1. Organizimi dhe Funksionimi i Bashkisë Skrapar

Ndarja 1: Organizimi Administrativo Territorial i Bashkisë Skrapar, Misioni dhe Funkisionet
1/a) – Ndarja Administrativo Territoriale, Njësitë Administrative dhe Fshatrat
1/b) – Të Drejtat, Përgjegjësitë dhe Misioni i Bashkisë
1/c)  – Funksionet e Bashkisë Skrapar sipas fushave

Ndarja 2: Organi përfaqësues i Bashkisë Skrapar dhe Këshilli Bashkiak
2/a) – Këshilli Bashkiak Skrapar
2/b) – Përbërja dhe Struktura
2/c) – Detyrat dhe Kompetenca
2/ç) – Rregullore e Këshillit të Bashkisë Skrapar

Ndarja 3: Organi përfaqësues i Bashkisë Skrapar dhe Këshilli Bashkiak (vendimarrja dhe informacioni publik)
3/a) – Kalendari i Mbledhjeve së Këshillit të Bashkisë Skrapar
3/b) – Njoftimet për Mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Skrapar
3/c) – Rendi i Ditës së Mbledhjes së Këshillit Bashkiak Skrapar
3/ç) – Projekt Vendime në proces shqyrtimi nga Këshilli Bashkiak Skrapar
3/d) – Procesverbale të Mbledhjes së Këshillit Bashkiak Skrapar
3/dh) – Vendime të Këshillit Bashkiak, Urdhëresa apo Urdhëra me karakter normativ

Ndarja 4: Organi ekzekutiv (Kryetari i Bashkisë – Informacione Publike)
4/a) – Procedura të zgjedhjes
4/b) – Detyra dhe Kompetencat
4/c) – Të dhëna për arsimin, paga, kualifikime etj
4/ç) – Vendime, Urdhëresa dhe Urdhëra me karakter normativ
4/d) – Orari i Pritjes së Qytetarëve
4/dh) – Adresë postare/ elektronike / media sociale

Ndarja 5: Administrata e Bashkisë
5/a) – Struktura Organizative dhe numri i punonjësve në Bashkinë Skrapar
5/b) – Rregullore e Organizimit dhe Funksionimit të Administratës
5/c) – Struktura e Pagave në Bashkinë Skrapar
5/ç) – Orari i Punës në Bashkinë Skrapar
5/d) – Kalendari i festave zyrtare
5/dh) – Detyrat e Administratës së njësive administrative
5/e) – Organizimi dhe funksionimi i njësive / kryetarëve të fshatit
5/ë) – Njoftime për vende të lira pune dhe Procedura Rekrutimi
5/f) – Adresa Postare dhe elektronike të zyrave, njësive administrative në varësi të Bashkisë Skrapar
5/g) – Drejtuesit e Zyrave, njësive administrative dhe njësive të varësisë

5/h) – Kode, Rregullore, Udhëzime
Ndarja 6: Mekanizmi i Monitorimit dhe Kontrollit bën publike
6/a) Karta e Auditimit të Brendshëm
6/b) Kodi Etik për Audituesin e brendshëm
6/c) Plani Strategjik dhe Vjetor i njësisë së Auditimit të Brendshëm
6/ç) Raporte të auditimit të brendshëm në Bashki
6/d) Raporte përfundimtare të kontrollit të jashtëm (KLSH)
6/dh) Plan veprimi për zbatimin e Rekomandimeve të lëna në përfundmi të auditeve të brendshme apo të jashtme
6/e) Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Auditit të Brendshëm

Ndarja 7: Kërkesa, Ankesa dhe Sinjalizime dhe Vërejtje që lidhen me veprimet apo mosveprimet e organeve të administratës
7/a) Procedurat e bërjes së Kërkesës, Ankesës, vërejtjes dhe sinjalizimeve ndaj organeve të Bashkisë Skrapar
7/b) Rregullore e Brendshme për procedurën e shqyrtimit, hetimit administrativ, sinjalizimit dhe mekanizmave të mbrojtjes
7/c) Njësia përgjegjëse që rregjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizime
7/ç) Adresa Postare dhe elektronike për ankesat, kërkesat, sinjalizimet apo vërejtjet
7/d) Afatet dhe mënyrat e kthimit të përgjigjes në lidhje me kërkesat dhe ankesat apo vërejtjet

Ndarja 8: Statistikat Vendore përfshijnë bërjen publike të:
8/a) Kalendari i Publikimeve të Statistikave Vendore të Bashkisë Skrapar
8/b) Statistika Vendore me të dhëna kyçe të bashkisë skrapar si dhe të ndara sipas gjinisë
8/c) Struktura përgjegjëse në Bashki për mbledhjen e përpunimin të dhënave

2. Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare në Bashkinë Skrapar
Ndarja 1 : Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm dhe të Buxhetit Vjetor

