Neni 5 pika b dhe Neni 12 I ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi I Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Brenda 15 ditëve nga miratimi
Organi që miraton: Këshilli Bashkiak Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë
 • Taksa Mbi Tokën Bujqësore

  Kjo taksë sipas Kategorizimit të tokës Bujqësore:
  Taksa përcaktohet sipas njësisë lekë / hektarë si më poshtë:
  Tokë Bujqësore – Kategoria I ( 2.800 lekë për hektarë )
  Tokë Bujqësore – Kategoria II ( 2.100 lekë për hektarë )
  Tokë Bujqësore – Kategoria III ( 1.400 lekë për hektarë )
  Tokë Bujqësore – Kategoria IV ( 1.350 lekë për hektarë )
  Tokë Bujqësore – Kategoria V ( 1.250 lekë për hektarë )
  Tokë Bujqësore – Kategoria VI ( 1.200 lekë për hektarë )
  Tokë Bujqësore – Kategoria VII-X ( 1.100 lekë për hektarë )

  Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor.
  Për vjeljen e saj si agjent tatimor, njihet Inspektori i Kadastrës i njësive administrative.

 • Taksa mbi Ndërtesën

  Ky përshkrim për shkak të një metodologjie të re që prek taksën e ndërtesës do të riplotësohet në një moment të dytë.

 • Taksa mbi Truallin

  Baza e Taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit në metër katrorë, në pronësi apo në përdorim të taksapaguesit.
  Në varësi të qëllimit taksa e truallit llogaritet si:
  a) Për Qëllime Banimi (individë) 0.28 lekë / metër katror
  b) Për Qëllime Biznesi (biznes) 15 lekë / metër katrorë
  Në të dyja rastet, taksa në fjalë llogaritet për vit.

 • Taksa e Fjetjes në Hotel

  Baza e Taksës së fjetjes në hotel, është Numër Netësh Qëndrimi në Hotel.
  Niveli i taksës së Hotelit (referuar nivelit tregues, aneksi 8, Ligji 142/2015 kur flitet për zonat e III-ta) është:
  a) Hotel (4-5 yje) 105 lekë / natë fjetje
  b) Bujtinë, Motel, etj. 35 lekë / fjetje
  Kjo taksë derdhet në Bashki / Njësi Administrative çdo datë 5 të muajit pasardhës.

 • Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë

  Në varësi të investimit, bazë për këtë taksë mund të jetë:
  a) Vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet
  b) Vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror e investimit të ri
  Kur ndërtimi ka qëllim banimi apo njësi shërbimi ( dhe nuk është për përdorim publik apo turizm, industri

 • Taksa e Kalimit të së Drejtës së Pronësisë mbi Pasuritë e Paluajtshme

  Kjo taksë përcaktohet në nenin 28 të Ligjit 9632 datë 30.10.2006 dhe kategorizohet si më poshtë:
  1. Ndërtesë Banimi – 100 lekë / metër katror (vjetore)
  2. Ndërtesa të tjera për Tregëti – 300 lekë / metër katror (vjetore)
  3. Ndërtesa të tjera 200 lekë / metër katror (vjetore)
  Shënim: Për pasuritë e paluajtshme Baza e Taksës është Vlera e Shitjes së Tyre. Niveli tregues i taksës është 2% (Detyrimi llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij)

 • Taksa Vjetore e Mjeteve të Përdorura

  Kjo taksë ka si agjent tatimor DRSHTRR ( Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor). Ky i fundit mbledh taksën vjetore të mjeteve të përdorura, dhe brenda datës 30 të çdo muaji, për llogari të organeve tatimore të administratës qëndrore dhe njësive të qeverisjes vendore.

