Në zbatim të nenit 23, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III dhe të VKM Nr. 242 dhe 243, datë 18/03/2015 (të ndryshuar), Bashkia Skrapar shpallë procedurat për pranim në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1(një) Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,  në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për pergjegjese e Planifikimit te Territorit

 • 1(një) Specialist Mjedisi, në Drejtorinë e Planifikimit Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist Mjedisi

 • 1(një) Specialist i Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist i Burimeve Njerezore

 • 1(një) Specialist Prokurimesh, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve, Burimeve Njerëzore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist Prokurimesh

 • 1(një) Koordinatore për të Drejtën e Informimit, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve, Burimeve Njerëzore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Koordinator i të Drejtës së Informimit

 • 1(një) Specialist Arkivi, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist Arkivi

 • 1(një) Specialist Finance, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit Tatim Taksave

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist Finance

 • 1(një) Specialist/Inspektor  i Tatim Taksave, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit dhe Tatim Taksave

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Inspektore e Tatim Taksave

 • 1(një) Specialist Asetesh, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit Tatim Taksave

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist Asetesh

 • 1(një) Specialist/Inspektor  i të Ardhurave, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit dhe Tatim Taksave

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Specialist të Ardhurash

 • 1(një) Specialist i Mbrojtjes së Fëmijës dhe Barazisë Gjinore , në Drejtorinë e Shërbimit Social, Arsimit, Kulturës, Rinisë, Sportit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje për Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës