Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për pranimin, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Drejtor/e në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje është:
 • Z. Altin Lamçe

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  03.07.2020 ora 11:00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Përgjegjës/e sektori te Burimeve Njerëzore në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore është:
 • Znj. Kamela Nako

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  06.07.2020 ora 10:00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Përgjegjës/e sektori te Asistences me Fermerin Veterinerin në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje është:
 • Znj. Nizajete Kadillari

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  03.07.2020 ora 11:00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 2 Inspektor te Kontrollit te Çilesisë Ushqimore ne Drejtorinë e Zhvillimi të Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje është:
 • Znj. Miranda Bakiasi
 • Z. Skerdilajd Jaupllari

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  07.07.2020 ora 12:00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Specialsit/e ne Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore ne Drejtorinë e Ekonomise, Finances ,Buxhetit dhe Tatim Taksave është:
 • Znj. Fjorentina Rakipi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  07.07.2020 ora 13:00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Kordinatore e Integrimit Evropian është:
 • Znj. Ilva Çela

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  06.07.2020 ora 10:30 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.