 • Taksa për Zënien e Hapësirave Publike

  Baza e kësaj takse është sipërfaqja në metër katror hapësirë publike e zënë. Kjo taksë është një detyrim muajor dhe nivelohet:
  1. Kategori Tregëtimi ushqimore, konfesione etj Brenda Tregut – 66 lekë / metër katror muaj
  2. Kategori Tregëti të ndryshme Jashtë Tregut – 60 lekë / metër katror në muaj
  3. Dy kategoritë e sipërme në rastin e zonave rurale niveli i taksës do të jetë sa 1/2 e nivelit përkatës

 • Taksa e Tabelës

  Subjekt i kësaj takse janë personat fizik apo juridik, për tabela që vendosen në pamje ballore ( pjesë e përparme ) e objektit ku ushtrohet aktivit.
  Vendosja e tabelës me emrin tregues të aktivitetit është e detyrueshme nga çdo subjekt që zhvillon aktivitet. Kjo taksë paguhet brenda datës 31 tëmuajve MARS.
  Niveli i kësaj takse është:
  1. Tabela për qëllime identifikimi deri në 2 metër katror  (të trupëzuara ose brenda territorit ku zhvillohet aktivite ) = 0 lekë
  2. Tabela për qëllime identifikimi mbi 2 metër katror = 45 000 lekë / metri katror / vjetore
  3. Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet aktiviteti në formë dhe përmasa të tabelave të sinjalistikës për orientim = 120 lek / metri katror / vjetore
  4. Tabelë e Thjeshtë për qëllime reklamimi e lëvizshme ose e palëvizshme = 13 500 lekë / metri katror / vjetore

  5. Tabelë Elektronike për qëllime reklamimi e lëvizshme ose e palëvizshme = 27 000 lekë / metri katror / vjetore
  6. Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola etj = 1 000 lekë / metri katror / ditore

 • Taksa e Pastrimit dhe Largimit të Mbeturinave

  Tarifa e Pastrimit dhe Largimit të Mbeturinave:
  Për mbeturinat urbane ( Qytet + fshatra ky kryhet shërbimi ):
  1. Subjekt Familjar  = 1 200 lekë/vit
  2. Subjekt Familjar me Ndihmë Ekonomike= 700 lekë/vit
  3. Subjekt Familjar me status Veteran, Invalid, i verbër = 400 lekë/vit
  4. Subjekt Biznes i Vogël = 1 500 lekë / vit
  5. Institucion Buxhetor = 100 lekë / metri katror / vit
  6. Mjet transporti ( mallra për të tretë) = 1 000 lekë / vit
  7. Mjet transporti ( taksi) = 2 000 lekë / vit
  8. Mjet transporti ( autobuz) = 3 000 lekë / vit
  9. Firma Ndërtimi = 65 000 lekë / vit
  * Persona Fizik dhe Juridik që vijnë nga rrethet e tjera dhe kryejnë punimet paguajnë taksa dhe tarifa vendore  në propocion me kohëzgjatjen e punimeve. Po ashtu edhe subjektet që shfrytëzojnë gurin, mermerin etj janë subjekte të kësaj takse.

 • Tarifë e Parkimit të Mjeteve

  Niveli i kësaj tarife në Bashkinë Skrapar jepet me këto nënkategori:
  1. Autobuz = 9 000 lekë / vit
  2. Kamion ( deri në 3.5 ton) = 3 000 lekë / vit
  3. Kamion ( 3.6 – 8 ton) = 4 000 lekë / vit
  4. Kamion (+8 ton) = 5 000 lekë / vit
  5. Mikrobuzë = 50 lekë / ditë
  6. Autovetura = 20 lek / ora
  7. Automjete tregtuese artikuj të ndryshëm për ditë të  zakonshme = 200 lek / ditë
  8. Automjete tregtuese artikuj të ndryshëm për ditë të  tregut lokal = 300 lek / ditë

 • Tarifë e Ndriçimit

  Tarifa e Ndriçimit në Bashkinë tonë ka këtë nënkategorizim:
  1. Subjekt Familjar  = 700 lekë/vit
  2. Subjekt Familjar me Ndihmë Ekonomike= 300 lekë/vit
  3. Subjekt Familjar me status Veteran, Invalid, i verbër = 300 lekë/vit
  4. Subjekt Biznes i Vogël = 1 500 lekë / vit
  5. Institucion Buxhetor = 6 000 lekë / vit
  6. Subjekt Juridik = 2 000 lekë / vit

 • Tarifë e Gjelbërimit

  1. Subjekt Familjar  = 400 lekë/vit
  2. Subjekt Familjar me Ndihmë Ekonomike= 300 lekë/vit
  3. Subjekt Familjar me status Veteran, Invalid, i verbër = 300 lekë/vit
  4. Subjekt Biznes i Vogël = 1 000 lekë / vit
  5. Institucion Buxhetor = 2 000 lekë / vit
  6. Subjekt Juridik = 2 000 lekë / vit

 • Tarifë e Rregjistrimit në Konvikt

  Tarifa e rregjistrimit në Konvikt është në masën 3 000 lek / vit

 • Tarifë të ndryshme vendore

  Tarifa alkooli = 500 lekë / vit / familje
  Tarifë për fondin pyjor, kullotor = 200 lekë / hektarë / në vit
  Tarifë për mirëmbajtjen e infrastrukturës = 200 lekë / familje / në vit

 • Gjoba për Kundravajtje të Ndryshme

  Hedhja e Mbeturinave në lumë gjobitet për:
  a) Subjektin Familjar shkaktues ( 3000 – 10000 lekë)
  b) Subjektin Biznes shkaktues (5000 – 20 000 lekë)

  Hedhja e Mbeturinave jashtë koshit të mbeturinave për çdo subjekt shkaktues gjobitet  (1000 – 3000 lekë)

  Hedhja e Materialeve Inerte jashtë vendit të përcaktuar pas përfundimit të punimeve gjobitet sipas shkaktarit:
  a) Familjar ( 1000 – 3000 lekë)
  b) Biznes ( 3000 – 5000 lekë)
  c) Makina transportuese ( 5000 – 10000 lekë)

  Zënia e Trotuareve nga vendosja e tavolinave të lokaleve gjobitet (5000 lekë)
  Mbajtja e Kafshëve të prodhimit brenda territorit të Bashkisë ( 1000 – 5000 lekë)
  Shitjet jashtë tregut (në rrugë ) ditët e javës dhe ditët e pazarit ( 500 – 1000 lekë)

  Ndërhyrje në rrjetin e Ujësjellsit me dëmtim asfalti ( 10 000 – 30 000 )
  Ndotje rruge nga mjetet e transportit për punime:
  -Subjekte Juridikë (10 000 lekë)
  -Subjekte Fizikë ( 5 000 lekë)
  – Shtetas ( 3 000 lekë)
  Prishja e Qetësisë Publike ( 2 000 – 5 000 lekë)
  Dëmtim, çarje apo bllokim rruge, bordure, trotuari apo vjedhje pusete ( 20 000 – 50 000 lekë )
  Dëmtim e prerje peme dekorative ( 10 000 – 30 000 lekë)
  Dëmtim Ndiçuesi ( 5 000 – 10 000 lekë)
  Dëmtim Shtylle Ndriçimi Rrugor ( 10 000 – 15 000 lekë)
  Vendosje Posterash pa leje ( 1 000 – 5 000 lekë)

 • Shërbime të tjera

  Vërtetime nga zyrat e Bashkisë për Qytetarët = 100 lekë
  Dokumente për efekt të transparence = 500 lekë
  Tarifë për Tërheqje Dokumentacioni dhe marrje informacioni në arkivë = 500 lekë
  Tarifë për ekspozim të mallit jashtë dyqanit = 20 lekë / metër katror në 1 ditë

 • Tarifë Kalimi Automjetet e rënda / transportuese

  Tarifë për kalimin në pronë publike të Automjeteve të tonazhit të rëndë ( pllaka guri, gurë, mermer etj.) në Qëndër Qytet dhe Zona të tjera:
  a) Për automjetet me tonazh mbi 25 ton = nga 50.000 lekë deri në 100.000 lekë në muaj
  b) Për automjetet me tonazh nën 25 ton = nga 15.000 lekë – 30.000 lekë në muaj

