Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për pranimin, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist Jurist (burimeve njerëzore), është:
  1. Z. Tomorr Hoxha

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  30.12.2019 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist IT dhe Mirmbajtjes së Rrjetit, është:
  1. Z. Eugen Shahinaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  30.12.2019 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist Mjedisi, është:
  1. Znj. Sonila Hysenbelliu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  30.12.2019 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

  • Inspektor Ndihmës Ekonomike, PAK, është:
  1. Znj. Teuta Hysenbelliu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  30.12.2019 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.