Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Njoftim (1) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 23.01.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 23.01.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me rend dite:

 1. Projekt – Vendim “Për një shtesë të VKB-së Nr.48 datë 23.12.2019 “Për Miratimin e Buxhetit Vjetor dhe projektbuxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj si dhe detajimin në nivel programi dhe artikulli të fondeve buxhetore të trashëguara nga viti 2019 për Bashkinë Skrapar dhe institucionet në varësi”
 2. Projekt – Vendim “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.25 datë 11.10.2019,  të Këshillit të Bashkisë Skrapar “Për miratimin e kërkesës për vazhdimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga heqjen nga fondi pyjor kullosor të siperfaqes prej 93.1 ha në objektin “Mëlovë”, njësia administrative Leshnje që do të përdoret nga shoqëria “Topi-Eki” sh.p.k. për kryerjen e aktivitetit minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar”
 3. Projekt – Vendim “Për dhënien e dakortësisë për vijimin e procedurave të dhënies në përdorim të një gjatësie 6.972 kilometra (për shtrirje tubacioni) dhe heqjes nga fondi pyjor – kullosor të një sipërfaqe prej 0.05 hektar (për ndërtim godine) në funksion të ndërtimit të HEC-eve “Backa 1, 2, A , B & C” në Bashkinë Skrapar.
 4. Projekt – Vendim “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2019
 5. Projekt – Vendim “Për miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për Bllok – Ndihmën Ekonomike”
 6. Shqyrtim i kërkesës së paraqitur nga Kryetari i Grupit Socialist të Këshilltarëve si dhe kërkesa të paraqitura nga shtetasit Fetah Sulçe, Alma Koromani, Elida Kola.
Njoftim (2) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.02.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 24.02.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, me rend dite:

 1. Projekt – Vendim “Për një ndryshim të VKB-së Nr.48 datë 23.12.2019 “Për Miratimin e Buxhetit Vjetor dhe projektbuxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj si dhe detajimin në nivel programi dhe artikulli të fondeve buxhetore të trashëguara nga viti 2019 për Bashkinë Skrapar dhe institucionet në varësi”
 2. Projekt – Vendim “Për përcaktimin e njësisë përgjegjëse për ndjekjen e proçedurës të privatizimit të banesave, objekt i ligjit nr.7652 datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”, ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social” dhe ligjit nr. 9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave të kthyera në banesa me fonde të shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore”.
 3. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Raportit të Vlerësimit dhe parashikimit afatmesëm të të ardhurave për Bashkinë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”..
 4. Projekt – Vendim “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2020″
 5. Projekt – Vendim “Për miratimin e rojektit prioritar për vitet 2020 – 2021 të objektit Rikualifikimi urban i ambienteve rekreative si dhe restaurimi i fasadave të objekteve të lagjes 5 Shtatori, Çorovodë.
Njoftim (3) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.03.2020
Ju njoftojmë se ditën e enjte datë 26.03.2020 ora 11:00 në kushtet e distancimit social për shkak të Covid-19, Mbledhja e Këshillit do të zhvillohet online  dhe votimi do të kryhet me email.  Rendi i Ditës:

1. Projekt – Vendim “Për një ndryshim të VKB nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të projekt – buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve në varësi të saj (granti japonez)”

2. Projekt – Vendim “Mbi miratimin e tavaneve përgatitore të programit buxhetor afatmesëm vendor 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve të varësisë “

3. Projekt – Vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shkurt 2020”.

4. Projekt – Vendim “Mbi Miratimin e fondit të shpenzimeve që lidhen me përballimin e periudhës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore”.

Njoftim (4) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.04.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e martë më datë 28.04.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak për të Shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar, gjithashtu ju bëj me dije se për shkak të Covid-19 dhe në kushtet e distancimit social, ju mund të merrni pjesë online dhe votimi të kryhet me e-mail: Rendi i Ditës:

1. Projekt – Vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar për Muajin Mars 2020″

2. Projekt – Vendim “Për miratimin e dhënies së shpërblimit për lojtarët e FK Skrapari, për periudhën Shkurt – Maj 2020”

3. Projekt – Vendim “Për Miratimin e dhënies së ndihmës financiare futbollistit të FK Skrapari z.Klevis Jaho për arsye të ndërhyrjes kirurgjikale për shkak të dëmtimit të pasur gjatë aktivitetit futbollistik”.

4. Projekt – Vendim “Për caktimin e 5 (pesë) punëtorëve sezonal, në funksion të sektorit të menaxhimit të ujrave, për menaxhimin e ujit në rezervuare”

5. Projekt – Vendim “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Bashkiak Skrapar, marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak me Publikun dhe Median dhe Kodi i Sjelljes dhe i Parandalimit të Konfliktit të Interesave të Këshilltarit Bashkiak”.

