Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin  BASHKIA SKRAPAR në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionet:

  • 1 Specialist/e Prokurimesh në Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbim civil).

  • 2 Specialist/e Protokolli dhe Arkive në Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e  pranimit në shërbim civil).

  • 1 Inspektor i Menaxhimit të Aseteve në Drejtoria e Ekonomise, Finances  dhe Tatim Taksave. 

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e  pranimit në shërbim civil).

  • 1 Specialist në Njësin e Mbrojtjes së Fëmijve në Drejtoria e Ekonomise, Finances, dhe Tatim Taksave.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbim civil).

  • 1 Inspektor/e  të ardhurash në   Drejtoria e Ekonomise, Finances, dhe Tatim Taksave.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil).