Në zbatim të nenit 23, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III dhe të VKM Nr. 243, datë 18/03/2015 (të ndryshuar), Bashkia Skrapar shpallë procedurat për pranim në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1 Specialist/e Prokurimesh në Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SPECIALIST PROKURIME

 

  • 2 Specialist/e Protokolli dhe Arkive në Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :SPECIALIST-ARKIVE-DHE-PROTOKOLLI

 

  • 1 Inspektor i Menaxhimit të Aseteve në Drejtoria e Ekonomise ,Finances  dhe Tatim Taksave. 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : INSPEKTOR-I-MENAXHIMIT-TE-ASETEVE

 

  • 1 Specialist ne Njësin e Mbrojtjes së Fëmijve në Drejtoria e Ekonomise, Finances, dhe Tatim Taksave.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :SHPALLE-NJESIA-E-MBROJTJES-SE-FEMIJVE

 

  • 1 Inspektor/e  të ardhurash në   Drejtoria e Ekonomise ,Finances , dhe Tatim Taksave.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :INSPEKTOR-TE-ARDHURASH