6. Projekt – Vendim “Për Miratim Rezolute”.

Njoftim (5) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.05.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 28.05.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak për të shqyrtuar Projekt – Vendimet e paraqitura nga Bashkia Skrapar me këtë Rend Dite:

1. Projekt – Vendim “Mbi dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i Kushtëzuar për muajin Prill 2020”

2. Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB-në Nr.48 datë 23.12.2019 Për Miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të Projekt-Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve në varësi të saj.

3.Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB-në Nr.48 datë 23.12.2019 Për Miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të Projekt-Buxhetit Afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të institucioneve në varësi të saj

4. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Projektit prioritar për vitin 2020 – 2021 për objektin”Furnizim me ujë të pijshëm, të fshatrave Gjerbës, dhe Kakrukë.

5. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Masës Ditore për përfitimin me trajtim ushqimor që financon Bashkia Skrapar për sportistët e kategorisë së dytë të klubit sportiv “Fk Skrapari 2006”

Njoftim (6) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.06.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 3 gërma a), pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e henë më datë 29.06.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Deklarimi i fillimit të Mbledhjes

2. Apeli i pjesëmarrjes dhe deklarimi i Kuorumit nga Kryetarja

3.Zgjedhja e tre këshilltarëve për verifikimin e proçesverbalit të mbledhjes

4.Miratimi i procesverbalit të Mbledhjes së mëparshme

5. Miratimi i rendit të ditës.

6.Deklarimet e Konfliktit të interesave.

7. Raportim i performancës së Bashkisë Skrapar

8. Projekt – Vendim “Mbi Dhënien e Ndihmës ekonomike nga Fondi i kushtëzuar për muajin Maj 2020.

9.Projekt – Vendim “Për miratimin e dhënies së dakortësisë për vijimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga fondi pyjor / kullosor publik, të sipërfaqes, për kryerjen e aktivitetit të shfrytëzimit të mineralit gëlqeror të mermerizuar nga shoqëria, Përpunim Mermer Granit” sh.p.k.

10. Projekt – Vendim “Për Miratimin e dhënies së dakordësisë për vijimin e procedurave të mëtejshme për heqjen nga fondi pyjor / kullosor publik, të sipërfaqes, për kryerjen e aktivitetit të shfrytëzimit të mineralit ranor pllakor nga shoqëria “Alion” sh.p.k.

11. Projekt – Vendim “Për miratimin e planit të mbarështimit të pyllit privat me pronar z.Arjan Xhaferllari dhe z.Kastriot Xhaferllari

12. Projekt – Vendim “Për Miratimin e projekt dokumentacionit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”.

13. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Komisioneve të Këshillit Bashkiak Skrapar, sipas Rregullores së Këshillit Bashkiak Skrapar miratuar me VKB Nr.22 datë 18.05.2020 14. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Krijimit të Sekretariatit të Këshillit Bashkiak Skrapar”.

Njoftim (7) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 20.07.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53 pika 2, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 20.07.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Deklarimi i fillimit të Mbledhjes

2. Apeli i pjesëmarrjes dhe deklarimi i Kuorumit nga Kryetarja

3.Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së datës 29.06.2020

4.Miratimi i rendit të ditës

5. Deklarimet e Konfliktit të interesave.

6.Projektvendim “Për dhënien e mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak z.Klajdi Safet Kadiu, kandidat i subjektit politik Partia Socialiste e Shqipërisë”.

7. Projekt – Vendim “Mbi Dhënien e Ndihmës ekonomike nga Fondi i kushtëzuar për muajin Qershor 2020.

8.Projekt – Vendim “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve për programin buxhetor afatmesëm 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në varësi të saj”.

9. Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB Nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar”

10. Projekt – Vendim “Për një ndryshim në VKB Nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar”

11. Projekt – Vendim “Për Miratimin e nivelit të masës ditore për përfitimin me trajtim ushqimor që financon Bashkia Skrapar për sportistët e kategorisë së dytë të klubit sportiv “FK Skrapari 2006” .

Njoftim (8) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.08.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 24.08.2020 ora 10:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Miratimi i Procesverbalit të Mbledhjes së datës 20.07.2020

2. Miratimi i Rendit të Ditës

3. Deklarimet e Konfliktit të Interesave

4. Projekt – Vendim “Mbi Dhënien e Ndihmës ekonomike nga Fondi i kushtëzuar për muajin Korrik 2020.

5. Projekt – Vendim “Për transferim buxheti për blerje kompjuteri dhe fotokopje multifunksionale për Këshillin e Bashkisë si dhe Instalimin e Sistemit Audio dhe Video në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak” .

