Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështja
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1Kërkesë01Pajisje me tokë bujqësore24.01.2022545/109.03.2022
2Kërkesë02Dëmtim pronë22.02.2022
3Kërkesë03Taksat vendore23.02.2022Bashkia Skrapar556/125.03.2022
4Kërkesë04Pronësia28.03.2022Bashkia Skrapar
5Kërkesë05Rrugë05.04.2022Bashkia Skrapar
6Kërkesë06Rrugë03.09.2022Bashkia Skrapar5409.11.2022
7Kërkesë07Rrugë25.11.2022
8Kërkesë08Kërkesë30.11.2022