Ndarja 2: Paketa Fiskale ( taksa dhe Tarifa)
2/a) Baza e Taksave dhe Tarifave
2/b) Niveli i Taksave dhe Tarifave
2/c) Përjashtime dhe lehtësime të subjekteve të caktuara
2/ç) Afate të pagesave
2/d) Gjoba dhe Kamatëvonesa të Aplikueshme

Ndarja 3: Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë Skrapar
3/a) Politika për zhvillim të qëndrueshëm me një afat kohor jo më pak se 5 vjet
3/b) Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjësie
3/c) Veprime që duhen ndërmarrë duke parashikuar kostot përkatëse
3/ç) Burime të Financimit

Ndarja 4: Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Skrapar
4/a) Dokumenti i Parë i Programit Buxhetor
4/b) Dokumenti i Rishikuar i Programit Buxhetor Afatmesëm
4/c) Dokumenti i Plotë i Programit Buxhetor afatmesëm (përfshirë dokumentacionin shoqërues) dhe informacionin për dy vitet e fundit, për vitin e fundit buxhetor dhe 3 vitet vijues për çdo program (5 dokumente përkatës)

Ndarja 5: Buxheti
5/a) Buxheti Vjetor i Bashkisë Skrapar së bashku me dokumentacionin shoqërues të tij ( 12 dokumenta përkatësues)
5/b) Treguesit Financiarë
5/c) Numri i punonjësve Buxhetorë për çdo njësi shpenzuese
5/ç) Rregjistri i parashikimeve të Prokurimeve Publike

Ndarja 6: Zbatimi i Buxhetit
6/a) Raport muajor pas datës 30 prill të çdo viti buxhetor në mënyrë të përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve (gjithësej 8 raporte)

Ndarja 7: Monitorimi dhe Mbikqyrja e Buxhetit
7/a) Raporte Monitorimi të zbatimit të buxhetit (jo më pak se tre raporte katër muajore)
7/b) Raport Vjetor të Konsoliduar të Zbatimit të Buxhetit
7/c) Raport i Performancës Vjetore
7/ç) Pasqyrat Financiare dhe dokumentacione bazike dhe shoqëruese
7/d) Informacion për zbatimin dhe Monitorimin e Kontratave Publike ( punë publike, mallra dhe shërbime)
7/dh) Rregjistër i realizimeve të procedurave të prokurimit publik

Ndarje 8: Vështirësitë Financiare
8/a) Plani për daljen nga situata e vështirë financiare

Ndarja 9: Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve
9/a) Asete ose Prona të ofruara për shitje ose dhënie me qera
9/b) Kriteret që duhet të plotësohen

Ndarje 10: Donacionet
10/a) Emri i Donatorit
10/b) Shuma e Donacionit
10/c) Qëllimi i Donacionit

3. Kërkesat drejt Bashkisë Skrapar për Informim
Ndarja 1:  Të dhënat e Koordinatorit për të Drejtën për Informim
1/a) Emri dhe Mbiemri i Koordinatorit
1/b) Adresa Postare dhe elektronike
1/c) Orari i Punës
1/ç) Detyrat dhe Kompetencat e Koordinatorit
1/d) Adresa postare / elektronike për depozitimin e kërkesave për informim

Ndarja 2: Kërkesa për Informim dhe Ankesa – Standartet dhe procedura që duhen ndjekur
2/a) Procedura që duhet ndjekur për të bërë një kërkesë për Informacion
2/b) Adresa postare dhe elektronike për dërgimin e kërkesës për informim
2/c) Modeli Standard i KPI Kërkesës për Informim
2/ç) Afatet e marrjes së një përgjigje
2/d) Procedura që duhen ndjekur për të kryer një ankesë mos dhënie informacioni
2/dh) Adresa postare / elektronike për dërgimin e një ankese për mosdhënie informacioni

Ndarja 3: Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve përfshin publikimin e:
3/a) Të gjitha kërkesat për Informim
3/b) Informacione e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim
3/c) Përditësimin e Rregjistrit

Ndarja 4: Informacioni i dhënë më parë
4/a Informacioni që është dhënë më parë

Ndarja 5: Trajtimi i Kërkesave për Informacion përfshin bërjen publike të:
5/a) Procedurës së Rregjistrimit të Kërkesës në rregjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
5/b) Afatet e trajtimit të kërkesës nga ana e Administratës së Bashkisë
5/c) Mënyrat e Dhënies së Informacionit

Ndarja 6: Kufizimi i së drejtës së Informimit përfshin
6/a) Rastet e Kufizimit të së Drejtës për Informim

Ndarja 7: Tarifa për Dhënien e Informacionit  ( nëse ka )
7/a) Publikim i Tarifave
7/b) Rregulla për mënyrën e Kryerjes së pagesës
7/c) Subjekte që përfitojnë informacion falas

Ndarja 8: Informacionet dhe Dokumentet që kërkohen më shpesh
8/a) Të gjitha informacionet dhe dokumentet që janë më të kërkuara nga publiku nëpërmjet kërkesës për informim

