Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr.242 dhe 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive”.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin  Bashkia Skrapar në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionet:

  • 1 Drejtor/e në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbim civil).

  • 1 Përgjegjës/e sektori te Burimeve Njerëzore në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbim civil).

  • 1 Përgjegjës/e sektori te Asistences me Fermerin Veterinerin në Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje.

– Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbim civil).

  • 2 Inspektor te Kontrollit te Çilesisë Ushqimore ne Drejtorinë e Zhvillimi te Territorit, Kadaster, Mjedise, Ujitje.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbim civil).

  • 1 Specialsit/e ne Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore ne Drejtorinë e Ekonomise ,Finances ,Buxhetit dhe Tatim Taksave.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil).

  • 1 Kordinatore e Integrimit Evropian.

-Nuk ka kandidatura të përzgjedhura (Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil).