Në zbatim të nenit 23, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III dhe të VKM Nr. 243, datë 18/03/2015 (të ndryshuar), Bashkia Skrapar shpallë procedurat për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil për pozicionin:

1 Drejtor/e në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Drejtori i Planifikimit te Territorit

1 Përgjegjës/e sektori te Burimeve Njerëzore në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjese Burimeve Njerezore

1 Përgjegjës/e sektori te Asistences me Fermerin Veterinerin në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjese Kadastres

2 Inspektor te Kontrollit te Çilesisë Ushqimore ne Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Inspektor i Kontrollit Ushqimore

1 Specialsit/e ne Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore ne Drejtorinë e Ekonomise ,Finances ,Buxhetit dhe Tatim Taksave.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : NJESIA E MBROJTJES SE FEMIJVE

1 Kordinatore e Integrimit Evropian.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Integrimi Evropian