4. Shërbimet që ofron Bashkia Skrapar
Ndarja 1: Shërbimet
1/a) Shërbime në fushën e Infrastrukturës dhe shërbimeve publike
1/b) Shërbime në fushën e shërbimeve sociale
1/c) Shërbime në fushën e sportit, kulturës dhe argëtimit
1/ç) Shërbime në fushën e mbrojtjes së mjedisit
1/d) Shërbime në fushën e Bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
1/dh) Shërbime në fushën e zhvillimit ekonomiko vendor
1/e) Shërbime në fushën e sigurisë publike
1/ë) Shërbime në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

Ndarja 2: Shërbime Administrative
2/a) Shërbime Administrative në fushën e Infrastrukturës dhe shërbimeve publike
2/b) Shërbime Administrative në fushën e shërbimeve sociale
2/c) Shërbime Administrative në fushën e sportit, kulturës dhe argëtimit
2/ç) Shërbime Administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit
2/d) Shërbime Administrative në fushën e Bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
2/dh) Shërbime Administrative në fushën e zhvillimit ekonomiko vendor
2/e) Shërbime Administrative në fushën e sigurisë publike
2/ë) Shërbime Administrative në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

Ndarja 3: Kontratat Publike / Prokurimet
3/a) Objekti i Kontratës Publike
3/b) Numër i Referencës së Procedurës / Kontratës
3/c) Llojit të Procedurës
3/ç) Terma dhe Kushte Kontrate (Prokurime të mëdha)
3/d) Kohëzgjateje Kontratës ( Prokurime të mëdha)
3/dh) Të dhëna të autoritetit kontraktor
3/e) Të dhëna të kontraktorit / Nënkontraktorit
3/ë) Tregues të matjes së përmbushjes së kontratës
3/f) Struktura publike përgjegjëse për mbikqyrjen dhe monitorimin e kontratës
3/g) Procedura që duhen ndjekur për të bërë një ankimim
3/gj) Raporte të kontrollit, monitorimit dhe auditimit në zbatimin e kontratës

Ndarja 4: E drejta e Ankesës dhe Vërejtjes në Lidhje me shërbimet
4/a) Procedura për të bërë ankesë apo vërejtje në lidhje me shërbimet
4/b) Adresë postare / Elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve

6. Pjesëmarrja në vendimarrje e qytetarëve të Bashkisë Skrapar
Ndarja 1: Të dhënat e Koordinatorit për Njoftim dhe Konsultim Publik
1/a) Emri dhe Mbiemri i Koordinatorit
1/b) Adresa Postare dhe elektronike
1/c) Orari i Punës

Ndarja 2: Plani Vjetor për Procesin e vendimarrjes në pjesëmarrje
2/a) Palët që do të konsultohen
2/b) Mënyrat e Konsultimit
2/c) Afatet
2/ç) Struktura përgjegjëse

Ndarja 3: Akte për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike:
3/a) Lista e akteve për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
3/b) Informacione e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim
3/c) Përditësimin e Rregjistrit

Ndarja 4: Dispozita të brendshme rregullatore për këshillimin me publikun
4/a) Procedura, afate si dhe mënyra të organizimit për çdo formë apo lloj konsultimi publik
4/b) Strukturat përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

Ndarja 5: Njoftimi për marrjen e Nismës Vendimarrëse me Pjesëmarrje
5/a) Projekt Relacion shpjegues dhe dokumente shoqërues të tij
5/b) Arsye të nevojshme për nxjerrjen e projekt aktit si edhe ndikimi që ai do të ketë
5/c) Afatet vendi dhe mënyra me të cilat palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre
5/ç) Adresa e Kontaktit të Koordinatorit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik të Bashkisë ose strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e komenteve për projekt aktin
5/d) Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

Ndarja 6: Procedura e Marrjes dhe Shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve
6/a) Adresa Postare dhe elektronike për dërgimin e Komenteve dhe rekomandimeve
6/b) Afati për Dërgimin e Komenteve dhe Rekomandimeve
6/c) Mënyra e mbajtjes së Procesverbalit dhe Rregjistrimit të takimit publik për takimet publike
6/ç) Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve
6/d) Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin e komenteve dhe rekomandimeve

Ndarja 7: Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankimim në lidhje me konsultimin publik
7/a) Subjekti ku mund të bëhet Ankesa (Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave, Këshilli i Bashkisë Kryetari i Bashkisë)
7/b) Adresa Postare dhe Elektronike për dërgimin e ankesës
7/c) Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
7/ç) Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që shqyrton dhe rregjistron ankesën

Ndarja 8: Raporti Vjetor për Transparencën në Procesin e Vendimarrjes
8/a) Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti
8/b) Numri i përgjithshëm i komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara
8/c) Nurmi i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimarrjes
8/ç) Numrin e Takimeve Publike të Organizuara

Ndarja 9: Iniciativa qytetare
9/a) Mënyra dhe Forma e Paraqitejes së iniciativës qytetare
9/b) Procedura të shqyrtimit dhe Miratimit të iniciativës qytetare
9/c) Adresa postare dhe elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare
9/ç) Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mosmiratimin  iniciativës qytetare