Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështja
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1Kërkesë01Kërkesë për ndihmë financiare16.01.20231521.03.2023
2Kërkesë02Kërkesë për ndihmë financiare03.04.2023