Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar , Bashkia Skrapar shpall procedurën për plotësimin e vendeve të lira për  pozicionin :

 

Sekretari i Përgjithshëm në Bashkinë Skrapar

Kategoria e pagës I-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR  Shpallje-Sekretar-i-Përgjithshëm