REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit
(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat
(lidhja për shkarkim)"
"Shtojcat (lidhja për shkarkim)" Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"
1Miratimi i Projekt - Buxhetit të parë Afatmesëm 2022 - 2024130.05.2021PBABashkia Qëndër, Njësitë Administrativehttps://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/https://bashkiaskrapar.gov.al/2019/01/02/buxheti-vjetor-i-bashkise-skrapar/Kryetari i Bashkisë
2Rregullore e Titujve të Nderit201.09.2021Plan
Rregullore
Bashkia SkraparKomisioni i Mandateve dhe Rregulloreve
3Mbi Miratimi i Projekt - Buxhetit Afatmesëm 2022 - 2024317.09.2021PBABashkia Qëndër, Njësitë Administrativehttps://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/https://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/Kryetari i Bashkisë
4Për ndryshim e nivelit te tarifave te U.K Berar SH.A419.09.2023Bashkia SkraparU.K Berat Sh.A
5Projrktvendim, PBA 2024-2026, Shqyrtim dhe miratim501.11.2023PBABashkia Skrapar dhe njesithttps://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/https://bashkiaskrapar.gov.al/2018/07/02/buxheti-afatmesem/Kryetari i Bashkisë

Konsultimi Publik i p/Aktit

Konsultimi Publik i p/Aktit

"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"