentacionin qe shoqeron hyrjen ,daljen dhe shpenzimin e monedhes ne te gjith sektoret qe varen prej Drejtoris Ekonomike. 11. Kerkon nga vartesit zbatimin e disiplines ne pune dhe realizimin e detyrave funksionale te tyre , 12. Bashkpunon me sektoret dhe Drejtorite e Bashkise duke marre informacionin e duhur zyrtar dhe konfidencial te nevojshem per trajtimin e kerkesave/ankesave te qytetareve 13. Mban korrespodencen Ministrine linjes e per fondin e ndihmes duke argumentuar vleren/rritjen e vleres se tij ne raport me numrin dhe problematiken e perfituseve


Drejtori i Ndihmes Ekonomike dhe PAK ka per detyre :

a. Te percaktoje perfituesit e ndihmes dhe sherbimit shoqerore.

b.Te ofroje financimin e programeve te ndimes ekonomike ,pageses per personat me aftesi te te kufizuar dhe sherbimeve shoqerore ,per pjesen qe perballohet nga buxhetet e qeveris vendore

c.Te siguroje qe personat me aftesi te kufizuar te kene mundesi te barabarta .

d.Te percaktoje kriteret per vendosjen e femijeve ne institucionet e perkujdesit social.

e.Te identifikoje dhe te ofroje programe mbeshtetese educative per femijet me problem sociale.

f.Te bashkpunoje ne rruge institucionale me pushtetin qendror,masmedjan ,si dhe me organizatat e ndryshme shqiptare/te huaja ,qe operojne ne fushen e kujdesit social.

g.Te percaktoje procedurat e kontrrollit te sherbimeve te perkujdesjes shoqerore

gj.Te percaktoje kriteret dhe dokumentacionin per perfitimin e ndihmes ekonomike

i.Te percaktoje standartet e sherbimeve te perkujdesit shoqeror

Drejtori I Planifikimit te territorit ka per detyre

a.Merr masa te pergjithshme tekniko-organizative per pergatitjen e dokumentacionit ne baze te ligjit per planifikimin e territorit I ndryshuar

b.Jep rrugezgjidhje cdo ankese dhe kerkese qe I drejtohet Bashkise per sferen qe ai mbulon

c.Ndjek me vemendje realizimine studimeve duke patur parasysh eshe normat qe kane banoret per siperfaqe te gjelbert,sheshe dhe trotuare,shkolla,kopshte e cerdhe.etj

d.Kerkon nga vartesit zbatimin e disiplines ne pune dhe realizimin e detyrave funksionale te tyre .

e.Kujdeset qe te parashikohen me buxhetin e Bashkise ,fonde per studimin e zgjerimit te planit rregullues te qytetit dhe ne procesin e kryerjes se studimit te jape edhe mendimin e tije me qellim qe plani rregullues te rezultoje I paisur me te gjitha elementet e tij

f.Zbaton te gjitha detyrat qe percaktohen me ligj duke programuar punen e tij dhe te drejtorise qe drejton.

g.Harton detyra projektimi per zhvillimin urbanistik te qytetit,te cilet paraqiten per miratim ne KRRT dhe ne Kshillin e Bashkise

I-Lëvizja paralele

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1

KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:


 • Të jenë nëpunës civil të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori • Të mos kenë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni); • Të kenë të paktën një vlerësim pozitiv (për kandidatët e institucioneve që sapo kanë hyrë në shërbimin civil kërkohet vlerësim nga eprori direkt);


Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:


 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në fushën e Shkencave Juridike, Ekonomike, Diplome te Fakultetit te Nderitmit,te shkencave sociale, (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi). 2. Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 7 vite përvojë në administratën publike. 3. Të ketë njohuri të përdorimit të programeve bazë kompjuterike. 4. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup. 5. Të zotërojnë gjuhën angleze. Përparësi ka një gjuhë e dytë e BE-së.


1.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Skrapar ku ndodhet pozicioni për të cilin ata dëshirojnë të aplikojnë, dokumentet si më poshtë:

a) Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

b) Fotokopje të diplomës dhe e listës së notave e noterizuar;

c) Fotokopje të librezës së punës e noterizuar;

ç) Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore;

d) Raport mjekësor që vërteton se është i aftë për punë;

e) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 12.10.2017.

1.3

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 15.10.2017, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar, ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

1.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA.

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:


 1. Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 2. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/2015, “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. 4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 5. Njohuritë mbi Kodin e Procedurës Civile, të ndryshuar. 6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. 7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 8. Njohuritë mbi ligjin Nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”. 9. Njohuritë mbi Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë. 10. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 11. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike


1.5

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen për jetëshkrimin, eksperiencat, trajnimet, kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe vlerësimet pozitive. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:


 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; • Eksperiencën e tyre të mëparshme; • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.


Totali i pikëve në përfundim të intervistës së strukturuar me gojë është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”.

1.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Skrapar do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për datën e saktë të shpalljes së fituesit.

2- Ngritja në detyrë në shërbimin civil

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin civil.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë kërkesat e përgjithshme në përputhje me nenin 21, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nepunesit civil”, i ndryshuar.

2.1

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:


 1. Të jetë shtetas shqiptar; 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 3. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 4. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje; 6. Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.


Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:


 1. Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në fushën e Shkencave Juridike (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi). 2. Të ketë të paktën 7 vite përvojë në administratën publike. 3. Të ketë njohuri të mira të fushës që mbulon. 4. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup. 5. Përparësi ka një njohja e gjuhës angleze ose e një gjuhe të dytë e BE-së.


2.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

a) Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

b) Fotokopje të diplomës dhe listës së notave e noterizuar;

ç) Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

d) Vërtetimi i Gjendjes Gjyqësore;

e) Raport Mjekësor që vërteton se personi është i aftë për punë;

dh) Numër kontakti dhe adresë vendbanimi.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 18.10.2017 në Bashkinë Skrapar me adresë: Rruga “Sadush Myftari”.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes ne detyrë në shërbimin civil, do të informohen për fazat e mëtejshme të kësaj proçedure:

 • për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,

 • datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

 • mënyrën e vlerësimit të kandidatëve.

2.3

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 20.10.2017, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Skrapar, ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, nëpërmjet adresës tuaj të e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

2.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:


 1. Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 2. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/2015, “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. 4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 5. Njohuritë mbi Kodin e Procedurës Civile, të ndryshuar. 6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, i ndryshuar 7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 8. Njohuritë mbi ligjin Nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.i ndryshuar, 9. Njohuritë mbi Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, 10. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”. 11. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike“ i ndryshuar.


2.5

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:


 1. Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë; 2. Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë; 3. Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë;


Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike.

2.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Skrapar do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për rezultatet.