Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 dhe Nr. 243 , datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vëndeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese/për pranimin, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin  BASHKIA SKRAPAR në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

  • Drejtor në Drejtorinë e Finances Ekonomis dhe Tatim Taksave.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e  ngritjes në detyrë).

  • Drejtor në Drejtorinë e Drejtorinë e  Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e  ngritjes në detyrë).

  • Përgjegjes Sektori te Sherbimit Sociale në Drejtorinë e Ekonomis, Finances, dhe Tatim Taksave.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e  ngritjes në detyrë).

  • Përgjegjes sektori te Planifikimit Zhvillimit te Territorit në Drejtorinë e Zhvillimit te Territorit , Kadastres , Mjedisit dhe Ujtitjes.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e  ngritjes në detyrë).

  • Specialist Mjedisi –  Lloji i diplomës  Inxhinieri Mjedisi niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne shërbimin civil).

  • INSPEKTOR  Ndihmes Ekonomike dhe PAK–  Lloji i diplomës Shkenca Shoqerore, Natyrore ose Ekonomike niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil).

  • Specialist Jurist –  Lloji i diplomës “shkenca juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil).

  • Specialist IT –  Lloji i diplomës “Informatik/Shkenca Kompjuterike” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil).

.