Në zbatim të nenit 23, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III dhe të VKM Nr. 242, datë 18/03/2015 (të ndryshuar), Bashkia Skrapar shpallë procedurat për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil për pozicionin:

1 Drejtor/e në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedis, Ujitje.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Drejtor/e i Planifikimit te Territorit

1 Drejtor/e në Drejtorinë e Shërbimit Social, Arsim/Kulturë/Sport.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Drejtor/e Shërbimit Social, Arsim/Kulturë/Sport

1 Përgjegjës/e sektori të Burimeve Njerëzore në  Drejtorinë e Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes/e Burimeve Njerezore

1 Përgjegjës/e sektori Tatim Taksave në  Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit, Tatim Taksave.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes/e Tatim Taksave

1 Përgjegjës/e sektori Financës në  Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit, Tatim Taksave.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes/e Financës

1 Përgjegjës/e sektori Prokurimesh në  Drejtorinë e Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes/e Prokurimesh