 • Tarifa për Peshim Blegtorie, Therje

  Tarifa Therje për bagëti të imta ( qengja + keca) = 200 lekë / krerë
  Tarifa Therje për bagëti të imta ( dele + dhi) = 300 lekë / krerë
  Tarifa Therje për bagëti të trasha ( viç) = 1.000 lekë / krerë
  Tarifa Therje për bagëti të trasha ( ka + lopë) = 1.200 lekë / krerë
  Për Bagëtinë e Trashë  (lopë + viç) = 150 lekë / krerë
  Për Bagëtinë e imta ( dele, qengja, keca ) = 50 lekë / krerë

 • Tarifa për Kontrollin Veterinar

  Tarifa për pajisjen me çertifikatë veterinare të makinave që sjellin ose blejnë blegtori (në hyrje ose dalje) = 1.000 lekë / krerë
  Tarifa Pajisje me çertifikatë veterinare të blegtorisë që vjen nga Njësia Administrative ( e pa shoqëruar me çertifikatë) për bagëti të trasha  = 200 lekë / krerë
  Tarifa Pajisje me çertifikatë veterinare të blegtorisë që vjen nga Njësia Administrative ( e pa shoqëruar me çertifikatë) për bagëti të imta ( dele, dhi, qengja, keca, pula)   = 50 lekë / krerë
  Tarifë për pajisjen me çertifikatë veterinare të makinave që mbledhin lëkurë = 500 lekë / mjet
  Tarifë për pajisjen me çertifikatë të makinave që mbledhin Bulmet ( gjizë, gjalp, djath etj,) = 200 lekë për çdo rast

 • Tarifa për Evente Kulturore ( Bileta )

  1.Bileta për shfaqje të trupave profesioniste = 300 lekë
  2.Bileta për shfaqje të trupave amatore = 200 lekë
  3. Bileta për vizita individuale në muze = 50 lekë
  4. Bileta për vizita kolektive në muze = 20 lekë
  5. Bileta për vizita në Muze (turistë të huaj) = 500 lekë
  6. Vizita kolektive nga nxënësit e shkollave = Falas

 • Tarifa të tjera për shërbime kulturore

  a) Salla e shfaqjeve të shtëpisë së kulturës = 2.500 lekë / ora
  b) Salla e Kinemasë = 3.000 lekë / ora
  c) Salla 80 vendëshe = 2.000 lekë / ora
  d) Ambjente të tjera* = 2.000 lekë / ora
  e) Dhënie me qera aparatura fonike jashtë institucionit = 2.000 lekë / ora
  f) Dhënie me qera kostume popullore (tarifa për 1 kostum) = 2.000 lekë / ora
  g) Vërtetim nga Muzeu = 200 lekë / vërtetimi
  h) Vërtetime nga shtëpia e kulturës (për aktivitete artistike që nuk kryhen nga Qëndra jonë e Kulturës)** = 100 lekë / vërtetimi

  shënim: * Nënkupton Holle të Sallave të Shtëpisë së Kulturës, Kinemasë, Bibliotekës, Salla e Muzikës, Ambjentet e muzeut etj,)

  shënim: ** Për veprimtaritë artistike (jo të Qëndrës Kulturore) të derdhen për llogari të Qëndrës Kulturore sa 20% e të ardhurave për çdo rast me kontratë

 • Tarifa për Ujin e Pijshëm ( sh.a. Ujësjellës Kanalizime Skrapar)

  Kategoria Tarifat Volumetrike Tarifa Fikse Shërbimi
  Për zonën Urbane (Me dhe Pa Matësa)
  a) Shërbimi i Furnizimit me ujë)

  lekë/m3

  lekë/muaj/klientë
  Konsumator Familjar 35 100
  Konsumator Publik 100 100
  Konsumator Privat 110 100
  b) Për shërbimin e Kanalizimeve
  Konsumator Familjar 10 0
  Konsumator Publik 10 0
  Konsumator Privat 10 0
  c) Për zonën rurale pa matës lekë/muaj/klientë
  Konsumator familjar 0 300
  Konsumator me burime dytësore 0 125