6. Projekt – Vendim “Për një shtesë të fondeve buxhetore akorduar nga IADSA II në buxhetin e Bashkisë Skrapar për vitin 2020”

7. Projekt – Vendim “Për detajimin e transfertës nga fondi rezervë i qeverisë për njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2020”

8. Projekt – Vendim “Për miratimin e fondeve buxhetore për nevojat e “FK Skrapari” për vitin 2020.

9. Projekt – Vendim “Për dhënien e dakordësisë për vijim e procedurave të heqjes nga fondi pyjor / kullosor publik të sipërfaqes, për kryerjen e aktivitetin aktivitetit të shfrytëzimit të mineralit gëlqeror të mermerizuar nga shoqëria “Përpunim Mermer Granit, sh.p.k.”.

10. Projekt – Vendim “Për miratimin e Planit të Aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Skrapar për gjashtë muajorin të vitit 2020”

Njoftim (9) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.09.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 28.09.2020 ora 16:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Miratimi i Rendit të Ditës

2. Miratimi i Procesverbalit të Mbledhjes së datës 20.08.2020

3. Deklarimet e Konfliktit të Interesave

4. Projekt – Vendim “Për miratimin e planit të aktivitetit të Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2021.

5. Projekt – Vendim “Për ngritjen e sekretariatit të Këshillit Bashkiak” .

Njoftim (10) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.10.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë më datë 26.10.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Miratimi i Rendit të Ditës

2. Miratimi i Procesverbalit të Mbledhjes së datës 28.09.2020

3. Deklarimet e Konfliktit të Interesave

4. Projekt – Vendim “Për deklarimin e mbarimit para kohe të mandatit të anëtarit të Këshillit Bashkiak z.Esat Pashaj, përfaqësues i Subjektit Politik Partia Socialiste e Shqipërisë”.

5. Projekt – Vendim “Për emërimin e Ndihmës Sekretarit të Këshillit Bashkiak Skrapar” .

6. Projekt – Vendim “Për hartimin e planit individual të punës së punonjësve të sekretariatit”

7. Projekt – Vendim “Për miratimin e Projekt – Buxhetit të Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2021”

8. Projekt – Vendim “Përnjë ndryshim të VKB Nr.48 datë 23.12.2019 “Për Miratimin e Buxhetit Vjetor 2020 dhe të projekt buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të Institucioneve të varësisë së saj” mbi transferimin e fondeve buxhetore, mbetura si diferencë nga prokurimet, si dhe transferimit të fondit të investimit, Bashkëfinancimin në projektin zvicerian “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane”, në zërin buxhetor Paga për punonjësit e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike”

9. Projekt – Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2020”

10. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Programit të Transparencës së Bashkisë Skrapar”

11. Projekt – Vendim “Për një ndryshim të VKB Nr.48 datë 23.12.2019 “Për miratimin e Buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt buxhetit afatmesëm 2020 – 2022 të Bashkisë Skrapar dhe të Institucioneve të varësisë së saj”

Njoftim (11) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.11.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 26.11.2020 ora 11:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Miratimi i Rendit të Ditës

2. Miratimi i Procesverbalit të Mbledhjes së datës 26.10.2020

3. Deklarimet e Konfliktit të Interesave

4. Projekt – Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar për muajin Tetor 2020”.

5. Projekt – Vendim “Për Miratimin e bursave për nxënësit që vazhdojnë studimet në shkollat e mesme të përgjithshme për vitin 2020 – 2021” .

6. Të ndryshme

Njoftim (12) për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.12.2020
Në mbështetje të ligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe në zbatim të nenit 53, pika 4, njoftoj thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte më datë 24.12.2020 ora 16:00 në zyrën e Këshillit të Bashkisë Skrapar, Qëndra Kulturore “Riza Cerova”, Kati i dytë do të zhvillohet Mbledhja e Radhës e Këshillit Bashkiak me këtë Rend Dite:

1. Miratimi i Rendit të Ditës

2. Miratimi i Procesverbalit të Mbledhjes së datës 07.12.2020

3. Deklarimet e Konfliktit të Interesave

4. Projekt – Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtëzuar për muajin Nëntor 2020”.

5. Projekt – Vendim “Për Miratimin e bursave për nxënësit që vazhdojnë studimet në shkollat e mesme profesionale për vitin 2020 – 2021” .

6. Projekt – Vendim “Për Miratimin e Buxhetit Vjetor 2021 dhe projekt buxhetit afatmesëm 2021 – 2023 të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve të Varësisë së saj”

7. Projekt – Vendim “Për miratimin e disa ndryshimeve në Paketën Fiskale 2020″ Miratuar me VKB Nr.30 datë 25.11.2019”