Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

Njësia përgjegjëse  në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin:

 • 1 Drejtor drejtorie, Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues është:
 1.  Znj. Rudina Llango
 • 1 Drejtor drejtorie, Drejtoria e Ekonomisë, Financës, Buxhetit dhe Tatim Taksave njofton se kandidati fitues është:
 1.  Z. Naim Gogo
 • 1(një) Përgjegjës/e sektori i Planifikimit Zhvillimit të Territorit njofton se kandidati fitues është:
 1.  Z. Bledar Methoxha
 • 1(një) Përgjegjës/e Sektorit të Shërbimit Social në Drejtorinë e Ekonomis, Financës dhe Tatim Taksave njofton se kandidati fitues është:
 1.  Znj. Ritvana Hysenbelliu

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia përgjegjëse në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Specialist Jurist/e në  Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues është:
 1.   Z. Tomorr Hoxha
 • 1 Specialist IT në Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues është: 
 1.   Z. Eugen Shahinaj
 • 1 Specialist Mjedisi   në  Sektorin e Planifikimit të Territorit njofton se kandidati fitues është:
 1.  Znj. Sonila Hysenbelliu
 • 1 Inspektor i Ndihmës Ekonomike pranë Bashkisë Skrapar njofton se kandidati fitues është:
 1.  Znj. Teuta Hysenbelliu