Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Projekt-Vendim (1) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.01.2023
Projekt-Vendim (1.1) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 31.01.2023
Projekt-Vendim (2) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.02.2023
Projekt-Vendim (3) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28. 03. 2023
Projekt-Vendim (4) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.04. 2023
Projekt-Vendim (5) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.05.2023
Projekt-Vendim (6) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.06.2023
Projekt-Vendim (7) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.07.2023
Projekt-Vendim (8) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.08.2023
Projekt-Vendim (9) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.09.2023
Projekt-Vendim (10) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.10.2023
Projekt-Vendim (11) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 23.11.2023
Projekt-Vendim (12) për Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 15.12.2023