Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për emërimin në kategorin e ulët dhe të mesme drejturese”

Njësia përgjegjëse në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të procedurës së kandidimit në shërbimin civil për pozicionin:

1 Drejtor/e në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje

Njofton se kandidati fitues është:

  • Z. Altin Lamçe

1 Përgjegjës/e sektori te Burimeve Njerëzore në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore

Njofton se kandidati fitues është:

  • Znj. Kamela Nako

1 Përgjegjës/e sektori te Asistences me Fermerin Veterinerin në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje

Njofton se kandidati fitues është:

  • Znj. Nizajete Kadillari