Ligj Nr. 107/2014 Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit

Vendim për Miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Skrapar

Plani  Vendor i Zhvillimit Te Territorit dhe Rregullorja e Planit per Bashkine Skrapar Link Youtube

Hartimi i Planit Te Pergjithshem Vendor (PPV) Bashkia Skrapar  Link Video ne Youtube